بانک اطلاعات پزشکی پاراسات Medical Database Parasat

شمایل

* تشریح بیماریها * اخبار روز پزشکی * مسائل خانوادگی * خواندنیها از شهرستانها

آنتی بیوتیکهای گروه پني‌سيلين:Amoxicillin، Ampicillin، Cloxacillin، Co-Amoxiclav

پني‌سيلين‌ها تركيباتي‌ باكتريسيد هستند واز طريق‌ تداخل‌ در سنتز ديواره‌ سلولي‌باكتري‌ها اثر خود را اعمال‌ مي‌كنند. اين‌داروها بخوبي‌ در مايعات‌ و بافتهاي‌ بدن‌انتشار مي‌يابند، اما نفوذ آنها به‌ مايع‌ مغزي‌ـ نخاعي‌ ناچيز است‌ (مگر در زماني‌ كه‌پرده‌هاي‌ مغز ملتهب‌ شده‌ باشند).پني‌سيلين‌ها در غلظت‌ درماني‌ در ادرارترشح‌ مي‌شوند. پروبنسيد دفع‌ كليوي‌پني‌سيلين‌ها را متوقف‌ مي‌كند و غلظت‌ اين‌داروها را در پلاسما افزايش‌ مي‌دهد وغلظت‌ پلاسمايي‌ آنها را براي‌ مدت‌طولاني‌تري‌ حفظ مي‌كند.

 

مهمترين‌ عارضه‌ جانبي‌ پني‌سيلين‌هاحساسيت‌ مفرط است‌ كه‌ با بثورات‌ جلدي‌و گاه‌ آنافيلاكسي‌ همراه‌ است‌ و مي‌تواندكشنده‌ باشد. بيماراني‌ كه‌ به‌ يك‌ پني‌سيلين‌حساسيت‌ داشته‌ باشند، به‌ تمام‌پني‌سيلين‌ها حساسيت‌ نشان‌ خواهند داد،چرا كه‌ حساسيت‌ مفرط به‌ هسته‌ اصلي‌پني‌سيلين‌ها مربوط است‌. يك‌ عارضه‌نادر، اما خطرناك‌ پني‌سيلين‌ها،آنسفالوپاتي‌ ناشي‌ از تحريك‌ بافت‌ مغزي‌است‌. اين‌ عارضه‌ ممكن‌ است‌ در اثرمصرف‌ مقادير زياد اين‌ داروها در بيماران‌عادي‌ يا با مصرف‌ مقادير درماني‌، دربيماران‌ مبتلا به‌ عيب‌ كار كليه‌ بروز نمايد.پني‌سيلين‌ها را نبايد از راه‌ غلاف‌ طنابي‌نخاعي‌ تزريق‌ كرد، زيرا ممكن‌ است‌ موجب‌بروز آنسفالوپاتي‌ كشنده‌ شوند.

 

مشكل‌ ديگر كه‌ با مصرف‌ مقادير زيادپني‌سيلين‌ها در بيماران‌ مبتلا به‌ عيب‌ كاركليه‌ همراه‌ است‌، تجمع‌ الكتروليت‌هاست‌،زيرا اغلب‌ پني‌سيلين‌هاي‌ تزريقي‌ حاوي‌يون‌هاي‌ سديم‌ يا پتاسيم‌ هستند.

 

اسهال‌، عارضه‌اي‌ است‌ كه‌ اغلب‌ با

 

مصرف‌ پني‌سيلين‌هاي‌ خوراكي‌ همراه‌است‌. اين‌ عارضه‌ در مورد آمپي‌ سيلين‌ ومشتقات‌ آن‌ شايعتر است‌ (كوليت‌ پسود وممبران‌).

 

بنزيل‌ پني‌سيلين‌ (پني‌سيلين‌ G)، اولين‌پني‌سيلين‌، همچنان‌ به‌عنوان‌ يك‌آنتي‌بيوتيك‌ مهم‌ و مفيد مصرف‌ مي‌شود.اين‌ دارو توسط پني‌سيلينازهاي‌ باكتريايي‌(بتا ـ لاكتاماز) غيرفعال‌ مي‌شود. اين‌ داروآنتي‌بيوتيك‌ انتخابي‌ در درمان‌ عفونتهاي‌استرپتوكوكي‌، پنوموكوكي‌، گونوكوكي‌ ومننگوكوكي‌ است‌ و نيز در درمان‌آكتينوميكوزيس‌، سياه‌ زخم‌، ديفتري‌،كزاز، قانقاريا، سيفيليس‌، ياز و درمان‌ دربيماري‌ Lyme كودكان‌ مصرف‌ دارد. اخيرŠگونه‌هايي‌ از پنوموكوكسي‌،مننگوكوكسي‌وگونوكوكسي‌ كه‌ حساسيت‌ آنهانسبت‌ به‌پني‌سيلين‌ كاهش‌ يافته‌ است‌، مشاهده‌شده‌اند. بنزيل‌ پني‌سيلين‌ توسط اسيد معده‌غيرفعال‌ مي‌شود و جذب‌ آن‌ از دستگاه‌گوارش‌ ناچيز است‌. از اين‌ رو، اين‌ داروبهتر است‌ از راه‌ تزريقي‌ مصرف‌ شود.بنزيل‌ پني‌سيلين‌ در صورت‌ مصرف‌مقادير زياد از راه‌ تزريق‌ وريدي‌ يا درصورت‌ ابتلاي‌ بيمار به‌ عيب‌ كار كليه‌ ممكن‌است‌ موجب‌ بروز تشنج‌ شود.

 

پروكائين‌ پني‌سيلين‌ G يك‌ ملح‌ بسيارنامحلول‌ پني‌سيلين‌ است‌. اين‌ داروبه‌صورت‌ اشكال‌ دارويي‌ عضلاني‌ دپومصرف‌ مي‌شود و از اين‌ طريق‌ غلظت‌درماني‌ دارو در بافتها تا 24 ساعت‌ باقي‌مي‌ماند. اين‌ دارو آنتي‌بيوتيك‌ انتخابي‌ دردرمان‌ سيفيليس‌ است‌ (فاز عصبي‌سيفيليس‌ به‌ مراقبتهاي‌ ويژه‌ نياز دارد).

 

فنوكسي‌متيل‌ پني‌سيلين‌ (پني‌سيلين‌ V)طيف‌ اثر ضد باكتريايي‌ مشابه‌ بنزيل‌پني‌سيلين‌ دارد، اما اثر آن‌ كمتر است‌. اين‌دارو در برابر اسيد معده‌ مقاوم‌ است‌ و ازاين‌ رو، براي‌ مصرف‌ خوراكي‌ مناسب‌است‌. اين‌ آنتي‌بيوتيك‌ نبايد در درمان‌عفونتهاي‌ جدي‌ مصرف‌ شود، زيرا جذب‌آن‌ ممكن‌ است‌ غيرقابل‌ پيش‌ بيني‌ وغلظتهاي‌ پلاسمايي‌ آن‌ متغير باشد. اين‌دارو عمدتŠ در درمان‌ عفونتهاي‌ مجاري‌تنفسي‌ كودكان‌، التهاب‌ عفوني‌ لوزه‌ها و درادامه‌ درمان‌ پس‌ از مصرف‌ يك‌ يا چند دوزتزريق‌ بنزيل‌ پني‌سيلين‌، پس‌ از مشاهده‌علايم‌ باليني‌ شروع‌ بهبودي‌ تجويز نبايد درمي‌شود. پني‌سيلين‌ عفونتهاي‌ V درمان‌مننگوكوكي‌ و گونوكوكي‌ تجويز شود.فنوكسي‌ متيل‌ پني‌سيلين‌ براي‌ پيشگيري‌ ازابتلاي‌ به‌ عفونتهاي‌ استرپتوكوكي‌ پس‌ ازتب‌ رماتيسمي‌ و همچنين‌ بر عليه‌ عفونتهاي‌پنوموكوكي‌ پس‌ از برداشتن‌ طحال‌ يا درآنمي‌ سلول‌هاي‌ داسي‌ شكل‌ مصرف‌مي‌شود.

 

اغلب‌ گونه‌هاي‌ استافيلوكوكسي‌ در حال‌حاضر به‌ بنزيل‌ پني‌سيلين‌ مقاوم‌ هستند،زيرا اين‌ باكتري‌ها آنزيم‌هاي‌ پني‌سيلينازتوليد مي‌كنند. اما كلوگزاسيلين‌ بوسيله‌

 

اين‌ آنزيم‌ها غيرفعال‌ نمي‌شود و از

 

اين‌رو، در درمان‌ عفونتهاي‌ ناشي‌ ازاستافيلوكوك‌هاي‌ مقاوم‌ به‌ پني‌سيلين‌مؤثر است‌ و اين‌ تنها مورد مصرف‌ اين‌آنتي‌بيوتيك‌ است‌. كلوگزاسيلين‌ در برابراسيد معده‌ نيز مقاوم‌ است‌ و به‌ همين‌ دليل‌علاوه‌ بر راه‌ تزريقي‌، از راه‌ خوراكي‌ نيزمصرف‌ دارد.

 

آمپي‌سيلين‌، آموكسي‌سيلين‌ و كو ـآموكسي‌كلاو گروه‌ ديگري‌ از پني‌سيلين‌هاهستند كه‌ داراي‌ طيف‌ اثر وسيع‌ مي‌باشند.آمپي‌سيلين‌ بر عليه‌ گونه‌هاي‌ خاصي‌ ازباكتري‌هاي‌ گرم‌ مثبت‌ و گرم‌ منفي‌ موثراست‌، اما توسط پني‌سيلينازها (از جمله‌پني‌سيلينازهاي‌ توليد شده‌ توسطاستافيلوكوك‌ طلايي‌ و باسيل‌هاي‌ گرم‌منفي‌ معمول‌ مانند اشريشياكلي‌) غيرفعال‌مي‌شود. در حال‌ حاضر تقريبŠ تمام‌گونه‌هاي‌ استافيلوكوك‌ طلايي‌ و بخشي‌ ازگونه‌هاي‌ اشريشيا كلي‌ و هموفيلوس‌آنفلونزا نسبت‌ به‌ آمپي‌سيلين‌ مقاوم‌هستند. از اين‌ رو، احتمال‌ مقاومت‌ ميكروب‌به‌ اين‌ آنتي‌بيوتيك‌ در درمان‌ كور عفونتهابايد در نظر گرفته‌ شود و به‌ويژه‌ در موردبيماران‌ بستري‌ بدون‌ انجام‌ آزمونهاي‌تعيين‌ حساسيت‌ ميكروبي‌ نبايد تجويزشود. آمپي‌سيلين‌ بخوبي‌ در صفرا و ادرارترشح‌ مي‌شود. اين‌ آنتي‌بيوتيك‌ عمدتŠ دردرمان‌ بدتر شدن‌ برونشيت‌ مزمن‌ وعفونت‌ گوش‌ مياني‌ (كه‌ هر دو معمولاناشي‌ از استافيلوكوكوس‌ پنومونيه‌ وهموفيلوس‌ آنفلونزا هستند) و نيز دردرمان‌ عفونتهاي‌ مجاري‌ ادرار و سوزاك‌مصرف‌ دارد.

 

آموكسي‌سيلين‌ مشتق‌ آمپي‌سيلين‌ است‌ كه‌فقط در يك‌ گروه‌ هيدروكسيل‌ با آن‌ تفاوت‌دارد، اما طيف‌ اثر ضدباكتريايي‌ آنها

 

شبيه‌ يكديگر است‌. آمپي‌سيلين‌ را مي‌توان‌از راه‌ خوراكي‌ مصرف‌ كرد، اما كمتر

 

از نيمي‌ از مقدار مصرف‌ دارو جذب‌مي‌شود و در صورت‌ وجود غذا در معده‌،جذب‌ آن‌ كمتر نيز خواهد شد. اماآموكسي‌سيلين‌ از راه‌ خوراكي‌ بهتر جذب‌مي‌شود و غلظت‌ پلاسمايي‌ و بافتي‌بيشتري‌ ايجاد مي‌كند و برخلاف‌آمپي‌سيلين‌ جذب‌ آن‌ تحت‌ تاثير غذا درمعده‌ قرار نمي‌گيرد.

 

كو ـ آموكسي‌كلاو تركيبي‌ از آموكسي‌سيلين‌ و اسيد كلاولانيك‌ كه‌ يك‌ مهاركننده‌آنزيم‌ بتا ـ لاكتاماز است‌، مي‌باشد. اسيدكلاولانيك‌ خود اثر ضد باكتريايي‌ قابل‌توجهي‌ ندارد، اما پني‌سيلينازها را غيرفعال‌مي‌كند. در نتيجه‌، تركيب‌ كو ـ آموكسي‌كلاوبر عليه‌ باكتري‌هاي‌ توليدكننده‌ پني‌سيلينازكه‌ به‌ آموكسي‌سيلين‌ مقاوم‌ هستند، موثراست‌. اين‌ باكتري‌ها شامل‌ اغلب‌ گونه‌هاي‌استافيلوكوكسي‌ طلايي‌، گونه‌هاي‌ ازاشريشياكلي‌ و هموفيلوس‌ انفلوانزا و نيزباكتروئيدها و كلبسيلا مي‌شود.

 

دسته‌ ديگري‌ از پني‌سيلين‌ها، مشتقات‌ ضدپسودوموناس‌ هستند. كربوكسي‌پني‌سيلين‌ها، شامل‌ كاربني‌ سيلين‌، عمدتŠدر درمان‌ عفونت‌هاي‌ جلدي‌ ناشي‌ ازپسودوموناس‌ آئروژينوزا مصرف‌ دارند،اگر چه‌ بر عليه‌ برخي‌ ديگر از باسيل‌هاي‌گرم‌ منفي‌ شامل‌ گونه‌هاي‌ پروتئوس‌ وباكتروئيدس‌ فراژيليس‌ نيز فعال‌ هستند.

 

اورئيدوپني‌سيلين‌ها، شامل‌ پيپراسيلين‌،داراي‌ طيف‌ اثر گسترده‌ هستند و موثرتر ازكاربني‌ سيلين‌، بر عليه‌ پسودوموناس‌آئروژينوزا مي‌باشند.

 

براي‌ درمان‌ سپتي‌ سمي‌ پسودومونايي‌(به‌ويژه‌ در بيماران‌ مبتلا به‌ كاهش‌نوتروفيل‌ يا بيماران‌ مبتلا به‌ آندوكاريت‌)،پني‌سيلين‌هاي‌ ضد پسودوموناس‌ بايدهمراه‌ با يك‌ آمينوگليكوزيد (مثلاجنتامايسين‌ يا توبرامايسين‌) مصرف‌شوند، چرا كه‌ اين‌ آنتي‌بيوتيك‌ها اثرسينرژيستي‌ دارند. اما نبايد پني‌سيلين‌ها وآمينوگليكوزيدها را در يك‌ سرنگ‌ ياانفوزيون‌ با هم‌ مخلوط كرد.

 

 

 

AMOXICILLIN

 

موارد مصرف‌: اين‌ دارو در درمان‌عفونتهاي‌ مجاري‌ ادرار، عفونت‌ گوش‌مياني‌، برونشيت‌ مزمن‌، سالمونلوز مهاجم‌و سوزاك‌ مصرف‌ مي‌شود. به‌ علاوه‌، اين‌دارو در درمان‌ تب‌ تيفوئيدي‌ و نيز درپيشگيري‌ از عفونت‌ دنداني‌ مصرف‌مي‌شود.

 

 

 

فارماكوكينتيك‌: 90 ـ 75 درصد دارو از راه‌خوراكي‌ جذب‌ مي‌شود و پس‌ از 2 ـ 1ساعت‌ غلظت‌ سرمي‌ دارو به‌ اوج‌ مي‌رسد.نيمه‌ عمر دارو 1 ساعت‌ است‌ كه‌ درصورت‌ عيب‌ كار كليه‌ ممكن‌ است‌ تا 12ساعت‌ افزايش‌ يابد. 70 ـ 65 درصد داروبه‌صورت‌ تغيير نيافته‌ از راه‌ كليه‌ دفع‌مي‌شود.

 

 

 

موارد منع‌ مصرف‌: در صورت‌ وجودسابقه‌ آلرژيك‌ به‌ پني‌سيلين‌ها نبايدمصرف‌ شود.

 

 

 

هشدارها: در بيماران‌ مبتلا به‌  عيب‌ كاركليه‌، در بيماران‌ مبتلا به‌ تب‌ گلاندولار ولوسمي‌ لنفاتيك‌ مزمن‌ و سابقه‌ بيماريهاي‌گوارشي‌ بويژه‌ كوليت‌ وابسته‌ به‌آنتي‌بيوتيك‌ بايد با احتياط فراوان‌ تجويزشود.

 

 

 

عوارض‌ جانبي‌: واكنش‌هاي‌ حساسيتي‌شامل‌ كهير، تب‌، درد مفاصل‌، آنژيوادم‌،شوك‌ آنافيلاكتيك‌ در بيماراني‌ كه‌ دچارحساسيت‌ مفرط مي‌شوند، با مصرف‌ اين‌دارو گزارش‌ شده‌ است‌.

 

 

 

تداخل‌هاي‌ دارويي‌: مصرف‌ همزمان‌آموكسي‌سيلين‌ با داروهاي‌ خوراكي‌جلوگيري‌ كننده‌ از بارداري‌ حاوي‌استروژن‌ ممكن‌ است‌ اثر اين‌ داروها

 

را كاهش‌ دهد و منجربه‌ بارداري‌

 

ناخواسته‌ شود. مصرف‌ همزمان‌پني‌سيلين‌ها با متوتركسات‌ منجربه‌

 

كاهش‌ كليرانس‌ متوتركسات‌ و در

 

نتيجه‌ مسموميت‌ با اين‌ دارو

 

مي‌شود.

 

 

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ آموكسي‌سيلين‌

 

را مي‌توان‌ با معده‌ خالي‌ يا پر مصرف‌

 

كرد.

 

2 ـ در بيماران‌ مبتلا به‌ عيب‌ كار

 

كليه‌ به‌ كاهش‌ مقدار مصرف‌ دارو نيازي‌نيست‌، مگر اينكه‌ عيب‌ كار كليه‌ شديد

 

باشد.

 

3 ـ در صورت‌ بروز اسهال‌، بدون‌ مشورت‌با پزشك‌ از مصرف‌ هر گونه‌ داروي‌ ضداسهال‌ بايد خودداري‌ كرد.

 

4 ـ در هنگام‌ مصرف‌ آموكسي‌ سيلين‌ ازساير روشهاي‌ جلوگيري‌ از بارداري‌ نيزبايد استفاده‌ نمود.

 

5 ـ در صورتي‌ كه‌ يك‌ نوبت‌ مصرف‌ داروفراموش‌ شود، به‌ محض‌ بيادآوردن‌ آن‌نوبت‌ بايد مصرف‌ شود، ولي‌ اگر تقريبŠزمان‌ مصرف‌ نوبت‌ بعدي‌ فرا رسيده‌ باشد،از مصرف‌ آن‌ نوبت‌ خودداري‌ كرده‌ ومقدار مصرف‌ بعدي‌ نيز نبايد دو برابرگردد.

 

 

 

مقدار مصرف‌:

 

بزرگسالان‌: مقدار مصرف‌ اين‌ دارو 250ميلي‌گرم‌ هر 8 ساعت‌ مي‌باشد كه‌ درعفونتهاي‌ شديد اين‌ مقدار دو برابرمي‌شود. در درمان‌ عفونتهاي‌ چركزاي‌شديد يا عود كننده‌ تنفسي‌، اين‌ دارو به‌مقدار 3 گرم‌ هر 12 ساعت‌ مصرف‌مي‌شود. در درمانهاي‌ كوتاه‌ مدت‌ براي‌آبسه‌ دندان‌ 3 گرم‌ مصرف‌ مي‌شود كه‌ درصورت‌ نياز 8 ساعت‌ بعد تكرار مي‌شود.براي‌ درمان‌ عفونتهاي‌ مجاري‌ ادرار، مقدارمصرف‌ آموكسي‌سيلين‌ 3 گرم‌ است‌ كه‌ درصورت‌ نياز 12 ـ 10 ساعت‌ بعد تكرارمي‌شود. در درمان‌ سوزاك‌ مقدار مصرف‌اين‌ دارو 3 گرم‌ در يك‌ نوبت‌ همراه‌ با يك‌گرم‌ پروبنسيد مي‌باشد.

 

كودكان‌: مقدار مصرف‌ اين‌ دارو دركودكان‌ با سن‌ تا 10 سال‌ 125 ميلي‌گرم‌

 

هر 8 ساعت‌ مي‌باشد كه‌ در عفونتهاي‌شديد تا دو برابر افزايش‌ مي‌يابد. اين‌ دارودر درمان‌ عفونت‌ گوش‌ مياني‌ در كودكان‌با سن‌ 10 ـ 3 سال‌ به‌ مقدار 750 ميلي‌گرم‌دو بار در روز براي‌ 2 روز مصرف‌مي‌شود.

 

 

 

اشكال‌ دارويي‌:

 

Capsule : 250mg, 500mg

 

For Oral Suspension:

 

125mg/5ml, 250mg/5ml

 

 

 

AMPICILLIN

 

موارد مصرف‌: اين‌ دارو در درمان‌عفونتهاي‌ مجاري‌ ادرار، عفونت‌ گوش‌مياني‌، برونشيت‌ مزمن‌، سالمونلوز مهاجم‌و سوزاك‌ مصرف‌ مي‌شود.

 

فارماكوكينتيك‌: 50 ـ 35 درصد دارو از راه‌خوراكي‌ جذب‌ مي‌شود و پس‌ از 2 ـ 1/5ساعت‌ غلظت‌ سرمي‌ دارو به‌ اوج‌ مي‌رسد.در تزريق‌ عضلاني‌ 1 ساعت‌ بعد غلظت‌دارو به‌ اوج‌ مي‌رسد. نيمه‌ عمر دارو

 

1/5 ـ 1 ساعت‌ است‌ كه‌ در صورت‌ عيب‌ كاركليه‌ تا 19 ساعت‌ هم‌ ممكن‌ است‌ افزايش‌يابد. 90 ـ 75 درصد دارو به‌صورت‌ تغييرنيافته‌ از راه‌ كليه‌ دفع‌ مي‌شود.

 

 

 

موارد منع‌ مصرف‌: در صورت‌ وجودسابقه‌ آلرژيك‌ به‌ پني‌سيلين‌ها نبايدمصرف‌ شود.

 

 

 

هشدارها: در بيماران‌ مبتلا به‌ عيب‌ كاركليه‌، در بيماران‌ مبتلا به‌ تب‌ گلاندولار ولوسمي‌ لنفاتيك‌ مزمن‌، و سابقه‌ بيماريهاي‌گوارشي‌ بويژه‌ كوليت‌ وابسته‌ به‌ آنتي‌بيوتيك‌ بايد با احتياط فراوان‌ تجويز شود.

 

 

 

عوارض‌ جانبي‌: واكنش‌هاي‌ حساسيتي‌شامل‌ كهير، تب‌، درد مفاصل‌، آنژيوادم‌،شوك‌ آنافيلاكتيك‌ در بيماراني‌ كه‌ دچارحساسيت‌ مفرط مي‌شوند، با مصرف‌ اين‌دارو گزارش‌ شده‌ است‌. همچنين‌، سايرعوارض‌ جانبي‌ اين‌ دارو تهوع‌، اسهال‌،بثورات‌ جلدي‌ مي‌باشند.

 

 

 

تداخل‌هاي‌ دارويي‌: مصرف‌ همزمان‌آمپي‌سيلين‌ با داروهاي‌ خوراكي‌ جلوگيري‌كننده‌ از بارداري‌ حاوي‌ استروژن‌، ممكن‌است‌ اثر اين‌ داروها را كاهش‌ دهد و منجربه‌ بارداري‌ ناخواسته‌ شود. مصرف‌همزمان‌ پني‌ سيلين‌ها با متوتركسات‌ منجربه‌ كاهش‌ كليرانس‌ متوتركسات‌ و در نتيجه‌مسموميت‌ با اين‌ دارو مي‌شود.

 

 

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ آمپي‌سيلين‌ را بايد بامعده‌ خالي‌ مصرف‌ كرد.

 

2 ـ در بيماران‌ مبتلا به‌ عيب‌ كار كليه‌ به‌كاهش‌ مقدار مصرف‌ دارو نيازي‌ نيست‌،مگر اينكه‌ عيب‌ كار كليه‌ شديد باشد.

 

3 ـ در صورت‌ بروز اسهال‌، بدون‌ مشورت‌با پزشك‌ از مصرف‌ هر گونه‌ داروي‌ ضداسهال‌ بايد خودداري‌ كرد.

 

4 ـ در هنگام‌ مصرف‌ آمپي‌ سيلين‌، از سايرروشهاي‌ جلوگيري‌ از بارداري‌ نيز بايداستفاده‌ نمود.

 

5 ـ در صورتي‌ كه‌ يك‌ نوبت‌ مصرف‌ داروفراموش‌ شود، به‌ محض‌ بيادآوردن‌ آن‌نوبت‌ بايد مصرف‌ شود، ولي‌ اگر تقريبŠزمان‌ مصرف‌ نوبت‌ بعدي‌ فرارسيده‌ باشد،از مصرف‌ آن‌ نوبت‌ خودداري‌ كرده‌ ومقدار مصرف‌ بعدي‌ نيز نبايد دو برابرگردد.

 

 

 

مقدار مصرف‌

 

خوراكي‌:

 

بزرگسالان‌: مقدار مصرف‌ اين‌ دارو از راه‌خوراكي‌ 1 ـ 0/25 گرم‌ هر 6 ساعت‌ است‌ كه‌ترجيحŠ نيم‌ ساعت‌ قبل‌ از غذا بايد مصرف‌شود. در درمان‌ سوزاك‌ 3/5 ـ 2 گرم‌ ازدارو همراه‌ با 1 گرم‌ پروبنسيد در يك‌ نوبت‌مصرف‌ مي‌شود. در درمان‌ عفونت‌ مجاري‌ادرار 500 ميلي‌گرم‌ هر 8 ساعت‌ مصرف‌مي‌شود.

 

كودكان‌: مقدار مصرف‌ در كودكان‌ با سن‌تا 10 سال‌ نصف‌ مقدار مصرف‌بزرگسالان‌ است‌.

 

تزريقي‌:

 

بزرگسالان‌: مقدار مصرف‌ آمپي‌سيلين‌ ازراه‌ تزريق‌ عضلاني‌ يا وريدي‌ يا انفوزيون‌500 ميلي‌گرم‌ هر 6 ـ 4 ساعت‌ مي‌باشد كه‌در درمان‌ مننژيت‌ اين‌ مقدار بيشتر خواهدشد.

 

كودكان‌: مقدار مصرف‌ آمپي‌سيلين‌، از راه‌تزريقي‌، در كودكان‌ با سن‌ تا 10 سال‌،نصف‌ مقدار مصرف‌ بزرگسالان‌ مي‌باشد.

 

 

 

اشكال‌ دارويي‌:

 

Capsule or Tablet: 250mg, 500mg

 

For Oral Suspension:

 

125mg/5ml, 250mg/5ml

 

For Injection

 

250mg, 500mg, 1g (as sodium)

 

 

 

CLOXACILLIN

 

موارد مصرف‌: كلوگزاسيلين‌ در درمان‌عفونت‌هاي‌ ناشي‌ از گونه‌هاي‌استافيلوكوك‌ كه‌ پني‌سيليناز توليد مي‌كنند،مصرف‌ مي‌شود.

 

 

 

فارماكوكينتيك‌: 50 درصد دارو از راه‌خوراكي‌ جذب‌ مي‌شود و غلظت‌ سرمي‌ آن‌پس‌ از 2 ـ 1 ساعت‌ به‌ اوج‌ خود مي‌رسد.نيمه‌ عمر دارو 1 ـ 0/5 ساعت‌ است‌ كه‌ درصورت‌ عيب‌ كار كليه‌ تا 2/5 ساعت‌ افزايش‌مي‌يابد. 60 ـ 30 درصد دارو به‌صورت‌تغيير نيافته‌ از راه‌ كليه‌ دفع‌ مي‌شود.

 

 

 

موارد منع‌ مصرف‌: در صورت‌ وجودسابقه‌ آلرژيك‌ به‌ پني‌سيلين‌ها نبايدمصرف‌ شود.

 

 

 

هشدارها: در صورت‌ وجود سابقه‌ بيماري‌گوارشي‌ بويژه‌ كوليت‌ وابسته‌ به‌آنتي‌بيوتيك‌ و عيب‌ كار كليه‌ اين‌ دارو بايد بااحتياط فراوان‌ مصرف‌ شود.

 

 

 

عوارض‌ جانبي‌: واكنش‌هاي‌ حساسيتي‌شامل‌ كهير، تب‌، درد مفاصل‌، آنژيوادم‌،شوك‌ آنافيلاكتيك‌ در بيماراني‌ كه‌ دچارحساسيت‌ مفرط مي‌شوند، با مصرف‌ اين‌دارو گزارش‌ شده‌ است‌.

 

تداخل‌هاي‌ دارويي‌: مصرف‌ همزمان‌پني‌سيلين‌ها با متوتركسات‌ منجر به‌ كاهش‌كليرانس‌ متوتركسات‌ و در نتيجه‌مسموميت‌ با اين‌ دارو مي‌شود.

 

 

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ در بيماران‌ مبتلا به‌عيب‌ كار كليه‌ به‌ كاهش‌ مقدار مصرف‌ دارونيازي‌ نيست‌، مگر اينكه‌ عيب‌ كار كليه‌ شديدباشد.

 

2 ـ كلوگزاسيلين‌ خوراكي‌ را بايد با معده‌خالي‌، ترجيحŠ يك‌ ساعت‌ قبل‌ از غذامصرف‌ كرد.

 

 

 

مقدار مصرف‌

 

خوراكي‌:

 

بزرگسالان‌: مقدار مصرف‌ اين‌ دارو از راه‌خوراكي‌ 500 ـ 250 ميلي‌گرم‌ هر 6 ساعت‌ وحداقل‌ 30 دقيقه‌ قبل‌ از غذا مي‌باشد.

 

كودكان‌: براي‌ كودكان‌ با سن‌ تا 2 سال‌معادل‌ يك‌ چهارم‌ و براي‌ كودكان‌ با سن‌

 

10 ـ 2 سال‌ معادل‌ نصف‌ مقدار مصرف‌بزرگسالان‌ خواهد بود.

 

تزريقي‌:

 

بزرگسالان‌: در تزريق‌ وريدي‌ 500 ـ 250ميلي‌گرم‌ هر 6 ساعت‌ مصرف‌ مي‌شود. دردرمان‌ عفونتهاي‌ شديد، اين‌ مقادير رامي‌توان‌ تا 2 برابر افزايش‌ داد.

 

كودكان‌: براي‌ كودكان‌ با سن‌ تا 2 سال‌معادل‌ يك‌ چهارم‌ و براي‌ كودكان‌ با سن‌10 ـ 2 سال‌ معادل‌ نصف‌ مقدار مصرف‌بزرگسالان‌ خواهد بود.

 

 

 

اشكال‌ دارويي‌:

 

Capsule : 250mg, 500mg (as sodium)

 

For Injection: 250mg, 500mg (as sodium)

 

 

 

CO-AMOXICLAV

 

موارد مصرف‌: اين‌ دارو در درمان‌عفونتهاي‌ مجاري‌ ادراري‌ ـ تناسلي‌، عفونت‌گوش‌ مياني‌، مجاري‌ تنفسي‌ و برونشيت‌مزمن‌، سالمونلوز مهاجم‌ عفونتهاي‌ شكم‌مصرف‌ مي‌شود.

 

 

 

مكانيسم‌ اثر: اين‌ دارو تركيبي‌ ازآموكسي‌سيلين‌ و اسيد كلاولانيك‌ است‌.اسيد كلاولانيك‌ يك‌ مهار كننده‌ قوي‌ وغيرقابل‌ برگشت‌ آنزيم‌ بتالاكتامازباكتريايي‌ است‌ و مانع‌ هيدروليز

 

حلقه‌ بتالاكتام‌ (آموكسي‌ سيلين‌)

 

مي‌شود.

 

 

 

فارماكوكينتيك‌: آموكسي‌ سيلين‌ و اسيدكلاولانيك‌ هر دو از راه‌ خوراكي‌ بخوبي‌جذب‌ مي‌شوند و در برابر اسيد معده‌ مقاوم‌هستند و غذا بر آنها تاثيري‌ ندارد. غلظت‌سرمي‌ هر دو دارو 2 ـ 1 ساعت‌ بعد ازمصرف‌ به‌ اوج‌ خود مي‌رسد، نيمه‌ عمراسيد كلاولانيك‌ تقريبŠ يك‌ ساعت‌ است‌ كه‌در صورت‌ عيب‌ كار كليه‌ تا 3 ساعت‌ نيزافزايش‌ مي‌يابد. دفع‌ هر دو دارو عمدتŠكليوي‌ است‌.

 

 

 

موارد منع‌ مصرف‌: در صورت‌ وجودسابقه‌ حساسيت‌ آلرژيك‌ به‌ پني‌سيلين‌ها يايرقان‌ و اختلال‌ عملكرد كبد ناشي‌ ازپني‌سيلين‌ يا كوآموكسي‌ كلاو اين‌ دارونبايد مصرف‌ شود.

 

 

 

هشدارها: در بيماران‌ داراي‌ سابقه‌ آلرژي‌،بيماران‌ مبتلا به‌ عيب‌ كار كليه‌ و در بيماران‌مبتلا به‌ هپاتيت‌ شديد، بايد با احتياطفراوان‌ مصرف‌ شود.

 

 

 

عوارض‌ جانبي‌: واكنشهاي‌ حساسيتي‌شامل‌ كهير، تب‌، درد مفاصل‌، آنژيوادم‌،شوك‌ آنافيلاكتيك‌ در بيماراني‌ كه‌ دچارحساسيت‌ مفرط مي‌شوند، هپاتيت‌، يرقان‌كلستاتيك‌، اريتم‌ مولتي‌ فرم‌، نكروليز سمي‌پوست‌، درماتيت‌ پوسته‌اي‌ و بندرت‌سرگيجه‌، سردرد، تشنج‌ با مصرف‌ اين‌دارو گزارش‌ شده‌ است‌.

 

 

 

تداخل‌هاي‌ دارويي‌: مصرف‌ همزمان‌داروهاي‌ جلوگيري‌ كننده‌ از بارداري‌حاوي‌ استروژن‌، با اين‌ دارو ممكن‌ است‌اثر اين‌ داروها را كاهش‌ دهد و منجر به‌بارداري‌ ناخواسته‌ شود.

 

 

 

مقدار مصرف‌:

 

بزرگسالان‌: مقدار مصرف‌ اين‌ دارو از راه‌خوراكي‌ براساس‌ آموكسي‌ سيلين‌، 250ميلي‌گرم‌ هر 8 ساعت‌ مي‌باشد كه‌ اين‌

 

مقدار در عفونتهاي‌ شديد دو برابرمي‌شود.

 

كودكان‌: مقدار مصرف‌ اين‌ دارو دركودكان‌ براساس‌ سوسپانسيون‌ 156حاوي‌ 125 ميلي‌گرم‌ آموكسي‌ سيلين‌تري‌هيدرات‌ و 31/25 ميلي‌گرم‌ اسيدكلاولانيك‌ (به‌صورت‌ ملح‌ پتاسيم‌) در

 

هر 5 ميلي‌ليتر سوسپانسيون‌ براي‌كودكان‌ 8 ـ 3 ماه‌ 1/25 ميلي‌ليتر

 

هر 8 ساعت‌، در كودكان‌ 9 ماه‌ تا دو

 

سال‌ 2/5 ميلي‌ليتر هر 8 ساعت‌ و دركودكان‌ 6 ـ 3 سال‌ 5 ميلي‌ليتر هر

 

8 ساعت‌ مي‌باشد كه‌ اين‌ مقادير درعفونتهاي‌ شديد تا 10 ميلي‌ليتر افزايش‌مي‌يابد. مقدار مصرف‌ اين‌ دارو در كودكان‌12 ـ 6 سال‌ براساس‌ سوسپانسيون‌ 312حاوي‌ 250 ميلي‌گرم‌ آموكسي‌ سيلين‌ و62/5 اسيد كلاولانيك‌ (به‌صورت‌ ملح‌پتاسيم‌) در هر 5 ميلي‌ليتر سوسپانسيون‌2/5 ميلي‌ليتر هر 8 ساعت‌ مي‌باشد كه‌ درعفونتهاي‌ شديد تا 5 ميلي‌ليتر افزايش‌مي‌يابد.

 

اشكال‌ دارويي‌:

 

For Suspension (156):

 

(Amoxicillin 125mg + Clavulanic Acid31.25mg)/5ml

 

For Suspension (312):

 

(Amoxicillin 250mg + Clavulanic Acid62.5mg)/5ml

 

Tablet (375): (Amoxicillin 250mg +Clavulanic Acid 125mg)

 

Tablet (625): (Amoxycillin 500mg +Clavulanic Acid 125mg)

 

 

 

 

Advertisements

Filed under: آخـریـن مـطـالـب پـزشـکی, دارو شـنـاسـی

RSS پزشکی

بخشهای تخصصی

RSS تیتر اخبار جدید پزشکی

  • خطایی رخ داد! احتمالا خوراک از کار افتاده. بعدا دوباره تلاش کنید.

آرشیو

آمار سایت

  • 2,618,967 hits
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: