بانک اطلاعات پزشکی پاراسات Medical Database Parasat

شمایل

* تشریح بیماریها * اخبار روز پزشکی * مسائل خانوادگی * خواندنیها از شهرستانها

داروهای ضد انگل: Albendazole ، Chloroquine ، Crotamiton ، Dehydroemetine ، Diethylcarbamazine ،Diloxanide ، Iodoquinol ، Levamisole ، Lindane ، Mebendazole

ALBENDAZOLE

 

موارد مصرف‌: آلبندازول‌ يك‌ داروي‌ضدكرم‌ وسيع‌الطيف‌ است‌ و از نظرساختمان‌ و اثر مشابه‌ مبندازول‌ مي‌باشد.اين‌ تركيب‌ به‌عنوان‌ داروي‌ كمكي‌ همراه‌ باجراحي‌ كيست‌ هيداتيد ناشي‌ ازاكينوكوكوس‌ گرانولوزوس‌ يااكينوكوكوس‌ مولتي‌ لوكولاريس‌ به‌منظورپيشگيري‌ از عود بيماري‌ مصرف‌ مي‌شوديا به‌عنوان‌ درمان‌ اوليه‌ در صورتي‌ كه‌جراحي‌ امكان‌پذير نباشد، به‌كار مي‌رود.اين‌ دارو همچنين‌ در درمان‌ آلودگي‌به‌استرونژيلوئيد مصرف‌ مي‌شود.

 

 

 

مكانيسم‌ اثر: آلبندازول‌ موجب‌ تغييرات‌تخريبي‌ در سلولهاي‌ جدار روده‌ كرم‌ و درنتيجه‌ كاهش‌ توليد انرژي‌ در انگل‌ و مرگ‌آن‌ مي‌شود. اين‌ دارو همچنين‌ مهاركننده‌آنزيم‌ فومارات‌ ردوكتاز (آنزيم‌ اختصاصي‌كرم‌ها) مي‌باشد.

 

 

 

فارماكوكينتيك‌: جذب‌ اين‌ دارو از راه‌خوراكي‌ كم‌ و نامنظم‌ است‌ كه‌ در صورت‌مصرف‌ همزمان‌ دارو با غذاهاي‌ چرب‌افزايش‌ مي‌يابد. اين‌ دارو پس‌ از جذب‌ درمايع‌ مغزي‌ ـ نخاعي‌، صفرا و در مايع‌كيست‌ هيداتيد منتشر مي‌شود. آلبندازول‌در كبد سرعت‌ و به‌طور گسترده‌به‌متابوليت‌هاي‌ فعال‌ متابوليزه‌ مي‌شود.اوج‌ غلظت‌ سرمي‌ دارو 4ـ2 ساعت‌ پس‌ ازمصرف‌ خوراكي‌ به‌دست‌ مي‌آيد. نيمه‌ عمرآن‌ پس‌ از مصرف‌ يك‌ مقدار واحد 15ـ8ساعت‌ است‌. دفع‌ دارو پس‌ از جذب‌ عمدتŠكليوي‌ است‌.

 

 

 

هشدارها: 1 ـ اين‌ دارو در بيماران‌ مبتلابه‌عيب‌ كار كبد بايد با احتياط فراوان‌مصرف‌ شود.

 

2 ـ انجام‌ آزمونهاي‌ كار كبد و شمارش‌سلولهاي‌ خون‌ قبل‌ از شروع‌ درمان‌ ودوبار در طول‌ هر دوره‌ درمان‌ ضروري‌است‌.

 

 

 

عوارض‌ جانبي‌: اختلالات‌ گوارشي‌،سردرد، سرگيجه‌، تغيير در آنزيم‌هاي‌كبدي‌، بندرت‌ آلوپسي‌ برگشت‌ناپذير، تب‌،بثورات‌ جلدي‌ و اختلالات‌ خوني‌ (شامل‌كاهش‌ گلبولهاي‌ سفيد و پان‌ سيتوپني‌)بامصرف‌ اين‌ دارو گزارش‌ شده‌اند. درصورت‌ نشت‌ مايع‌ در كيست‌ هيداتيداحتمال‌ بروز شوك‌ آلرژيك‌ وجود دارد.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ اين‌ دارو را بايدهمراه‌ با غذاهاي‌ چرب‌ مصرف‌ كرد.

 

2 ـ دوره‌ درمان‌ بااين‌ دارو بايد كامل‌ شود.در آلودگيهاي‌ شديد دوره‌ درمان‌ ممكن‌است‌ 3ـ2 هفته‌ طول‌ بكشد.

 

 

 

مقدار مصرف‌:

 

بزرگسالان‌: مقدار مصرف‌ اين‌ دارو دردرمان‌ آلودگي‌ به‌انواع‌ كرمها 400 ميلي‌گرم‌در يك‌ نوبت‌ مي‌باشد كه‌ در صورت‌ نيازپس‌ از سه‌ هفته‌ درمان‌ مجددŠ تكرارمي‌شود. در درمان‌ آلودگي‌به‌استرونژيلوئيد 400 ميلي‌گرم‌ يكبار درروز براي‌ 3 روز مصرف‌ مي‌شود. درصورت‌ لزوم‌ دوره‌ درمان‌ 3 هفته‌ بعدتكرار مي‌گردد. در درمان‌ كيست‌ هيداتيد(بدون‌ جراحي‌) براي‌ بزرگسالان‌ با وزن‌60 كيلوگرم‌ يا بيشتر mg/day 800 در مقاديرمنقسم‌ براي‌ 28 روز مصرف‌ مي‌شود وپس‌ از آن‌ 14 روز بدون‌ مصرف‌ داروسپري‌ مي‌گردد و مجددŠ اين‌ دوره‌ درمان‌براي‌ 3 بار ديگر تكرار مي‌شود. به‌عنوان‌داروي‌ كمكي‌ در درمان‌ كيست‌ هيداتيد دربيماران‌ با وزن‌ 60 كيلوگرم‌ يا بيشتر، پيش‌از انجام‌ جراحي‌، مقدار mg/day 800 درمقادير منقسم‌ مصرف‌ مي‌شود و پس‌ از آن‌14 روز بدون‌ مصرف‌ دارو سپري‌مي‌گردد. اين‌ دوره‌ درمان‌ يكبار ديگر نيزپيش‌ از جراحي‌ تكرار مي‌شود. پس‌ ازجراحي‌ براي‌ پيشگيري‌ از عود بيماري‌ دودوره‌ درمان‌ تكرار مي‌شود. مقدار مصرف‌اين‌ دارو در بزرگسالان‌ با وزن‌ كمتر از 60كيلوگرم‌ mg/kg 12 مي‌باشد.

 

كودكان‌: براي‌ درمان‌ آلودگي‌ به‌انواع‌كرمها در كودكان‌ باسن‌ 2 سال‌ يا بيشتر،مقدار مصرف‌ مانند بزرگسالان‌ و براي‌كودكان‌ با سن‌ كمتر از 2 سال‌، مقدارمصرف‌ نصف‌ مقدار بزرگسالان‌ است‌.

 

 

 

اشكال‌ دارويي‌:

 

Suspension: 400 mg/10ml

 

Tablet: 200 mg, 400 mg

 

 

 

CHLOROQUINE

 

موارد مصرف‌: اين‌ دارو به‌تنهايي‌ براي‌درمان‌ مالارياي‌ خفيف‌ كه‌ اغلب‌ ناشي‌ ازپلاسموديوم‌ ويواكس‌ و در مواردي‌ ناشي‌از پلاسموديوم‌ اوال‌ و پلاسموديوم‌مالاريه‌ مي‌باشد و نيز براي‌ پيشگيري‌ ازابتلاي‌ به‌ اين‌ بيماري‌ در مناطقي‌ كه‌پلاسموديوم‌ فالسيپارم‌ مقاوم‌ به‌ كلروكين‌گزارش‌ شده‌ است‌، مصرف‌ مي‌شود.مصرف‌ اين‌ دارو براي‌ درمان‌ مالارياي‌ناشي‌ از پلاسموديوم‌ فالسيپارم‌ به‌دليل‌گستردگي‌ مقاومت‌ انگل‌ به‌دارو توصيه‌نمي‌شود. كلروكين‌ همچنين‌ در درمان‌آرتريت‌ روماتوئيد و لوپوس‌ اريتماتوزمصرف‌ مي‌شود.

 

 

 

مكانيسم‌ اثر: مكانيسم‌ اثر دقيق‌ اين‌ داروشناخته‌ نشده‌ است‌، اما به‌توانايي‌ داروبراي‌ پيوند يافتن‌ به‌ DNA ارتباط داده‌مي‌شود. اثر ضدروماتوئيدي‌ دارو نيزبه‌فعاليت‌ خفيف‌ كاهش‌دهندگي‌ ايمني‌نسبت‌ داده‌ مي‌شود.

 

 

 

فارماكوكينتيك‌: اين‌ دارو از راه‌ خوراكي‌كاملا جذب‌ مي‌شود، اما سرعت‌ جذب‌ آن‌متغير است‌. پس‌ از جذب‌ در اغلب‌ بافتهاي‌بدن‌ توزيع‌ مي‌يابد. غلظت‌ سرمي‌ دارو 3/5ساعت‌ پس‌ از مصرف‌ خوراكي‌ به‌اوج‌ خودمي‌رسد. نيمه‌عمر دارو 2ـ1 ماه‌ است‌. دفع‌دارو عمدتŠ كليوي‌ و خيلي‌ آهسته‌ است‌،به‌طوري‌ كه‌ تا ماهها بعد از قطع‌ مصرف‌دارو، همچنان‌ در ادرار بيمار قابل‌ رديابي‌است‌. اسيدي‌ كردن‌ ادرار سرعت‌ دفع‌ دارورا افزايش‌ مي‌دهد.

 

 

 

هشدارها: 1 ـ كلروكين‌ در موارد زير بايدبااحتياط فراوان‌ مصرف‌ شود:

 

عيب‌ كار كبد، عيب‌ كار كليه‌، پسوريازيس‌،اختلالات‌ نورولوژيك‌، مياستني‌ گراو،اختلالات‌ حاد معدي‌ ـ روده‌اي‌، كمبودG6PD و اختلالات‌ شديد خوني‌.

 

2 ـ معاينان‌ پزشكي‌ و عصبي‌ ـ عضلاني‌ وهمچنين‌ انجام‌ آزمون‌ شمارش‌ تام‌ خون‌در طول‌ درمان‌ با اين‌ دارو ممكن‌ است‌ضروري‌ باشد.

 

 

 

عوارض‌ جانبي‌: اختلالات‌ معدي‌ ـ روده‌اي‌،سردرد، تشنج‌، اختلالات‌ بينايي‌، بيرنگ‌شدن‌ مو يا ريزش‌ آن‌ و واكنش‌هاي‌ پوستي‌با مصرف‌ اين‌ دارو گزارش‌ شده‌ است‌.

 

 

 

تداخل‌هاي‌ داروئي‌: داروهاي‌ آنتي‌اسيدجذب‌ كلروكين‌ را كاهش‌ مي‌دهند. كلروكين‌اثر داروهاي‌ ضدصرع‌ را كاهش‌ مي‌دهد.كلروكين‌ احتمالا موجب‌ افزايش‌ غلظت‌پلاسمايي‌ ديگوكسين‌ مي‌شوند. كلروكين‌غلظت‌ پلاسمايي‌ سيكلوسپورين‌ و درنتيجه‌ احتمال‌ بروز مسموميت‌ بااين‌ دارورا افزايش‌ مي‌دهد. كلروكين‌ ممكن‌ است‌علائم‌ مياستني‌ گراو را تشديد كنند و درنتيجه‌ اثرات‌ داروهاي‌ نئوستيگمين‌ وپيريدوستيگمين‌ را كاهش‌ دهند. سايمتيدين‌متابوليسم‌ كلروكين‌ را كاهش‌ و غلظت‌پلاسمايي‌ آن‌ را افزايش‌ مي‌دهد. مصرف‌همزمان‌ كلروكين‌ با واكسن‌ هاري‌ ممكن‌است‌ بر پاسخ‌ بدن‌ نسبت‌ به‌واكسن‌ موثرباشد.

 

 

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ براي‌ پيشگيري‌ ازابتلا به‌ مالاريا بهتر است‌ از يك‌ هفته‌ قبل‌ ازسفر به‌مناطق‌ آلوده‌ مصرف‌ كلروكين‌ راآغاز كرد و حداقل‌ تا 4 هفته‌ پس‌ از بازگشت‌از آن‌ مناطق‌ ادامه‌ داد. در صورتي‌ كه‌ فرديك‌ سال‌ پس‌ از بازگشت‌ از مناطق‌ آلوده‌(به‌ويژه‌ طي‌ 3 ماه‌ اول‌) دچار هرنوع‌كسالت‌ شود، بايد به‌پزشك‌ مراجعه‌ كند،زيرا خطر ابتلاي‌ به‌مالاريا وجود دارد.

 

2 ـ به‌ منظور كاهش‌ تحريك‌ احتمالي‌گوارشي‌، بهتر است‌ دارو با غذا يا شيرمصرف‌ شود.

 

3 ـ بيش‌ از مقدار تجويز شده‌، نبايدمصرف‌ شود.

 

4 ـ دوره‌ درمان‌ با اين‌ دارو بايد كامل‌شود.

 

5 ـ مراجعه‌ منظم‌ به‌ پزشك‌ براي‌ بررسي‌مشكلات‌ خوني‌، ضعف‌ عضلاني‌ و معاينات‌چشم‌ پزشكي‌ ضروري‌ است‌.

 

6 ـ در صورت‌ بروز تاري‌ ديد يا هر اختلال‌ديگر، بايد احتياط نمود.

 

 

 

مقدار مصرف‌:

 

بزرگسالان‌: مقدار مصرف‌ كلروكين‌ دردرمان‌ مالاريا يك‌ مقدار اوليه‌ 600ميلي‌گرم‌ است‌ كه‌ 8ـ6 ساعت‌ بعد با 300ميلي‌گرم‌ در يك‌ نوبت‌ ادامه‌ مي‌يابد و پس‌از آن‌ نيز به‌مقدار mg/day 300 براي‌ 2 روزمصرف‌ مي‌شود. مقدار مصرف‌ كلروكين‌براي‌ پيشگيري‌ از ابتلاي‌ به‌مالاريا 300ميلي‌گرم‌ يكبار در هفته‌ است‌. مقدارمصرف‌ كلروكين‌ براي‌ درمان‌ آرتريت‌روماتوئيد و لوپوس‌ اريتماتوز mg/day 150تا حداكثر mg/kg/day 2/5 است‌.

 

كودكان‌: در درمان‌ مالاريا، يك‌ مقدار اوليه‌mg/kg 10 مصرف‌ مي‌شود كه‌ 8ـ6 ساعت‌بعد بامصرف‌ mg/kg 5 در يك‌ نوبت‌ ادامه‌مي‌يابد و پس‌ از آن‌ به‌مقدار mg/kg/day 5 براي‌2 روز مصرف‌ مي‌شود. مقدار مصرف‌كلروكين‌ براي‌ پيشگيري‌ از ابتلاي‌به‌مالاريا، 300 ميلي‌گرم‌ يكبار در هفته‌است‌. در درمان‌ آرتريت‌ روماتوئيد، مقدارمصرف‌ mg/kg/day 3 مي‌باشد.

 

 

 

اشكال‌ دارويي‌:

 

Coated Tablet : 150 mg (as Phosphate)

 

Syrup : 50 mg/ml (as Sulfate)

 

 

 

CROTAMITON

 

موارد مصرف‌: كروتاميتون‌ براي‌ درمان‌جرب‌ ناشي‌ از ساركوپتس‌ اسكابي‌ ودرمان‌ علامتي‌ خارش‌ پوست‌ به‌كارمي‌رود.

 

 

 

هشدارها: 1 ـ دارو فقط براي‌ استفاده‌موضعي‌ است‌ و از مصرف‌ آن‌ در اطراف‌چشم‌ها و يا بر پوست‌ ترك‌ خورده‌ بايداجتناب‌ شود.

 

2 ـ در صورت‌ بروز حساسيت‌، آلرژي‌ ياواكنش‌ تحريكي‌ اوليه‌ پس‌ از مصرف‌كروتاميتون‌ يا در صورت‌ وجود پوست‌شديدŠ ملتهب‌، مجروح‌ و مبتلا به‌درماتوزاگزوداتيو حاد، بايد با احتياط فراوان‌مصرف‌ شود.

 

 

 

عوارض‌ جانبي‌: واكنش‌ آلرژيك‌ (بثورات‌جلدي‌) يا تحريك‌ پوست‌ ممكن‌ است‌ بامصرف‌ دارو بروز نمايد.

 

 

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ در صورت‌ بروزتحريك‌ يا واكنش‌ حساسيتي‌، مصرف‌ داروبايد قطع‌ و به‌پزشك‌ مراجعه‌ شود.

 

2 ـ از تماس‌ دارو با چشم‌ها، دهان‌ يانواحي‌ ملتهب‌ پوست‌ جدŠ اجتناب‌ شود.

 

3 ـ قبل‌ از استعمال‌ دارو، پوست‌ بايدبه‌خوبي‌ خشك‌ گردد.

 

4 ـ بيش‌ از مقدار تجويز شده‌، نبايدمصرف‌ شود.

 

مقدار مصرف‌:

 

بزرگسالان‌: به‌عنوان‌ ضدجرب‌، دارو درتمام‌ سطح‌ بدن‌ از چانه‌ به‌پائين‌، به‌ويژه‌ درنقاط چين‌دار پوست‌ ماليده‌ مي‌شود. صبح‌روز بعد از مصرف‌ دارو، ملحفه‌ و لباس‌زير بايد تعويض‌ شود. مصرف‌ دارو رامي‌توان‌ پس‌ از 24 ساعت‌ تكرار كرد و 48ساعت‌ پس‌ از آخرين‌بار مصرف‌ دارو، بايدحمام‌ نمود. به‌عنوان‌ ضدخارش‌، دارو بايدبه‌آرامي‌ در محل‌ ماليده‌ شود تا كاملا جذب‌گردد. اين‌ عمل‌ در صورت‌ نياز، قابل‌ تكراراست‌.

 

 

 

اشكال‌ دارويي‌:

 

Topical Cream: 10%

 

 

 

DEHYDROEMETINE HCI

 

موارد مصرف‌: دهيدروامتين‌ در درمان‌آميبياز و به‌عنوان‌ ضدكرم‌ در درمان‌آلودگي‌ به‌فاسيولا مصرف‌ مي‌شود.

 

 

 

مكانيسم‌ اثر: اين‌ دارو يك‌ مشتق‌

 

صناعي‌ امتين‌ با اثركشنده‌ آميبياز دربافتها است‌ كه‌ اثرات‌ آن‌ مشابه‌ امتين‌مي‌باشد.

 

 

 

موارد منع‌ مصرف‌: اين‌ دارو در صورت‌وجود بيماريهاي‌ قلبي‌، كليوي‌ و

 

اختلالهاي‌ عصبي‌ ـ عضلاني‌ نبايد مصرف‌شود.

 

 

 

هشدارها: در طول‌ مصرف‌ اين‌ دارووضعيت‌ بيمار از نظر علائم‌ مسموميت‌قلبي‌ بايد پيگيري‌ شود.

 

 

 

عوارض‌ جانبي‌: عوارض‌ اين‌ دارو شبيه‌امتين‌ است‌، با اين‌ تفاوت‌ كه‌ احتمالا سميت‌اين‌ دارو كمتر از امتين‌ مي‌باشد.

 

مقدار مصرف‌:

 

بزرگسالان‌: مقدار اين‌ دارو در درمان‌آميبياز از راه‌ تزريق‌ عميق‌ زيرجلدي‌ ياعضلاني‌ mg/kg/day 1/5ـ1 (تا حداكثرmg/day 90) به‌مدت‌ 5 روز مي‌باشد كه‌ اين‌مقدار براي‌ بيماران‌ سالخورده‌ در مواردشديد بيماري‌ mg/kg/day 0/5 است‌.

 

كودكان‌: مقدار مصرف‌ اين‌ دارو دركودكان‌ مانند بزرگسالان‌ است‌، با اين‌تفاوت‌ كه‌ دارو در 2 مقدار منقسم‌ در طول‌روز بايد مصرف‌ شود.

 

 

 

اشكال‌ دارويي‌:

 

Injection: 60 mg/2ml

 

 

 

 

DIETHYLCARBAMAZINE CITRATE

 

موارد مصرف‌: اين‌ دارو در درمان‌فيلاريازيس‌، لوايازيي‌، اونكوسرسيازس‌

 

و ائوزينوفيلي‌ مناطق‌ حاره‌ مصرف‌مي‌شود.

 

 

 

مكانيسم‌ اثر: اين‌ دارو سبب‌ مرگ‌ميكروفيلاريا و ماكروفيلاريا مي‌شود.همچنين‌ به‌نظر مي‌رسد اين‌ دارو با كاهش‌سرعت‌ امبريوژنز در رحم‌ كرم‌اونكوسرسيا ولوولوس‌ باعث‌ مرگ‌ميكروفيلاريا مي‌شود.

 

 

 

فارماكوكينتيك‌: اين‌ دارو به‌خوبي‌ از راه‌گوارش‌ جذب‌ مي‌شود و پس‌ از جذب‌به‌طور گسترده‌ در بدن‌ منتشر مي‌شود(به‌جز در بافت‌ چربي‌). اوج‌ غلظت‌ سرمي‌دي‌اتيل‌ كاربامازين‌ 2ـ1 ساعت‌ بعد ازمصرف‌ خوراكي‌ حاصل‌ مي‌شود. نيمه‌عمر اين‌ دارو 8 ساعت‌ است‌. دفع‌ اين‌ داروعمدتŠ كليوي‌ است‌ و درصد كمي‌ نيز از راه‌مدفوع‌ دفع‌ مي‌شود.

 

هشدارها: 1 ـ آزمونهاي‌ چشم‌ پزشكي‌، قبل‌از شروع‌ درمان‌ و به‌طورمتناوب‌ در طول‌درمان‌ با دارو بايد انجام‌ شود.

 

2 ـ هر 12 ـ 6 ماه‌ پس‌ از درمان‌ با اين‌ دارو،تعداد ميكروفيلارياي‌ داخل‌ جلدي‌ بااستفاده‌ از آزمون‌ پوست‌ بايد ارزيابي‌گردد.

 

 

 

عوارض‌ جانبي‌: خارش‌، تورم‌ صورت‌(به‌ويژه‌ چشمها)، درد مفاصل‌، سردرد،بيحالي‌ و نيز به‌ندرت‌ تب‌، آسيب‌ غددلنفاوي‌، بثورات‌ جلدي‌، سرگيجه‌، تهوع‌ يااستفراغ‌ با مصرف‌ اين‌ دارو گزارش‌ شده‌است‌.

 

 

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ در صورت‌ بروزسرگيجه‌، تاري‌ ديد يا شب‌كوري‌ بايداحتياط كرد.

 

2 ـ اين‌ دارو بايد بلافاصله‌ بعد از غذامصرف‌ شود.

 

3 ـ در صورت‌ بروز واكنش‌هاي‌ آلرژيك‌ناشي‌ از مرگ‌ ميكروفيلاريا، ممكن‌ است‌مصرف‌ كورتيكواستروئيدهاي‌ سيستميك‌ضروري‌ باشد.

 

4 ـ دوره‌ درمان‌ با اين‌ دارو بايد كامل‌باشد. در بعضي‌ از بيماران‌، يك‌ دوره‌درمان‌ ديگر نيز ممكن‌ است‌ ضروري‌ باشد.

 

5 ـ در صورت‌ فراموش‌ شدن‌ يك‌ نوبت‌مصرف‌ دارو، به‌ محض‌ به‌ ياد آوردن‌، آن‌نوبت‌ بايد مصرف‌ گردد، ولي‌ اگر زمان‌مصرف‌ نوبت‌ بعدي‌ فرا رسيده‌ باشد، ازمصرف‌ آن‌ خودداري‌ نموده‌ و مقدارمصرف‌ بعدي‌ نبايد دو برابر گردد.

 

 

 

مقدار مصرف‌:

 

بزرگسالان‌: دي‌اتيل‌ كاربامازين‌ به‌مقدارmg/kg 3ـ2 (تا حداكثر mg/kg/day 9) سه‌باردر روز مصرف‌ مي‌شود.

 

كودكان‌: مقادير 250mg/kg ـ 50 بر اساس‌سن‌ بيمار، در كودكان‌ با سن‌ يك‌ ماه‌ تا 15سال‌ مصرف‌ مي‌شود.

 

 

 

اشكال‌ دارويي‌:

 

Scored Tablet: 50 mg

 

 

 

DILOXANIDE FUROATE

 

موارد مصرف‌: ديلوكسانيد به‌تنهايي‌ دردرمان‌ آميبياز روده‌اي‌ در ناقلين‌ بدون‌علامت‌ كيست‌ آميب‌ در مدفوع‌ و به‌همراه‌مترونيدازول‌ در درمان‌ آميبياز حادمصرف‌ مي‌شود.

 

 

 

فارماكوكينتيك‌: پس‌ از مصرف‌ خوراكي‌،ديلوكسانيد هيدروليز و سپس‌ به‌راحتي‌جذب‌ مي‌شود. دفع‌ اين‌ دارو عمدتŠ كليوي‌است‌ و مقداري‌ از دارو از راه‌ مدفوع‌ دفع‌مي‌شود.

 

 

 

موارد منع‌ مصرف‌: اين‌ دارو در كودكان‌ باسن‌ كمتر از 2 سال‌ نبايد مصرف‌ شود.

 

 

 

عوارض‌ جانبي‌: نفخ‌ شكم‌ شايعترين‌ عارضه‌اين‌ دارو است‌. همچنين‌ تهوع‌ و استفراغ‌،خارش‌ و كهير نيز ممكن‌ است‌ بروز كند.

 

 

 

مقدار مصرف‌:

 

بزرگسالان‌: ديلوكسانيد به‌مقدار 500ميلي‌گرم‌ سه‌ بار در روز براي‌ 10 روزمصرف‌ مي‌شود.

 

كودكان‌: مقدار مصرف‌ اين‌ دارو دركودكان‌ با سن‌ بيشتر از 2 سال‌mg/kg/day 20 در مقادير منقسم‌ براي‌ 10روز مي‌باشد.

 

 

 

اشكال‌ دارويي‌:

 

Tablet: 500 mg

 

 

 

IODOQUINOL

 

موارد مصرف‌: يدوكينول‌ به‌ تنهايي‌ دردرمان‌ آميبياز روده‌اي‌ و همراه‌ بامترونيدازول‌ (همزمان‌ يا متوالي‌) دردرمان‌ آميبياز خارج‌ روده‌اي‌ مصرف‌مي‌شود. اين‌ دارو همچنين‌ به‌ عنوان‌انتخاب‌ دوم‌ در درمان‌ بالانتيدياز مصرف‌مي‌شود.

 

 

 

فارماكوكينتيك‌: اين‌ دارو خيلي‌ كم‌ از راه‌گوارش‌ جذب‌ مي‌شود و اثر خود را درروده‌ اعمال‌ مي‌كند. دفع‌ اين‌ دارو عمدتŠ ازراه‌ مدفوع‌ است‌ و فقط 10 درصد آن‌ از راه‌ادرار دفع‌ مي‌شود.

 

 

 

هشدارها: اين‌ دارو در صورت‌ ابتلاي‌ بيماربه‌ بيماري‌ كبدي‌ يا كليوي‌ بايد با احتياطفراوان‌ مصرف‌ شود.

 

 

 

عوارض‌ جانبي‌: شايعترين‌ عوارض‌يدوكينول‌ اختلالات‌ گوارشي‌ (شامل‌اسهال‌، تهوع‌ يا استفراغ‌ و درد معده‌) است‌.در صورت‌ مصرف‌ دراز مدت‌، آتروفي‌عصب‌ بينايي‌ (همراه‌ با تاري‌ ديد يا هر گونه‌اختلال‌ در بينايي‌)، نوريت‌ اپتيك‌، نوروپاتي‌محيطي‌ و نوروپاتي‌ ميلوپتيك‌ تحت‌ حادممكن‌ است‌ بروز كنند.

 

 

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ براي‌ كاهش‌ تحريك‌گوارشي‌ دارو را بايد بعد از غذا مصرف‌كرد.

 

2 ـ در صورت‌ بروز تاري‌ ديد يا هر گونه‌اختلال‌ بينايي‌ بايد احتياط كرد.

 

3 ـ در طول‌ مصرف‌ يدوكينول‌ و تا 6 ماه‌بعد از درمان‌ با اين‌ دارو، ممكن‌ است‌ درپاسخ‌ آزمونهاي‌ تيروئيد اختلال‌ ديده‌شود.

 

مقدار مصرف‌:

 

بزرگسالان‌: به‌ مقدار 650 ـ 630 ميلي‌ گرم‌سه‌ بار در زو (تا حداكثر 2g/day) براي‌ 20روز مصرف‌ مي‌شود.

 

كودكان‌: به‌ مقدار 13/3mg/kg ـ 10 سه‌ باردر روز براي‌ 20 روز مصرف‌ مي‌شود.

 

 

 

اشكال‌ دارويي‌:

 

Tablet: 210 mg

 

 

 

LEVAMISOLE

 

موارد مصرف‌: لواميزول‌ در درمان‌ آلودگي‌به‌ كرمهاي‌ گرد، به‌ويژه‌ آسكاريس‌، و نيزآلودگي‌ به‌كرمهاي‌ قلابدار مصرف‌مي‌شود. اين‌ دارو به‌عنوان‌ محرك‌ سيستم‌ايمني‌ بدن‌ در بيماريهاي‌ عفوني‌ باكترياي‌ ياويروسي‌، آرتريت‌ روماتوئيد و نيزبه‌عنوان‌ داروي‌ كمكي‌ در درمان‌بيماريهاي‌ بدخيم‌ مصرف‌ مي‌شود.

 

 

 

مكانيسم‌ اثر: لواميزول‌ بافلج‌

 

ساختن‌ عضلات‌ كرم‌ موجب‌ دفع‌ آن‌مي‌شود. به‌عنوان‌ محرك‌ سيستم‌ ايمني‌،

 

از طريق‌ تعديل‌ پاسخهاي‌ ايمني‌

 

سلولي‌ موجب‌ بهبود كار سلولهاي‌ Tمي‌شود.

 

 

 

فارماكوكينتيك‌: لواميزول‌ به‌سرعت‌

 

از مجراي‌ گوارش‌ جذب‌ مي‌شود. غلظت‌پلاسمايي‌ دارو 2 ـ 1/5 ساعت‌ پس‌

 

از مصرف‌ دارو به‌اوج‌ خود مي‌رسد.

 

نيمه‌ عمر دارو 4ـ3 ساعت‌ است‌ و

 

بطور گسترده‌ در كبد متابوليزه‌

 

شده‌ و عمدتŠ از طريق‌ كليه‌ها دفع‌

 

مي‌گردد.

 

 

 

موارد منع‌ مصرف‌: اين‌ دارو در بيماران‌مبتلا به‌عيب‌ شديد كار كبد يا اختلالهاي‌خوني‌ نبايد مصرف‌ شود.

 

 

 

هشدارها: 1 ـ در صورت‌ ابتلاي‌ بيمار به‌ضعف‌ مغز استخوان‌، عفونت‌ و حساسيت‌به‌ لواميزول‌، اين‌ دارو بايد با احتياطفراوان‌ مصرف‌ شود.

 

2 ـ قبل‌ از شروع‌ درمان‌، شمارش‌

 

كامل‌ گلبولهاي‌ خون‌ و پلاكتها توصيه‌مي‌شود.

 

 

 

عوارض‌ جانبي‌: مصرف‌ دارو در درمان‌آلودگي‌ به‌كرمهاي‌ روده‌ معمولا به‌خوبي‌تحمل‌ مي‌شود و عوارض‌ جانبي‌ دارومحدود به‌تهوع‌، استفراغ‌، دردشكم‌،سرگيجه‌ و سردرد مي‌شود.

 

 

 

تداخل‌هاي‌ داروئي‌: مصرف‌ همزمان‌ اين‌دارو با فرآورده‌هاي‌ حاوي‌ الكل‌ ممكن‌است‌ موجب‌ بروز واكنش‌هاي‌ شبه‌دي‌سولفيرام‌ شود. مصرف‌ همزمان‌لواميزول‌ با فني‌توئين‌ و وارفارين‌ ممكن‌است‌ موجب‌ افزايش‌ غلظت‌ پلاسمايي‌فني‌توئين‌ و افزايش‌ فعاليت‌ ضد انعقادي‌وارفارين‌ شود.

 

 

 

مقدار مصرف‌:

 

بزرگسالان‌: مقدار مصرف‌ اين‌ دارو دردرمان‌ آسكارياز 150 ميلي‌گرم‌ به‌صورت‌مقدار واحد مي‌باشد. در درمان‌ آلودگي‌به‌كرمهاي‌ قلابدار يا آلودگي‌هاي‌ توام‌ 300ميلي‌گرم‌ طي‌ يك‌ يا دو روز مصرف‌مي‌شود.

 

به‌عنوان‌ محرك‌ سيستم‌ ايمني‌ دربيماريهاي‌ بدخيم‌ (معمولا همراه‌ بافلوئورواوراسيل‌) 50 ميلي‌گرم‌ هر

 

8 ساعت‌ براي‌ 3 روز مصرف‌ مي‌شود كه‌اين‌ دوره‌ 30ـ7 روز پس‌ از اعمال‌ جراحي‌آغاز و هر 14 روز تكرار مي‌شود(فلوئورواوراسيل‌ پس‌ از 34ـ21 روز بعداز جراحي‌ مصرف‌ مي‌شود). مقدارمصرف‌ اين‌ دارو در درمان‌ آرتريت‌روماتوئيد mg/kg 2/5 است‌.

 

كودكان‌: در درمان‌ آسكارياز مقدارmg/kg 3 و در درمان‌ آلودگي‌ به‌كرمهاي‌قلابدار mg/kg 2/5 به‌صورت‌ مقدار واحدمصرف‌ مي‌شود كه‌ در صورت‌ شديدبودن‌ آلودگي‌ اين‌ مقدار مصرف‌ 7 روز بعددوباره‌ تكرار مي‌شود.

 

اشكال‌ دارويي‌:

 

Scored Tablet: 50 mg (as HCl)

 

Syrup: 40 mg/5ml (as HCl)

 

 

 

LINDANE

 

موارد مصرف‌: شامپوي‌ ليندن‌ براي‌ درمان‌آلودگي‌ ناشي‌ از شپش‌ انساني‌ گونه‌كاپيتيس‌ (شپش‌ سر) و فتيروس‌ پوبيس‌(شپش‌ زهار) و تخم‌ آنها مصرف‌ مي‌شود.لوسيون‌ ليندن‌ براي‌ درمان‌ آلودگي‌ ناشي‌از ساركوپتس‌ اسكابيه‌ (جرب‌) مصرف‌مي‌شود.

 

 

 

مكانيسم‌ اثر: به‌دنبال‌ جذب‌ پوستي‌ دارو ازپوسته‌ كيتيني‌ بندپايان‌، سيستم‌ عصبي‌تحريك‌ شده‌ و منجر به‌تشنج‌ و مرگ‌ آنهامي‌شود.

 

 

 

فارماكوكينتيك‌: ليندن‌ به‌ميزان‌ قابل‌ توجهي‌از طريق‌ پوست‌ جذب‌ مي‌شود. متابوليسم‌دارو كبدي‌ است‌ و از طريق‌ ادرار و مدفوع‌دفع‌ مي‌شود. ليندن‌ در بافت‌ جربي‌ بدن‌ذخيره‌ مي‌شود.

 

 

 

هشدارها: 1 ـ در صورت‌ وجود اختلالات‌تشنجي‌، حساسيت‌ به‌دارو و بثورات‌پوستي‌ يا پوست‌ مجروح‌ يا ملتهب‌ بايد بااحتياط فراوان‌ مصرف‌ شود.

 

2 ـ مصرف‌ ليندن‌ در شيرخواران‌ وكودكان‌ بايد بااحتياط صورت‌ گيرد، زيراخطر بروز اثرات‌ سمي‌ با مصرف‌ موضعي‌دارو در كودكان‌، بيشتر از بزرگسالان‌است‌.

 

3 ـ جذب‌ ليندن‌ در افراد سالخورده‌ به‌دليل‌افزايش‌ نفوذپذيري‌ پوست‌ آنها ممكن‌ است‌افزايش‌ يابد. به‌علاوه‌ افراد سالخورده‌به‌ويژه‌ با سابقه‌ حملات‌ تشنجي‌ ممكن‌است‌ نسبت‌ به‌اثرات‌ سمي‌ CNS داروحساستر باشند.

 

 

 

عوارض‌ جانبي‌: عوارضي‌ همچون‌ التهاب‌پوست‌ كه‌ قبل‌ از درمان‌ وجود نداشته‌است‌، بثورات‌ پوستي‌ و علائم‌ مسموميت‌CNS بامصرف‌ اين‌ دارو گزارش‌ شده‌است‌. تداوم‌ خارش‌ پوست‌ بعد از قطع‌مصرف‌ دارو نيز ممكن‌ است‌ مشاهده‌شود.

 

 

 

تداخل‌هاي‌ داروئي‌: مصرف‌ همزمان‌ سايرفرآورده‌هاي‌ پوستي‌ مانند كرم‌ها،لوسيون‌ها، پمادها يا روغن‌ها ممكن‌

 

است‌ جذب‌ پوستي‌ ليندن‌ را افزايش‌

 

دهد.

 

 

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ به‌علت‌ سمي‌ بودن‌دارو از تماس‌ آن‌ با دهان‌ و چشم‌ها بايدخودداري‌ گردد.

 

2 ـ براي‌ به‌حداقل‌ رسانيدن‌ جذب‌سيستميك‌ دارو، از مصرف‌ آن‌ روي‌زخمهاي‌ باز مانند خراشيدگي‌ها،بريدگي‌ها يا زخمهاي‌ پوست‌ يا پوست‌سربايد اجتناب‌ گردد.

 

3 ـ براي‌ جلوگيري‌ از آلودگي‌ مجدد، ازلباسهايي‌ كه‌ به‌تازگي‌ با آب‌ خيلي‌ داغ‌شسته‌ يا خشك‌شويي‌ شده‌اند، بايداستفاده‌ گردد.

 

4 ـ براي‌ خارج‌ كردن‌ اجساد شپشها و تخم‌آلوده‌ آنها، موها پس‌ از خشك‌شدن‌ با يك‌شانه‌ دندانه‌ ريز بايد شانه‌ شوند.

 

5 ـ از مصرف‌ شامپو ليندن‌ به‌طور معمول‌بايد اجتناب‌ گردد.

 

6 ـ در صورت‌ تماس‌ نزديك‌ باافراد ديگر ازجمله‌ اعضاي‌ خانواده‌، درمان‌ همزمان‌ آنهانيز ضروري‌ است‌.

 

7 ـ اين‌ دارو نبايد بيش‌ از مقدار تجويزشده‌ مصرف‌ شود.

 

 

 

مقدار مصرف‌:

 

در بزرگسالان‌ و كودكان‌: به‌عنوان‌ضدجرب‌، مقدار كافي‌ از لوسيون‌ از گردن‌به‌پائين‌ (در نوزادان‌ احتمال‌ آلودگي‌ سرنيز وجود دارد) يك‌ بار روي‌ پوست‌ خشك‌ماليده‌ مي‌شود و پس‌ از 12ـ8 ساعت‌ با آب‌شسته‌ مي‌شود. به‌عنوان‌ شپش‌كش‌، مقداركافي‌ از شامپو (60ـ15 ميلي‌ليتر با توجه‌به‌كوتاه‌ يا بلندبودن‌ موها) يكبار به‌مو وپوست‌ يا مناطق‌ آلوده‌ سر و اطراف‌ مناطق‌مودار ماليده‌ مي‌شود و پس‌ از 4 دقيقه‌ باآب‌ كافي‌ شستشو مي‌گردد. در صورت‌نياز يك‌ هفته‌ بعد مصرف‌ شامپو تكرارمي‌شود.

 

 

 

اشكال‌ دارويي‌:

 

Lotion: %1

 

Shampoo: %1

 

 

 

MEBENDAZOLE

 

موارد مصرف‌: مبندازول‌ در درمان‌ آلودگي‌به‌ كرمهاي‌ نخي‌، گرد، شلاقي‌ و قلابدارمصرف‌ مي‌شود.

 

 

 

مكانيسم‌ اثر: مبندازول‌ موجب‌ تخريب‌ميكروتوبول‌هاي‌ سيتوپلاسمي‌ انگل‌ و درنتيجه‌ مهار برداشت‌ گلوگز توسط كرم‌ بالغ‌و در نهايت‌ مرگ‌ انگل‌ مي‌شود.

 

 

 

فارماكوكينتيك‌: اين‌ دارو خيلي‌ كم‌ از راه‌دستگاه‌ گوارش‌ جذب‌ مي‌شود. با اين‌وجود جذب‌ خوراكي‌ دارو ممكن‌ است‌ درحضور غذا، به‌ويژه‌ غذاهاي‌ چرب‌، افزايش‌يابد. دفع‌ اين‌ دارو عمدتŠ كليوي‌ است‌.

 

 

 

هشدارها: 1 ـ در صورت‌ ابتلاي‌ بيمار به‌عيب‌ كار كبد، اين‌ دارو بايد با احتياطفراوان‌ مصرف‌ شود.

 

2 ـ در درمان‌ كرمك‌، قبل‌ از شروع‌ درمان‌ ويك‌ هفته‌ پس‌ از آن‌، بايد ناحيه‌ اطراف‌ مقعدبه‌ منظور يافتن‌ تخم‌ كرم‌، بويژه‌ دربيماراني‌ كه‌ علائم‌ عفونت‌ در آنها پايداراست‌، بررسي‌ شود.

 

3 ـ آزمون‌ مدفوع‌ در درمان‌ آلودگي‌ به‌كرمهاي‌ گرد، شلاقي‌ و كاپيلارياز، قبل‌ و

 

3 ـ 1 هفته‌ پس‌ از درمان‌ به‌ منظور تعيين‌كارايي‌ درمان‌ ممكن‌ است‌ ضروري‌ باشد.

 

4 ـ شمارش‌ تام‌ گلبولهاي‌ خون‌ در ماه‌ اول‌درمان‌ با اين‌ دارو ممكن‌ است‌ ضروري‌باشد.

 

 

 

عوارض‌ جانبي‌: به‌ندرت‌ درد شكم‌، اسهال‌ وواكنش‌هاي‌ حساسيت‌ مفرط (شامل‌گزانتوم‌، بثورات‌ جلدي‌، كهير و آنژيوادم‌)،با مصرف‌ اين‌ دارو گزارش‌ شده‌است‌.

 

 

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ در صورت‌ مصرف‌اين‌ دارو براي‌ درمان‌ كرمك‌ بهتر است‌تمام‌ افراد خانواده‌ به‌طور همزمان‌ درمان‌شوند. همچنين‌، شستن‌ لباسهاي‌ خواب‌ ورختخواب‌ بعد از درمان‌ با دارو ضروري‌است‌ تا آلودگي‌ دوباره‌ عود نكند.

 

2 ـ در درمان‌ آلودگيهاي‌ داخل‌ بافت‌ها(مانند كيست‌ها)، اين‌ دارو در مقادير زيادهمراه‌ با غذا، به‌ويژه‌ غذاهاي‌ چرب‌ بايدمصرف‌ شود تا مقدار بيشتري‌ از داروجذب‌ شود.

 

3 ـ بيماران‌ مبتلا به‌ آلودگي‌ كرمهاي‌قلابدار و شلاقي‌، بايد به‌صورت‌ مكمل‌مقاديري‌ آهن‌ دريافت‌ دارند.

 

 

 

مقدار مصرف‌:

 

بزرگسالان‌ و كودكان‌: مبندازول‌ دردرمان‌ آلودگي‌ به‌ كرمهاي‌ نخي‌ (مانندكرمك‌) در بزرگسالان‌ و كودكان‌ با سن‌بيشتر از 2 سال‌ به‌ مقدار 100 ميلي‌گرم‌ دريك‌ نوبت‌ مصرف‌ مي‌شود. در صورت‌بروز مجدد عفونت‌، ممكن‌ است‌ يك‌ مقدارمصرف‌ ثانويه‌ 2-3 هفته‌ بعد ضروري‌باشد. مصرف‌ اين‌ دارو در كودكان‌ با سن‌كمتر از 2 سال‌ توصيه‌ نمي‌شود. مقدارمصرف‌ دارو در درمان‌ آلودگي‌ به‌ كرمهاي‌شلاقي‌، كرمهاي‌ گرد (مانند آسكاريس‌) وكرمهاي‌ قلابدار در بزرگسالان‌ و كودكان‌با سن‌ بيشتر از 2 سال‌ 100 ميلي‌گرم‌ دوبار در روز براي‌ 3 روز مي‌باشد.

 

 

 

اشكال‌ دارويي‌:

 

Chewable Tablet: 100 mg

 

  

منبع : دارونامه رسمی ایران

 

 

Advertisements

Filed under: آخـریـن مـطـالـب پـزشـکی, امراض بين انسان و حيوان - انگل, بدون دسته بندی, دارو شـنـاسـی

RSS پزشکی

بخشهای تخصصی

RSS تیتر اخبار جدید پزشکی

  • خطایی رخ داد! احتمالا خوراک از کار افتاده. بعدا دوباره تلاش کنید.

آرشیو

آمار سایت

  • 2,620,308 hits
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: