بانک اطلاعات پزشکی پاراسات Medical Database Parasat

نقشک

* تشریح بیماریها * اخبار روز پزشکی * مسائل خانوادگی * خواندنیها از شهرستانها

آنژیوپلاستی به زبانی ساده و روان

فاطمه کلروزی – کارشناس ارشد پرستاری 

 

 

 

آمنه انوشه – کارشناس ارشد پرستاری

 

  پرستاری آنژیوپلاستی

 

 

 

  مطالب ارائه شده در این جزوه آموزشی به  شما مدد جوی عزیزکمک می کند تا  به زند گی فعا ل و سازنده بازگردید . شما با مطالعه این مطالب با نحوه کارکرد قلب و عروق و  بیماریهای قلبی و عروقی و در مانهای آ ن به ویژه با لون زدن رگهای قلبی ومراقبتهای بعد از آن آشنا میشوید  و در پایان به شما گفته می شود که چگونه روش زند گی خود را تغییر دهید تا بهبودی  سریعتر انجا م پذیرد و زندگی شما با کیفیتی مناسب ادامه یابد.

 

  ** سیستم قلب و عروق:

 

 قلب یک پمپ عضلا نی است که خون  دارای  اکسیژن را  به تمام  قسمتهای  بدن  می رسا ند . قلب هر شخصی به ا ندازه مشت بسته خود می با شد که روزانه 5 لیتر خون را در بد ن به گرد ش در می اورد خون ا ز طریق رگی به نام سرخرگ آ ئورت که بزرگترین  شریان بدن است به تمام بافتها و سلولهای بدن میرسد و ا کسیژن و موا د غذا یی به سلولها دا ده شده و بعد ا ز آ ن مجددا خونی  که حا وی ا کسیژن کم میباشد به قلب برمیگردد و خون با کمک شش ها ا کسیژن لازم را کسب میکند ودوباره به وسیله قلب به تمام بدن فرستا ده می شود.

 

 

 

  خود قلب برای انجام این کاراحتیاج به مواد غذا یی و اکسیژن به مقدار زیاد دارد . به وسیله عروق کرونر که از رگ آئورت منشا گرفته ا ند کار خونرسا نی به عضله قلب انجام میشود. 

 

3 رگ اصلی کرونر عبارتند از : 

 

 (شریان کرونر راست) . RCA  (شریان کرونر چپ) و  LAD,( سیرکومفلکس ) CX   

 

 اگر این شریانها دچار ا نسداد وتنگی به وسیله رسوبات چربی ( کلسترول ) در د یواره خود  شوند خونرسا نی به عضله قلب دچار اختلا ل میشود. به این رسوبات چربی  پلاک آترواسکلروتیک  یا به  زبان  سا ده تر پلا ک میگویند.

 

نقش پلا کهای چربی در بروز بیماری قلبی چیست؟**

 

  اگر اندازه پلا کها به قدری باشد که کانا ل یا تونل سرخرگ کرونر را کمی بسته با شد  در این حا لت علامت زیادی درفرد د یده نمی شود مگر آنکه وی فعالیت و کار زیاد وسنگین انجام دهد و یا تحت فشار عصبی قرار گیرد . معمولا این علا ئم به صورت ا حساس فشار روی سینه آ شکار می شود و این به معنای وجود مشکلی در قلب  میبا شد . سایر علا ئم عبارتند از : سوزش سر معده. تهوع . استفراغ/ عرق کردن و تنفس سطحی و کوتاه.

 

  اگر پلا ک کاملا و یا به مقدار زیادی کانا ل شریان کرونر را بسته باشد در اینصورت علائم به صورت شدیدتری دیده میشود زیرا قسمت بزرگی از قلب از دریافت خون  ا کسیژن دار محروم  شده است  این علا ئم  عبارتند از: درد شد ید سینه. سکته قلبی و اختلال  در فعالیت

 

 الکتریکی و پمپاژ قلب .

 

**عوامل خطر آفرین ایجاد کننده بیماری عروق کرونر کدامند؟

 

    اگر  چه بعضی ا ز این عوامل  مثل جنس  مذکر ( مردان )  و داشتن سابقه خانوادگی بیماری قلبی  د ر دیگر اعضای  خانوا ده  قا بل پیشگیری و تغییر نمی با شند ولی ا ز بسیاری عوا مل دیگر ا یجا د کننده بیماری قلبی میتوا ن دوری کرد  این عوا مل خطر آ فرین عبارتند از :

 

1) سیگار کشید ن : خطر بیماری قلبی در افراد سیگاری 2 برابر افرا د غیر سیگاری است.

2) داشتن فشار خون بالا                               

3) ابتلا به بیماری قند ( دیابت )

4) مصرف رژیم غذا یی نا مناسب شامل رژیم پر چرب و پر نمک

5) داشتن اضافه وزن و چاقی             

6) عد م ورزش و فعالیت کافی

7) زندگی همراه با عصبانیت زیاد  و استرس

 

**چگونه میتوان به بیماری سرخرگ کرونر پی برد ؟

 

   اگر پزشک شما با توجه به علا ئم قلبی که شما بیان  می کنید مشکوک به  وجود  بیماری  عروق کرونر باشد از چند روش  جهت  تایید تشخیص خود ا ستفا ده می کند مثل :

 

 یا نوا ر قلبی : به این کار ا لکتروکارد یو گرا فی نیز گفته می شود.ممکن است اینکار  ECG** گرفتن هنگام راه رفتن یا دویدن شما روی یک نوا ر متحرک ویا پدا ل زدن روی یک د وچرخه ثابت( تست ورزش )  و یا دروضعیت خوا بیده به پشت روی تخت ا نجام شود.

 

   **  آ نژیو گرافی : یا دیدن دا خل رگ.اینکار با تزریق ما ده حاجب ویژه ای به دا خل شریان و تحت بیحسی موضعی انجام می شود و سپس با استفاده ا ز ا شعه ایکس عکس گرفته میشود و وجود پلاک و اندازه آن مشخص میشود. 

 

** اکو کارد یو گرا فی : پزشک حرکات قلب و قسمتهای مختلف آ ن مثل رگها و دریچه ها و… را بررسی می کند . اینکار با استفا ده از ا مواج صوتی انجام می شود و به هیچ وجه درد ندا رد.

 

** سونوگرافی : با استفاده ا ز ا مواج صوتی  قلب و عروق آن بررسی شده تا مشخص شود آیا پلاک چربی در رگها تشکیل شده است یا خیر ؟

 

**درمان بیماری سرخرگهای کرونر چیست ؟

 

   درما نهایی که برای بیماریهای عروق کرونر به کار میرود شامل :

_ ا ستفا ده از دا رو                                         

 

_ ا ستفا ده ا ز ا شعه ا ز طریق داخل رگها

_ با لون زدن و استنت گذاری از طریق پوست یا PTCA

 _ جراحی و پیوند رگ کرونر یا CABG

 

    پزشک با توجه به نتایج بررسیهای آ زما یشگاهی  انجام شده نوع  درمان  شما را انتخاب  میکند. هدف از این درمانها کاهش علا ئم بیماری و احتمال بروز سکته قلبی می با شد و یا سعی میگردد ا زوسیع شدن مشکلات جلوگیری شود.

 

  به چه معنی می با شد؟ PTCA **آنژیو پلا ستی یا    آنژیوپلاستی کرونر به معنی ترمیم سرخرگ کرونراست که از طریق پوست انجام می شود . به این ترتیب که  یک کاتتر ( لوله باریک تو خالی ) از راه شکاف کوچکی که بعد از بیحسی موضعی درمحل کشا له ران دا ده میشود  به داخل شریان وا رد شده سپس  وقتی  پزشک مطمئن شد که سر کاتتر به  محل   ا نسدا د رسیده  ( با کمک عکس برداری همزمان )  بالون  سر آ ن را  متسع  میکند . ا ین کار باعث خرد شدن  و فشرده شدن پلاک چربی به طرف دیواره رگ شده و در نتیجه مسیر سرخرگ باز میشود. 

  ممکن است پزشک شما برای باز نگه داشتن مسیر رگ ا ز وسیله ای به نام استنت  استفاده کند  در این صورت وقتی کاتتر به محل تنگی رسید قبل از با د کردن بالون وسیله توری شکلی کا ر گذاشته شده و سپس با لون متسع میشود . با این کار توری استنت به دیواره رگ نزدیک شده و ما نع رسوب مجد دپلا ک وتنگی سرخرگ می شود.

 

**آمادگی های لازم قبل از عمل بالون زدن چیست؟

 

      قبل از انجا م این کار بررسی های کاملی از شما به عمل می آید. شامل آزمایش خون . نوار قلب وعکس از قفسه سینه . در صورتی که شما به داروی خاصی و یا به ید حساسیت دارید باید به پزشک و یا پرستار خود اطلاع دهید  . توجه داشته باشید که نباید از ساعت 12 شب قبل از عمل بخورید یا بیاشامید بهتر است شب قبل ا ز عمل اگر پزشک یا پرستارتان به شما اجازه داد دوش بگیرید.

 

**روز صبح عمل چه باید انجام دهم؟

 

 صبح روز عمل باید به چند نکته توجه داشته باشید:

 

_ دندان مصنوعی عینک و هر وسیله تزئینی را درآورده ودر جای مطمئنی قرار دهید.

 

_ پرستار به شما داروی آرام بخش ( داخل رگ ) تزریق میکند تا احساس راحتی و آرامش داشته باشید

 

_ محل های نبض شما در انتهای پا یا دستتان  توسط پرستار علامت گذاری میشود تا بعد ازعمل راحتتر کنترل شوند. 

 

_ قبل از رفتن به اتاق عمل مثانه خود را تخلیه کنید

 

_ در مورد ترس و نگرانی خود می توانید با پرستار خود صحبت کنید اینکار به شما آرامش خواهد داد.

 

**در ا تا ق عمل چه اتفا قی می افتد ؟

 

بعد ا ز خوابانید ن شما روی تخت / وسایل بررسی وضعیت قلب و ریه به دست و پاهایتان وصل شده  سپس محل کشا له ران و موهای زا ید آن  تمیز میشود و پوشش استریلی روی آ ن قرار میگیرد .

 

 پزشک محل را با دا رو بیحس میکند. بنا براین شما دردی احساس نمیکنید وفقط با کمک دارو کمی خواب آلوده هستید.

 

   بعد ا ز دادن برش کوچکی در محل کشا له ران کاتتری به داخل شریان  وارد می شود  و از طریق آن ماده حاجب تزریق میشود . این کار برای عکس برداری از مسیر عبور کاتتر است.ممکن است پزشک از شما بخواهد نفس عمیق بکشید وآن را برای چند ثانیه نگه دارید و یا سرفه کنید . نگران نشوید. اینکار جهت خارج شدن سریعتر ما ده حاجب از رگ کرونر می با شد.  عمل آنژیو پلاستی بین 2_1 ساعت طول میکشد.

 

 

 ** بعد از عمل باید به چه نکاتی توجه کنم؟

 

 * بعد از اتمام کار به بخش CCU یا ICU  منتقل میشوید

 

 *وضعیت قلب و فشار خون شما دقیقا تحت کنترل قرار می گیرد.تا 24 ساعت در تخت استراحت کنید وفقط با اجازه پزشک یا پرستار خود ازتخت خارج شوید – البته فقط با کمک پرستار خود 

 

* نباید پای خود را خم کنید . اینکار احتمال تشکیل لخته ومسد ود شدن رگ پای شما را بالا می برد .

 

 * به دلیل انکه شما تحت درمان باداروهایی مثل هپارین قرار دارید احتمال بروز خونریزی در محل عمل بالا است هر گونه احساس گرمی در پا ویا خیس شدن محل عمل را گزارش کنید . پرستار مرتب برای کنترل احتمال خونریزی به شما سر میزند. 

 

* بعد از 24 ساعت وسیله ای که در پای شما گذاشته شده بود ( دسیله یا دسیلت ) از پا خارج میشود پرستار بعد ا ز مطمئن شدن از عد م خونریزی( پس از حدا قل 20 دقیقه فشار روی محل) از کیسه شن استفاده میکند . این کار برای کمک به عد م  خونریزی از محل دسیله وترمیم سریعتررگ است .

 

* وقتی کیسه شن از روی پای شما برداشته شد اجازه دارید از تخت خارج شوید.

 

*  تا 24 ساعت اجازه ندارید لخته روی محل کشاله ران را دستکاری کرده ویا آن رااز پوست خود جدا کنید.    

 

 *   با اجازه پزشک خود میتوانید حمام کنید . تا ترمیم کامل زخم کشاله ران از حمام در وان خود داری کنید .

 

* احساس کمی ورم و یا درد مختصر در محل کشاله ران طبیعی است . اگر علائمی مثل گرمی زیاد داشتن ترشح بد بو  و یا تب 38 درجه داشتید بلافاصله به پزشک اطلاع دهید.

 

   * چند توصیه مهم : *

 

1)  داروهای تجویز شده توسط پزشک را به موقع وبه دقت مصرف کنید و ان را فراموش نکنید.

 

مراقب اضافه وزن خود باشید. وزن شما نباید بالا برود .

 

2)  اگر برای شما استنت گذاشته شده است انجام عکسبرداری  MRI    ممنوع است

 

 3)هنگام کار با وسایل تیز و برنده مثل تیغ و … کاملا احتیاط کنید زیرا به دلیل مصرف دارو خون شما دیر لخته میشود.

 

4) اگر در 3_2 ماه اخیر بعد از آنژیوپلاستی قصد مراجعه به دندانپزشک را دارید به دلیل مصرف داروهای ضد انعقاد به دندانپزشک خود اطلاع دهید.          

 

5)  هر گونه خونریزی از لثه و دهان وهر قسمت دیگر بدن خود را گزارش کنید . 

 

6) رژیم غذایی خود را رعایت کنید . بهترین رژیم برای شما مصرف غذای کم نمک  کم چربی و  گوشت سفید مثل ماهی و مرغ آب پز  است.

 

 7) هر گونه احساس درد سینه. تهوع و استفراغ . گیجی و غش را به پزشک اطلاع دهید.

 

هر گونه احساس درد . سردی . گزگز و بیحسی در انگشتان پای عمل شده خود را اطلاع دهید.

 

8- مصرف هر گونه دخانیات مثل سیگار و… کاملا ممنوع می باشد .

 

9) تا اجازه پزشکتان نباید رانندگی کنید و یا کار سنگین مثل نظافت.  بلند کردن اجسام سنگین و… را انجام دهید.    kidsnursing.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Filed under: قـلـب و عـروق, آخـریـن مـطـالـب پـزشـکی, تکنولوژی پزشکی, جـراحـی

RSS پزشکی

بخشهای تخصصی

RSS تیتر اخبار جدید پزشکی

  • خطایی رخ داد! احتمالا خوراک از کار افتاده. بعدا دوباره تلاش کنید.

آرشیو

آمار سایت

  • 2,640,075 hits
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: