بانک اطلاعات پزشکی پاراسات Medical Database Parasat

شمایل

* تشریح بیماریها * اخبار روز پزشکی * مسائل خانوادگی * خواندنیها از شهرستانها

داروهاي ضد تشنج:Lamotrigine ، Phenobatrbital ، Phenytoin ، Primidone ، Valproate

LAMOTRIGINE

 

موارد مصرف‌: از اين‌ دارو براي‌ درمان‌حملات‌ تشنجي‌ نسبي‌ اوليه‌ و حملات‌تشنجي‌ متعاقبŠ فراگير تونيك‌ ـ كلونيك‌،استفاده‌ مي‌شود.

 

 

 

مكانيسم‌ اثر: اين‌ دارو شبيه‌ فني‌ توئين‌ وكاربامازپين‌، كانالهاي‌ سديمي‌ وابسته‌ به‌ولتاژ را مسدود مي‌كند.

 

 

 

فارماكوكينتيك‌: از راه‌ خوراكي‌ بخوبي‌جذب‌، در كبد متابوليزه‌ واز طريق‌ كليه‌هادفع‌ مي‌شود. نيمه‌ عمر پلاسمايي‌ اين‌ داروحدود 24 ساعت‌ مي‌باشد.

 

 

 

موارد منع‌ مصرف‌: در نارسايي‌ كبدي‌ نبايدمصرف‌ شود.

 

 

 

هشدارها: 1 ـ در طول‌ مصرف‌ اين‌ داروپارامترهاي‌ كبدي‌، كليوي‌ و انعقاد خون‌بايستي‌ دقيقŠ كنترل‌ شود.

 

2 ـ در صورت‌ بروز بثورات‌ جلدي‌، تب‌،علائم‌ شبه‌ آنفلوآنزا، خواب‌ آلودگي‌ و بدترشدن‌ حملات‌ صرعي‌ بخصوص‌ در ماه‌اول‌ درمان‌، مصرف‌ دارو بايد قطع‌ گردد.

 

 

 

عوارض‌ جانبي‌: بثورات‌ جلدي‌، تب‌، علائم‌شبه‌ انفلوانزا، خواب‌ آلودگي‌، ندرتŠ اختلال‌در عملكرد كبد، لنفادنوپاتي‌، لوكوپني‌،ترومبوسيتوپني‌، حساسيت‌ به‌ نور،اختلالات‌ بينايي‌، گيجي‌، عدم‌ تعادل‌،خستگي‌، اختلالات‌ گوارشي‌، و تحريك‌پذيري‌ از عوارض‌ جانبي‌ اين‌ دارو هستند.

 

 

 

تداخل‌هاي‌ دارويي‌: والپروات‌ غلظت‌پلاسمايي‌ لاموتريجين‌ را افزايش‌ وكاربامازپين‌، فنوباربيتال‌ و فني‌ توئين‌،غلظت‌ پلاسمايي‌ آن‌ را كاهش‌ مي‌دهند.ضمنŠ لاموتريجين‌ موجب‌ افزايش‌ غلظت‌پلاسمايي‌ متابوليت‌ فعال‌ كاربامازپين‌مي‌شود.

 

 

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ از قطع‌ ناگهاني‌مصرف‌ اين‌ دارو بايد پرهيز شود. قطع‌مصرف‌ دارو بايد بتدريج‌ و حداقل‌ طي‌ 2هفته‌ انجام‌ شود.

 

2 ـ مصرف‌ اين‌ دارو به‌ عنوان‌ تنها درمان‌در سالمندان‌، و كودكان‌ زير 12 سال‌توصيه‌ نمي‌شود.

 

 

 

مقدار مصرف‌:

 

بزرگسالان‌: در ابتدا mg/day 25 بمدت‌ 14روز، سپس‌ 50 mg/day براي‌ 14 روز بعدي‌تجويز مي‌شود. مقدار مصرف‌ معمول‌نگهدارنده‌ 200 mg/day ـ 100 در 2 ـ 1مقدار منقسم‌ (حداكثر 500mg/day)مي‌باشد. براي‌ درمان‌ كمكي‌ به‌ همراه‌والپروات‌، در ابتدا 25 ميلي‌گرم‌ يك‌ روز درميان‌ به‌ مدت‌ 14 روز، سپس‌ mg/day 25براي‌ 14 روز بعدي‌ تجويز مي‌شود. مقدارمصرف‌ معمول‌ نگهدارنده‌ به‌ همراه‌والپروات‌ 200mg/day ـ 100 در 2 ـ 1 نوبت‌است‌. براي‌ درمان‌ كمكي‌ بدون‌ والپروات‌،در ابتدا 50 ميلي‌گرم‌ يك‌ روز در ميان‌ به‌مدت‌ 14 روز، سپس‌ 50 ميلي‌گرم‌ دو بار درروز براي‌ 14 روز بعدي‌ تجويز مي‌شود.مقدار مصرف‌ نگهدارنده‌ بدون‌ والپروات‌معمولا 400 mg/day ـ 200 در دو مقدارمنقسم‌ (حداكثر 700mg/day) است‌.

 

كودكان‌: در كودكان‌ 12 ـ 2 سال‌ به‌عنوان‌درمان‌ كمكي‌ بهمراه‌ والپروات‌: در ابتدا200 mcg/kg/day بمدت‌ 14 روز، سپس‌mcg/kg/day 500 براي‌ 14 روز بعدي‌ (دركودكاني‌ كه‌ كمتر از 25 كيلوگرم‌ وزن‌ دارندمي‌توان‌ در 14 روز اول‌ 5 ميلي‌گرم‌ يك‌روز در ميان‌ تجويز كرد). مقدار مصرف‌معمول‌ نگهدارنده‌ به‌ همراه‌ والپروات‌mg/kg/day 5 ـ 1 در 2 ـ 1 مقدار منقسم‌مي‌باشد. در كودكان‌ 12 ـ 2 سال‌ براي‌درمان‌ كمكي‌ بدون‌ والپروات‌، در ابتدا2 mg/kg/day در 2 نوبت‌ بمدت‌ 14 روز،سپس‌ mg/kg/day 5 در 2 نوبت‌ براي‌ 14روز بعدي‌، تجويز مي‌شود. مقدار مصرف‌معمول‌ نگهدارنده‌ بدون‌ والپروات‌mg/kg/day 15 ـ 5 در 2 مقدار منقسم‌مي‌باشد.

 

 

 

اشكال‌ دارويي‌:

 

Scored Tablet : 50 mg, 100 mg

 

 

 

PHENOBARBITAL

 

موارد مصرف‌: فنوباربيتال‌ در تمام‌ انواع‌صرع‌ غير از صرع‌ كوچك‌ و در حمله‌ مداوم‌صرعي‌ به‌كار مي‌رود.

 

 

 

مكانيسم‌ اثر: اين‌ دارو از يك‌ طرف‌ اثرمهاري‌ گاماآمينوبوتيريك‌ اسيد  (GABA)راافزايش‌ مي‌دهد و از طرف‌ ديگر اثر تحريكي‌گلوتاميك‌ اسيد را كم‌ مي‌كند و بدين‌ ترتيب‌بامهار انتخابي‌ نورون‌هاي‌ غيرطبيعي‌،مانع‌ انتشار امواج‌ از كانون‌ صرعي‌مي‌شود.

 

 

 

فارماكوكينتيك‌: از طريق‌ خوراكي‌ سريعŠجذب‌ و در بافت‌هاي‌ بدن‌ و مغز انتشارمي‌يابد. توسط كبد متابوليزه‌ مي‌شود. راه‌دفع‌ دارو كليوي‌ است‌، حدود 30ـ20 درصددارو بدون‌ تغيير دفع‌ مي‌شود.

 

 

 

موارد منع‌ مصرف‌: در پورفيري‌ نبايدمصرف‌ شود.

 

 

 

هشدارها: در بيماران‌ مبتلا به‌اختلال‌عملكرد كبد يا كليه‌ و ضعف‌ تنفسي‌بااحتياط مصرف‌ شود.

 

 

 

عوارض‌ جانبي‌: خواب‌آلودگي‌، افسردگي‌ذهني‌، عدم‌ تعادل‌، واكنش‌هاي‌ آلرژيك‌پوستي‌، تحريك‌پذيري‌، بيقراري‌ واغتشاش‌ شعور در سالمندان‌، هيجانات‌ وفعاليت‌ زياد غيرعادي‌ در كودكان‌،كم‌خوني‌ مگالوبلاستيك‌ از عوارض‌ جانبي‌اين‌ دارو مي‌باشند.

 

 

 

تداخل‌هاي‌ دارويي‌: اين‌ دارو غالبŠ غلظت‌پلاسمايي‌ كاربامازپين‌، كلونازپام‌،فني‌توئين‌ و والپروات‌ و در مواردي‌اتوسوكسيميد را كاهش‌ مي‌دهد. اين‌ داروبا تسريع‌ متابوليسم‌ وارفارين‌ موجب‌كاهش‌ اثر ضدانعقادي‌ آن‌ مي‌گردد.داروهاي‌ ضدافسردگي‌ و ضدجنون‌ باكاهش‌ آستانه‌ تشنج‌، با اثرات‌ ضدتشنجي‌اين‌ دارو مقابله‌ مي‌كنند. اين‌ دارومتابوليسم‌ داروهاي‌ ضدافسردگي‌ سه‌حلقه‌اي‌ را افزايش‌ و در نتيجه‌ موجب‌كاهش‌ غلظت‌ پلاسمايي‌ آنها مي‌گردد. اين‌دارو موجب‌ افزايش‌ سرعت‌ متابوليسم‌ديگوكسين‌، كورتيكواستروئيدها وسيكلوسپورين‌، داروهاي‌ ضد بارداري‌خوراكي‌، تئوفيلين‌ و در نتيجه‌ كاهش‌ اثرات‌آنها مي‌گردد.

 

 

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: از قطع‌ ناگهاني‌ مصرف‌دارو پرهيز شود. قطع‌ مصرف‌ اين‌ داروبايد به‌تدريج‌ و طي‌ چندماه‌ انجام‌ شود.

 

 

 

مقدار مصرف‌

 

خوراكي‌:

 

مقدار 180ـ60 ميلي‌گرم‌ در بزرگسالان‌ وmg/kg/day 8 در كودكان‌ مصرف‌ مي‌شود.

 

تزريقي‌:

 

مقدار 200ـ50 ميلي‌گرم‌ تزريق‌ مي‌شود كه‌در صورت‌ نياز بعد از 6 ساعت‌ تكرارمي‌شود. حداكثر مقدار مصرف‌ روزانه‌600 ميلي‌گرم‌ است‌.

 

 

 

اشكال‌ دارويي‌:

 

Tablet: 15 mg, 60 mg, 100 mg

 

Injection: 100 mg/ml, 200 mg/ml

 

 

 

 

 

PHENYTOIN SODIUM

 

موارد مصرف‌: فني‌توئين‌ در كنترل‌ تمام‌انواع‌ صرع‌ به‌ غير از حملات‌ صرع‌ كوچك‌،درد عصب‌ سه‌ قلو، حمله‌ مداوم‌ صرعي‌،آريتمي‌ قلبي‌ و نيز براي‌ تسريع‌ در التيام‌زخمها (بصورت‌ موضعي‌) بكار مي‌رود.

 

 

 

مكانيسم‌ اثر: اين‌ دارو در غلظت‌هاي‌درماني‌ با انسداد كانالهاي‌ سديم‌ و مهارايجاد پتانسيل‌هاي‌ عمل‌ تكراري‌ اثر ضدتشنج‌ خود را اعمال‌ مي‌كند. فني‌توئين‌همچنين‌ آزاد شدن‌ سروتونين‌ ونوراپي‌نفرين‌ را مهار كرده‌ و بر غلظت‌ساير واسطه‌هاي‌ عصبي‌ تأثير مي‌گذارد.

 

 

 

فارماكوكينتيك‌: جذب‌ خوراكي‌ اشكال‌مختلف‌ فني‌توئين‌ آهسته‌ و متغير است‌.جذب‌ فني‌توئين‌ در تزريق‌ داخل‌ عضلاني‌غير قابل‌ پيش‌بيني‌ است‌ و مقداري‌ از دارودر عضله‌ رسوب‌ مي‌كند. به‌ همين‌ دليل‌ اين‌روش‌ تجويز توصيه‌ نمي‌شود. در كبدمتابوليزه‌ شده‌ و از طريق‌ ادرار دفع‌مي‌شود. متابوليسم‌ اين‌ دارو وابسته‌ به‌مقدار داروي‌ مصرفي‌ بوده‌ و اشباع‌پذيراست‌. نيمه‌ عمر اين‌ دارو بطور متوسط 24ساعت‌ است‌.

 

 

 

موارد منع‌ مصرف‌: در صورت‌ وجودپورفيري‌، اختلالات‌ بافت‌ هدايتي‌ قلب‌،برادي‌ كاردي‌ سينوسي‌، بلوك‌سينوسي‌ ـدهليزي‌، بلوك‌ قلبي‌ درجه‌ 2 و 3، سندرم‌استوك‌ ـ آدامز نبايد مصرف‌ شود.

 

 

 

هشدارها: 1 ـ در صورت‌ مقدار مصرف‌زياد دارو، ممكن‌ است‌ متابوليسم‌ كبدي‌اشباع‌ شود و غلظت‌ پلاسمايي‌ دارو ازمحدوده‌ درماني‌ فراتر رفته‌ و سميت‌ بروزكند.

 

2 ـ در صورت‌ وجود نارسايي‌ كبدي‌، كمي‌فشار خون‌ يا نارسايي‌ قلبي‌ بايد با احتياطمصرف‌ شود.

 

3 ـ اين‌ دارو ممكن‌ است‌ غلظت‌ پلاسمايي‌كلسيم‌ را كاهش‌ داده‌ و در نتيجه‌،راشيتيسم‌ و استئومالاسي‌ بروز كند.

 

4 ـ تزريق‌ وريدي‌ فني‌ توئين‌ با سرعت‌بيش‌ از 50 ميلي‌گرم‌ در دقيقه‌ ممكن‌ است‌منجر به‌ كلاپس‌ قلبي‌ ـ عروقي‌ همراه‌ باآريتمي‌، كمي‌ فشار خون‌، تضعيف‌  CNSوتغييراتي‌ در عملكرد تنفسي‌ (ازجمله‌ توقف‌تنفسي‌) گردد.

 

 

 

عوارض‌ جانبي‌: تهوع‌، استفراغ‌، اغتشاش‌شعور، سرگيجه‌، سردرد، رعشه‌،عصبانيت‌، بي‌خوابي‌، ندرتŠ ديسكينزي‌،نوروپاتي‌ محيطي‌، عدم‌ تعادل‌، اختلال‌ درتكلم‌، حركات‌ مداوم‌ و غيرارادي‌ چشم‌ به‌عقب‌ و جلو، تاري‌ ديد، بثورات‌ جلدي‌،بزرگ‌ شدن‌ تركيب‌ صورت‌، پرمويي‌، آكنه‌،تب‌ و هپاتيت‌، اريتم‌ مولتي‌ فرم‌، نكروزپوست‌، لنفادنوپاتي‌ و هيپرتروفي‌ لثه‌ها ازعوارض‌ جانبي‌ دارو هستند.

 

 

 

تداخل‌هاي‌ دارويي‌: اين‌ دارو غلظت‌پلاسمايي‌ كلونازپام‌، كاربامازپين‌ ووالپروات‌ را كاهش‌ و غلظت‌ پلاسمايي‌فنوباربيتال‌ را افزايش‌ مي‌دهد. گاهي‌ اوقات‌نيز غلظت‌ پلاسمايي‌ اتوسوكسيميد وپريميدون‌ را كم‌ مي‌كند. اسيد استيل‌ساليسيلك‌، داروهاي‌ ضد باكتريايي‌ شامل‌كلرامفنيكل‌، سيكلوسرين‌، ايزونيازيد،كوتريموكسازول‌ و مترونيدازول‌ و نيزفلوكستين‌، ديلتيازم‌، نيفديپين‌ و سايمتيدين‌غلظت‌ پلاسمايي‌ فني‌توئين‌ را زياد مي‌كنند.اين‌ دارو متابوليسم‌ وارفارين‌ را كاهش‌مي‌دهد كه‌ احتمالا اثر ضد انعقادي‌ آن‌كاهش‌ مي‌يابد. داروهاي‌ ضد افسردگي‌ وضد جنون‌ با كاهش‌ آستانه‌ تشنج‌، با اثرضد تشنجي‌ اين‌ دارو مقابله‌ مي‌كنند.فني‌توئين‌ غلظت‌ پلاسمايي‌ داروهاي‌ ضدافسردگي‌ سه‌ حلقه‌اي‌ را كاهش‌ مي‌دهد.متابوليسم‌ سيكلوسپورين‌ توسطفني‌توئين‌ تسريع‌ شده‌ و در نتيجه‌ غلظت‌پلاسمايي‌ آن‌ كاهش‌ مي‌يابد. فني‌توئين‌متابوليسم‌ داروهاي‌ ضدبارداري‌ خوراكي‌را افزايش‌ و در نتيجه‌ اثر آنها را كاهش‌مي‌دهد.

 

 

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ از قطع‌ ناگهاني‌مصرف‌ اين‌ دارو اجتناب‌ مي‌شود.

 

2 ـ در نارسايي‌ كبدي‌ مقدار مصرف‌ داروكاهش‌ يابد.

 

3 ـ به‌ منظور كاهش‌ تحريك‌ گوارشي‌مي‌توان‌ دارو را با غذا يا شير مصرف‌ كرد.

 

4 ـ رعايت‌ بهداشت‌ دندانها و مراجعه‌ منظم‌به‌ دندانپزشك‌، تا حدي‌ از حساس‌ شدن‌،خونريزي‌ و بزرگ‌ شدن‌ لثه‌ها جلوگيري‌مي‌كند.

 

5 ـ مصرف‌ فني‌توئين‌ در دوران‌ بارداري‌،موجب‌ افزايش‌ خطر خونريزي‌ كشنده‌ در24 ساعت‌ اول‌ تولد در نوزاد مي‌گردد. باتجويز ويتامين‌ K قبل‌ از زايمان‌ به‌ مادر وبه‌ نوزاد در موقع‌ تولد، مي‌توان‌ اين‌ خطر راكاهش‌ داد.

 

6 ـ تجويز دارو از راه‌ تزريق‌ داخل‌عضلاني‌ توصيه‌ نمي‌شود.

 

7 ـ توصيه‌ مي‌شود كه‌ فني‌توئين‌ سديم‌تزريقي‌ به‌ مايعات‌ حجيم‌ تزريقي‌ وريدي‌اضافه‌ نشود يا با ساير داروها مخلوطنگردد چون‌ ممكن‌ است‌ رسوب‌ نمايد.

 

8 ـ از نشت‌ دارو به‌ بافتهاي‌ اطراف‌ رگ‌اجتناب‌ شود زيرا خاصيت‌ قليايي‌فني‌توئين‌ زياد بوده‌ و به‌ بافت‌ آسيب‌مي‌رساند.

 

مقدار مصرف‌:

 

خوراكي‌:

 

بزرگسالان‌: ابتدا mg/kg/day 3-4 ياmg/day 150-300 بصورت‌ يكجا يا در دومقدار منقسم‌ مصرف‌ مي‌شود كه‌ درصورت‌ نياز به‌ mg/day 300-400 و ياحداكثر 600mg/day افزايش‌ مي‌يابد.

 

كودكان‌: در كودكان‌ mg/kg/day 5-8 دريك‌ يا دو مقدار منقسم‌ و حداكثر 300 ميلي‌گرم‌ تجويز مي‌شود.

 

تزريقي‌:

 

بزرگسالان‌: انفوزيون‌ يا تزريق‌ آهسته‌داخل‌ وريدي‌ براي‌ كنترل‌ صرع‌ مداوم‌، به‌ميزان‌ 15mg/kg (سرعت‌ تزريق‌ بيش‌ از50mg/min نباشد) توصيه‌ مي‌شود. مقدارمصرف‌ نگهدارنده‌ 100 ميلي‌ گرم‌ كه‌ هر8ـ6 ساعت‌ تجويز مي‌گردد.

 

كودكان‌: ميزان‌ تجويز اوليه‌ 15mg/kgمي‌باشد.

 

 

 

اشكال‌ دارويي‌:

 

Capsule: 50 mg, 100 mg

 

Injection: 250 mg/ 5 ml

 

Suspension:30 mg/ 5 ml

 

Topical Cream: 1%

 

 

 

PRIMIDONE

 

موارد مصرف‌: اين‌ دارو در درمان‌ انواع‌صرع‌ به‌ غير از صرع‌ كوچك‌ و رعشه‌ essentialبكار مي‌رود.

 

 

 

مكانيسم‌ اثر: اگر چه‌ پريميدون‌ در بدن‌ به‌فنوباربيتال‌ تبديل‌ مي‌شود،اما مكانيسم‌ اثرخود پريميدون‌ احتمالا شبيه‌ فني‌توئين‌است‌.

 

 

 

فارماكوكينتيك‌: اين‌ دارو جذب‌ خوراكي‌كاملي‌ دارد. در كبد به‌ فنوباربيتال‌ تبديل‌مي‌شود. فنوباربيتال‌ در بدن‌ به‌ آهستگي‌تجمع‌ يافته‌ و سطح‌ پلاسمايي‌ آن‌ به‌ 2-3برابر سطح‌ پلاسمايي‌ پريميدون‌ مي‌رسد.دفع‌ دارو و متابوليت‌هاي‌ آن‌ از طريق‌ كليه‌مي‌باشد.

 

 

 

هشدارها: در صورت‌ وجود اختلال‌ عملكردكبد يا كليه‌ و ضعف‌ تنفسي‌ بايد با احتياطتجويز شود.

 

 

 

عوارض‌ جانبي‌: خواب‌آلودگي‌، عدم‌ تعادل‌،تهوع‌، اختلالات‌ بينايي‌ و بثورات‌ جلدي‌،بخصوص‌ در شروع‌ درمان‌ بروز مي‌كند ومعمولا با ادامه‌ درمان‌ برگشت‌پذير هستند.ساير عوارض‌ دارو شامل‌: افسردگي‌،تحريك‌پذيري‌، بيقراري‌ و اغتشاش‌ شعوردر سالمندان‌، هيجانات‌ و فعاليت‌ زياد و غيرعادي‌ در كودكان‌ و آنمي‌ مگالوبلاستيك‌هستند.

 

 

 

تداخل‌هاي‌ دارويي‌: اين‌ دارو غالبŠ غلظت‌پلاسمايي‌ كاربامازپين‌، كلونازپام‌،فني‌توئين‌ و والپروات‌ و در مواردي‌اتوسوكسيميد را كاهش‌ مي‌دهد. اين‌ داروموجب‌ افزايش‌ متابوليسم‌ وارفارين‌داروهاي‌ ضد افسردگي‌ سه‌ حلقه‌اي‌،ديگوكسين‌، كورتيكوستروييدها،سيكلوسپورين‌، داروهاي‌ ضد بارداري‌خوراكي‌ و تئوفيلين‌ شده‌ و در نتيجه‌ اثرات‌اين‌ داروها را كاهش‌ مي‌دهد. داروهاي‌ضدافسردگي‌ و ضد جنون‌ با كاهش‌آستانه‌ تشنج‌، با اثرات‌ ضد تشنجي‌ اين‌دارو مقابله‌ مي‌كنند. اين‌ دارو اثر وراپاميل‌و ديلتيازم‌ و احتمالا نيفديپين‌ را كاهش‌مي‌دهد.

 

 

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ از قطع‌ ناگهاني‌ داروپرهيز شود. قطع‌ مصرف‌ اين‌ دارو بايدبتدريج‌ و طي‌ چند ماه‌ انجام‌ شود.

 

2 ـ در صورتيكه‌ بيمار ضعف‌ شديد

 

تنفسي‌ داشت‌، از مصرف‌ اين‌ دارو بايداجتناب‌ نمود.

 

 

 

مقدار مصرف‌:

 

بزرگسالان‌: در صرع‌ ابتدا 125 ميلي‌گرم‌در شب‌ و موقع‌ خواب‌ مصرف‌ مي‌شود.سپس‌ هر 3 روز، 125 ميلي‌گرم‌ افزايش‌مي‌يابد تا مقدار مصرف‌ تام‌ جمعŠ به‌ ميزان‌

 

500 mg/day (در دو بخش‌ منقسم‌) برسد.بعد هر 3 روز، 250 ميلي‌گرم‌ به‌ اين‌ مقدارافزوده‌ مي‌شود تا حداكثر g/day 1/5 درمقادير منقسم‌ مصرف‌ شود.

 

كودكان‌: سنين‌ كمتر از 2 سال‌، 500 ـ 250ميلي‌ گرم‌ در روز در دو مقدار منقسم‌، 5 ـ 2ساله‌، mg/day 750 ـ 500 در دو مقدارمنقسم‌ و كودكان‌ 9 ـ 6 سال‌ 1g/day ـ 0/75در دو مقدار منقسم‌ تجويز مي‌شود.

 

 

 

اشكال‌ دارويي‌:

 

Suspension: 250 mg/5ml

 

Tablet: 250 mg

 

 

 

VALPROATE SODIUM

 

موارد مصرف‌: اين‌ دارو در درمان‌ انواع‌صرع‌ مصرف‌ مي‌شود.

 

 

 

مكانيسم‌ اثر: اين‌ دارو شبيه‌ فني‌توئين‌ وكاربامازپين‌ با انسداد جريان‌ سديم‌، ازفعاليت‌ با فركانس‌ زياد نرون‌ها جلوگيري‌مي‌كند و با مهار آنزيم‌ تجزيه‌ كننده‌ GABA،غلظت‌ آن‌ را در مغز افزايش‌ مي‌دهد. همچنين‌اين‌ دارو در غلظت‌هاي‌ زياد، جريان‌ پتاسيم‌در غشاء سلولهاي‌ مغزي‌ را افزايش‌ مي‌دهدو غشاء را هيپرپولاريزه‌ مي‌كند.

 

 

 

فارماكوكينتيك‌: از طريق‌ خوراكي‌ بخوبي‌جذب‌ شده‌ و فراهمي‌ زيستي‌ بيش‌ از 80درصد دارد. غذا، جذب‌ اين‌ دارو را به‌تأخير مي‌اندازد. اين‌ دارو در كبد متابوليزه‌و از طريق‌ كليه‌ها دفع‌ مي‌شود.

 

 

 

موارد منع‌ مصرف‌: در بيماري‌هاي‌ فعال‌كبدي‌ و سابقه‌ فاميلي‌ نارسايي‌ شديد كبدنبايد مصرف‌ شود.

 

 

 

هشدارها: 1 ـ قبل‌ از شروع‌ درمان‌ و درطول‌ 6 ماه‌ اول‌ درمان‌ با اين‌ دارو، بايدعملكرد كبد تحت‌ نظر باشد.

 

2 ـ در صورت‌ وجود نارسايي‌ شديدكليوي‌، لوپوس‌ اريتماتوز سيستميك‌ ياپورفيري‌ با احتياط مصرف‌ شود.

 

3 ـ اختلال‌ عملكرد كبدي‌ (ازجمله‌ نارسايي‌كبدي‌ كشنده‌) با مصرف‌ اين‌ دارو ممكن‌است‌ در كودكان‌ كمتر از 3 سال‌، افرادي‌ كه‌اختلالات‌ متابوليك‌ يا دژنراتيو دارند، درحالت‌ اختلال‌ ارگانيك‌ مغزي‌ يا تشنجات‌شديد همراه‌ با عقب‌ماندگي‌ ذهني‌، بروزكند.

 

4 ـ در صورت‌ بروز درد حاد شكمي‌ كه‌ممكن‌ است‌ نشانه‌ پانكراتيت‌ باشد، بايدمراقبت‌هاي‌ لازم‌ انجام‌ شود.

 

 

 

عوارض‌ جانبي‌: تحريك‌ گوارشي‌، تهوع‌،عدم‌ تعادل‌ و رعشه‌، افزايش‌ غلظت‌آمونياك‌ خون‌، افزايش‌ اشتها و وزن‌،ريزش‌ موقتي‌ مو، خيز، كاهش‌ پلاكت‌هاي‌خون‌، مهار تجمع‌ پلاكتي‌، اختلال‌ درعملكرد كبد كه‌ ندرتŠ به‌ نارسايي‌ كشنده‌كبدي‌ منجر مي‌شود، بثورات‌ جلدي‌،اغتشاش‌ شعور، ندرتŠ پانكراتيت‌، كاهش‌گلبول‌هاي‌ سفيد، هيپوپلازي‌ گلبولهاي‌قرمز، كاهش‌ فيبرينوژن‌، آمنوره‌ و نامنظم‌شدن‌ قاعدگي‌ و ژينكوماستي‌ از عوارض‌جانبي‌ دارو هستند.

 

تداخل‌هاي‌ دارويي‌: اين‌ دارو غالبŠ غلظت‌پلاسمايي‌ فنوباربيتال‌ و فني‌توئين‌ و گاهي‌نيز غلظت‌ پلاسمايي‌ اتوسوكسيميد وپريميدون‌ را زياد مي‌كند. داروهاي‌ ضدافسردگي‌ و ضد جنون‌ با كاهش‌ آستانه‌تشنج‌، با اثر ضد تشنجي‌ اين‌ دارو مقابله‌مي‌كنند. سايمتيدين‌ با مهار آنزيم‌هاي‌كبدي‌، غلظت‌ پلاسمايي‌ والپروات‌ راافزايش‌ مي‌دهد. تجويز همزمان‌ سايرداروهاي‌ ضد صرع‌، موجب‌ افزايش‌ سميت‌دارو ميگردد بدون‌ اينكه‌ اثرات‌ درماني‌ آن‌افزايش‌ يابند، علاوه‌ بر اين‌ تركيب‌ درماني‌،كنترل‌ درمان‌ را پيچيده‌ مي‌كند. كلروكين‌ بااثر ضد تشنجي‌ اين‌ دارو مقابله‌ مي‌كند.

 

 

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ قبل‌ از شروع‌ درمان‌با اين‌ دارو از عدم‌ وجود زمينه‌ يا عوامل‌مستعد كننده‌ خونريزي‌ در بيمار اطمينان‌حاصل‌ شود.

 

2 ـ از قطع‌ ناگهاني‌ مصرف‌ اين‌ دارو بايدخودداري‌ شود.

 

3 ـ به‌ بيمار يا اطرافيان‌ او علائم‌ بروزاختلالات‌ خوني‌ يا كبدي‌ توضيح‌ داده‌ شودو توصيه‌ گردد كه‌ در صورت‌ بروز اين‌علائم‌ بايد به‌ پزشك‌ مراجعه‌ شود.

 

4 ـ در صورتيكه‌ با مصرف‌ اين‌ دارو،استفراغ‌، بي‌اشتهايي‌، يرقان‌، خواب‌آلودگي‌يا عدم‌ كنترل‌ تشنجات‌، بروز كرد،بلافاصله‌ درمان‌ با اين‌ دارو متوقف‌ گردد.

 

 

 

مقدار مصرف‌:

 

بزرگسالان‌: ابتدا 600 mg/day (در دونوبت‌ منقسم‌)، ترجيحŠ بعد از غذا مصرف‌شود. بعد با فواصل‌ هر 3 روز يكبار

 

200 mg/day به‌ مقدار مصرف‌ به‌ رژيم‌افزوده‌ مي‌شود تا حداكثر به‌ مقدار روزانه‌2/5 گرم‌ برسد كه‌ بصورت‌ مقادير منقسم‌مصرف‌ مي‌شود. مقدار معمول‌ نگهدارنده‌دارو 1-2 گرم‌ در روز (20-30 mg/kg درروز) مي‌باشد.

 

كودكان‌: كودكان‌ تا 20 كيلوگرم‌ ابتداmg/kg 20 در روز (در چند نوبت‌ منقسم‌)مصرف‌ مي‌شود. مي‌توان‌ در صورت‌ نيازمقدار را افزايش‌ داد. در كودكان‌ بيشتر از20 كيلوگرم‌،ابتدا mg/day 400 بصورت‌منقسم‌ مصرف‌ مي‌شود. سپس‌ اين‌ مقدارافزايش‌ مي‌يابد تا حملات‌ كنترل‌ شوند(معمولا در محدوده‌ mg/kg 20-30 درروز) حداكثر مقدار مصرف‌ روزانه‌

 

mg/kg 35 است‌.

 

 

 

اشكال‌ دارويي‌:

 

Coated Tablet: 200 mg

 

Syrup: 200mg/5ml

 

 

 

منبع : دارونامه رسمی ایران

 

 

 

 

 

Advertisements

Filed under: آخـریـن مـطـالـب پـزشـکی, بدون دسته بندی, دارو شـنـاسـی

RSS پزشکی

بخشهای تخصصی

RSS تیتر اخبار جدید پزشکی

  • خطایی رخ داد! احتمالا خوراک از کار افتاده. بعدا دوباره تلاش کنید.

آرشیو

آمار سایت

  • 2,620,308 hits
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: