بانک اطلاعات پزشکی پاراسات Medical Database Parasat

شمایل

* تشریح بیماریها * اخبار روز پزشکی * مسائل خانوادگی * خواندنیها از شهرستانها

بيماری واريکوسل يا واريسی شدن عروق بيضه

varikoselدکتر مجید حقیقت

بيماری واريکوسل يا واريسی شدن عروق بيضه در 10درصد مردان بالغ مشاهده می گردد و شايعترين عامل ناباروری مردان می باشد و تنها درمان قطعی آن جراحی می باشد. نوع شديد يا درجه 3 آن معافيت دائمی پزشکی از خدمت سربازی خواهد داشت.

بيماری واريکوسل چيست ؟ واريکوسل يا واريسی شدن عروق بيضه شايعترين بيماری مردان پس از بلوغ می باشد و 10درصد مردان بالغ به آن مبتلا می باشند. واريکوسل شايعترين عامل ناباروری مردان می باشد. سن شروع بيماری معمولا در زمان بلوغ و يا بلافاصله پس از بلوغ می باشد ولی در سن کمتر يا سن بالا نيز ممکن است ايجاد گردد.

عامل ايجاد بيماری واريکوسل چيست ؟ بيماری واريکوسل با واريسی شدن و گشادشدن عروق وريدی (سياهرگهای) بيضه ظاهر می گردد که در دو گروه اوليه و ثانويه تقسيم بندی می گردد. در نوع اوليه، هيچ عامل ايجادکننده مشخصی وجود ندارد، گرچه تئوری اشکال در دريچه های لانه کبوتری وريدهای بيضه، طولانی بودن مسير اين وريدها و احتمال اثر فشاری ساير عروق و احشاء شکمی مطرح می باشد ولی هنوز علت مشخصی برای آن ثابت نشده است.

اين نوع عامل عمده واريکوسل است و 90درصد در سمت چپ می باشد. نوع ثانويه که بدنبال وجود عامل مشخص ايجادکننده انسداد در عروق داخل شکم ايجاد مي گردد درصد کمی از واريکوسل ها را شامل میشود و علت ايجادکننده آن غالبا توده های شکمی، بخصوص تومورهای بدخيم می باشد که تشخيص آن مهم و حياتی است.

علاوم بيماری واريکوسل چيست ؟ بيمار ممکن است با شکايت بزرگی، يا عدم تقارن بيضه ها، يا درد بيضه، و يا پس از ازدواج، با ناباروری مراجعه کند. ولی شايعترين فرم آن، بدون علامت، و بطور اتفاقی، حين معاينه، متوجه آن می گردند. درمعاينه، بزرگی و تورم عروق بيضه، بخصوص در سمت چپ مشهود است و درحالت ايستاده، و يا افزايش فشار شکمی تشديد می يابد و در حالت خوابيده از بين می رود (درصورتيکه تورم عروق درحالت خوابيده از بين نرفت، بايستی به نوع ثانويه آن شک کرد.)

افتراق واريکوسل ازنظر شدت بيماری : بيماری واريکوسل ازنظر شدت به 3 درجه تقسيم بندی می گردد. در نوع درجه 1 اتساع عروق فقط حين فشار شکمی در لمس توسط پزشک قابل لمس، و تشخیص می باشد. در نوع درجه 2 با فشار شکمی، اتساع عروق، قابل مشاهده می گردد. و در نوع درجه 3 حتی بدون فشار شکمی، اتساع عروق، درحالت ايستاده قابل مشاهده می باشد. لازم به ذکر است نوع درجه 3 آن ازنظر قانون خدمت سربازی در ايران معافيت دائم و انواع درجه 1 و 2 معافيت از رزم خواهد داشت.

چه بيماری احتياج به درمان دارد ؟ همانگونه که گفته شد 10درصد مردان پس از سن بلوغ درجاتی از واريکوسل دارند ولی همه آنها احتياج به درمان ندارند. اگر واريکوسل برای فرد، عارضه ای ايجاد کند لازم است درمان انجام گردد. درغيراينصورت احتياج به درمانی نيست.

عوارض واريکوسل چيست ؟ عوارض واريکوسل شامل ايجاد درد، آتروفی (کوچک شدن سايز و نرم شدن قوام بيضه) و ناباروری می باشد. درد ناشی از واريکوسل دردی با کيفت احساس سنگينی، که با فعاليت و ايستادن تشديد يافته و با استراحت بهبود می يابد.

آيا بيمار مبتلا به واريکوسل بدون عارضه احتياج به پيگيری دارد ؟ بلی؛ همانگونه که گفته شد اگر واريکوسل عارضه ای ايجاد نکند احتياج به درمان نيست. ولی لازم است بيمار بصورت ماهانه، خود را معاينه کند. و درصورت کوچک شدن سايز بيضه، و يا تغيير در قوام آن، لازم است توسط پزشک معاينه شود.

همچنين اگر بيمار مبتلا به واريکوسل ازدواج نکرده و يا خواستار داشتن فرزند ديگری در آينده می باشد، بايستی هر 6 ماه با آزمايش اسپرم، ازنظر باروری بررسی گردد و درصورت شروع تقييرات و ضعيف شدن نطفه احتياج به درمان دارد.

آيا درمان دارويی برای واريکوسل وجود دارد ؟ جواب : خير.

درمان واريکوسل فقط اقدامات مداخله گرانه (غيردرمان خوراکی يا دريافت دارو ازطريق تزريق) می باشد. در ساده ترين روش تزريق مواد ايجادکننده انسداد عروق از طريق پوست بداخل وريدهای بيضه مبتلاست که اين روش درصد موفقيت کمتر و عارضه درد مزمن و يا هيدروسل بيشتری می باشد.

روشهای جراحی واريکوسل چيست ؟ جراحی واريکوسل يا به اصطلاح پزشکی واريکوسلکتومی اقدام به بستن وريدهای بيضه مبتلا می باشد که پس از انسداد اين وريدها بتدريج بدليل عدم حرکت خون، وريدهای مسدود شده کوچک شده و از بين می رود و واريکوسل برطرف می گردد. اين اقدام از طريق برش کوچکی بر روی پوست شکم به طول 4-2 سانتيمتر قابل انجام است.

روشهای جديد جراحی واريکوسلکتومی چيست ؟ روشهای جديد واريکوسلکتومی يکی انسداد عروق از طريق کاتتريزاسيون وريدی و انسداد عروق مبتلا است. که هزينه آن بالاست و درصد موفقيت آن بالا نيست ولی بصورت سرپايي و با کمترين درد انجام می گردد.

روش لاپاروسکوپی ( laparoscopic varicocelectomy ) که امتياز آن برش کوچکتر و بزرگنمايی حين جراحی، ولی بدليل عدم دسترسی جراح به وريدهای فرعی، احتمال عود واريکوسل بيشتر است و همچنين سه برش بر روی پوست بجای يک برش انجام می گيرد.

روش ميکروسرجری ( microsurgical varicocelectomy ) که به عقيده بسياری بهترين روش جراحی واريکوسلکتومی می باشد. امتيازات آن بزرگنمايی حين جراحی و دسترسی به تمامی وريدهای فرعی می باشد ولی مدت زمان جراحی طولانی تر می گردد و ازنظر تکنيکی نيز مشکل می باشد.

امتيازات روش ميکروسرجری نسبت به روش معمولی واريکوسلکتومی چيست ؟ در روش ميکروسرجری با توجه به استفاده از ميکروسکوپ حين جراحی و بزرگنمايی جراح، قادر است با دقت بيشتر وريدها را از شريان ( سرخرگ ) و عروق لنفاتيک ( عروق برنده آب ) جدا کند و فقط وريدها را مسدود نمايد.

همچنين وريدهای با سايز کوچک را که استعداد واريسی شدن در آينده دارد و منشاء عود واريکوسل درآينده خواهد بود. در روش جراحی معمولی قابل تشخيص نمی باشد درحاليکه در روش ميکرسرجری بدليل بزرگنمايی 6-4 برابر توسط ميکروسکوپ، جراح قادر است اين وريدهای کوچک را نيز مشاهده کند و از عروق لنفاتيک و شريان مجزا نمايد و مسدود کند.

در نتيجه شانس عود واريکوسل در اين روش بسيار کمتر و حدود نيم درصد ( يعنی موفقيت 5/99 درصد ) می باشد همچنين بدليل قابليت بهتر در تمايز شريان و لنفاتيک و حفظ آنها احتمال آتروفی بيضه بدنبال جراح و يا ايجاد هيدروسل ( آب آوردگی بيضه ) بسيار نادر می باشد.

آيا واريکوسلکتومی عارضه ای دارد ؟ درجواب بايستی گفت که هر اقدام پزشکی احتمال عارضه دارد همانگونه که عدم درمان واريکوسل نيز احتمال بروز عارضه دارد.

عوارض واريکوسلکتومی شامل :

1- احتمال عود واريکوسل که در روش معمولی و سنتی واريکوسلکتومی 25% – 5% ذکر شده و در روش ميکروسرجری نيم درصد می باشد.

2- ايجاد هيدروسل ( آب آوردگی بيضه ) که احتمال آن در روش معمولی جراحی واريکوسلکتومی 15- 5 درصد و در روش ميکروسرجری بسيار نادر گزارش شده است.

3- عارضه سوم احتمال آتروفی بيضه که در روش جراحی معمولی کمتر از 3% و در روش ميکروسرجری بسيار نادر گزارش شده است. ( اينجانب طی حدود 700 مورد واريکوسلکتومی ميکروسرجری که انجام داده ام 4 مورد عود و هيچ مورد هيدروسل يا آتروفی نداشته ام. در حاليکه بيش از 200 مورد از اين بيماران، مواردی بوده اند که قبلا در مراکز مختلف تحت عمل واريکوسلکتومی به روش معمولی قرار گرفته بودند ولی واريکوسل برطرف نشده بوده و يا عود کرده بود که مجددا تحت عمل واريکوسلکتومی ميکروسرجری قرار گرفتند و موفق بوده است.)

آيا عمل جراحی واريکوسلکتومی منجر به معلوليت يا ناباروری مي گردد ؟ اين سؤالی است که بسياری از بيماران قبل از جراحی سؤال می کنند و درجواب بايستی گفت که عمل واريکوسلکتومی جهت درمان يا جلوگيری از ناباروری انجام می گردد و خود منجر به ناباروری نمی گردد و پس از جراحی نيز فرد می تواند به فعاليتهای عادی روزمره و انجام ورزش و کار بطور معمول و قبل از جراحی بازگردد. لذا معلوليتی ايجاد نمی کند.

منبع: drhaghighat.ir

جهت اطلاعات پزشکی به اینجا کلیک کنید

Advertisements

Filed under: آخـریـن مـطـالـب پـزشـکی, بیماریهـای مقاربتـی, جـراحـی, دانـسـتـنـیـهـا برای آقایان, دسـتـگـاه دفـع ادرار

11 Responses

 1. sam می‌گوید:

  lotfan dar in mored matalebe bishtary ra bayan konid va age mishe va dar tavan shoma hast matalebi ra be maile man ersal konid chon man ba in areze movaje hasam va be dr ham rafatam valy dar vaghe ishon asan in mataleb ra be man nagoftan ba tashakor az mataleb ba arzeshe shoma

 2. بهروز می‌گوید:

  salam etelaate khobi bod man varekoosel dashtam mah pish jarahi kardam tavasote DR khaki ye soal dashtam ta allan man hech taghiry nemibinam ke ragha kam tar shode bad az amal che ghat tol mikeshe ke kamelan darman beshe va aya momkene dobare bargarde…? mamnon

 3. ناشناس می‌گوید:

  با سلام
  آيا مبتلايان به اين بيماري تغييري در ميزان فعاليت جنسي خود شاهد هستند و آيا فعاليت جنسي آنان كم خواهد شد؟

 4. شهرم می‌گوید:

  با سلام من شهرام 36 ساله و مبتلا به وارکوسل 3 در سال سال 77 تحت عمل جراحی قرار گرفته ام و در برج3 سال 87 ازدواج کرده ام قبل از ازدواج با پزشک معالج مشاوره داده ام و پزشک توسعه به ادامه عمل ازدواج کرده بود . اما حالا درد خفیفی در بیضه سمت چپ احساس می کنم و عروقم منبسط میگردد . این بزرگ شدن عروق با پر بودن روده بزرگ و تخلیه نشدن شدت پیداکرده با تخلیه آزاد میگردد . و ترجیحا بهتر میگردد اما بهبود نمییابد .
  از مطالب نوشته شده در سایت بسیار متشکرم چون اطلاعات مفیدی در شناخت این بیماری کسب کردم . ممنون و با امید توفیق جناب عالی

 5. مسعود می‌گوید:

  سوال:با توجه به اینکه معاینه علائمی از واریکوسل مشاهده نشده ولی در سونوگرافی نوع خفیف گزارش شده وازمایش اسرم تعداد کم و ضعیف آیا احتیاج به عمل میباشد؟miliniki2000@yahoo.com

 6. ناشناس می‌گوید:

  با عرض سلام
  اینجانب بعد از انجام ازمایش نمونه اسپرم و سونوگرافی از بیضه متوجه واریس شده لطفاشماره یا ادرس مطب خودتان را برایم ایمیل کنید تا حضورا خدمت برسم با تشکر
  mo.sary@yahoo.com

 7. namjoy می‌گوید:

  salam<lotfan adrese matab jahate moayene ersal farmaid.

 8. ع - رزاقی می‌گوید:

  من یکسال است که واریکوسل شده ام و تقریبا 3 ماه قبل از ارسال این پیام از قسمت کناری پایین سینه سمت چپ احساس درد خفیفی دارم آیا این درد با واریکوسب ارتباطی دارد مرا راهنمایی فرمایید . باتشکر از جنابعالی

 9. پرسش پاسخ کوتاه می‌گوید:

  نویسنده: بنیامین
  پنجشنبه 8 مرداد1388 ساعت: 4:16
  فک کنم از اینکه دانشگاه قبول شدی حسابی جوگیر شدی خودت تنهایی اینهمه فکرو کردی ؟! آفرین صد آفرین D:
  وب سایت

  نویسنده: احمدرضا
  پنجشنبه 8 مرداد1388 ساعت: 4:28
  عجب …تا باشه از این دوستا !!!
  ما هم از این دوستا داشتیم و از هم جدا افتاده بودیم ولی دست تقدیر ما رو به هم رسوند به هم رسوندنی !!!! یه اتفاق خیلی بد برای من افتاد بعد همه اومدن برای اینکه مایه دلگرمی من بشن …
  چیزایی دیدم ها… خیلی برام مرام و معرفت گذاشتن لا مصبا !! فک نکنم حالا حالا ها بتونم جبران کنم…
  راستی شهر شمالی خوش می گذره ؟!! من یه بار اومدم انزلی خونه دوستم افسردگی گرفتم… همه جا 8 شب تعطیل می شد می رفت پی کارش…خوش که به هر حال می گذره … کلا تو شهرستانا مردم زود می خوابن 🙂
  وب سایت

  نویسنده: نیلوفر
  پنجشنبه 8 مرداد1388 ساعت: 7:41
  نیلوفر عزیز مطلبت جالب بود الان دارم مطالب قبلیتو میخونم فعلا از اون مطلب کی به کیت خیلی ذوق مرگ شدم میرم بقیشو بخونم خانومی

  منو که یادت هست ؟ من , تو , شبگیر , آجر , سو’تفاهم !!
  بازم میام اینجا عزیز
  راستی کجای شمالی گفتم اگه گرگان هستی بیام ببینمت
  مرسی نیلو جان … خوشحالم کردی اومدی عزیزم 🙂
  نه گرگان نیستم ولی تو ظاهرا گرگانی هستی ، پس یه خواننده ی گلِ شمالیه دیگه به خواننده هام اضافه شد .

  نویسنده: سانی
  پنجشنبه 8 مرداد1388 ساعت: 8:26
  چه صاحب خونه مهربونی

  چقدر خوبه که دوستیت با بیتا اینقدر محکم . همیشه برقرار باشه این دوستی
  وب سایت

  نویسنده: خاله آذر
  پنجشنبه 8 مرداد1388 ساعت: 9:23
  به به.. میبینم که یوسف گمگمشته تو هم پیدا شد . مبارکه
  ضمنا من از این صابخونه ها که هر روز یا میان خونه آدم یا آدمو دعوت میکنن زیاد خاطره خوشی ندارم !! طرح که بودم ، دختر 15 ساله اش هر روز میومد که احساس کردم دلت گرفته ، دلت میخواد بیای پیش من ، عوضش من اومدم!!! :))))) عجــــــــب پیشگویی بوده ها …
  وب سایت

  نویسنده: مهشاد
  پنجشنبه 8 مرداد1388 ساعت: 9:49
  کیف عجیییبی داره پیدا کردن دوست بعد مدت ها ….

  نویسنده: سانای
  پنجشنبه 8 مرداد1388 ساعت: 10:25
  چه صابخونه مهربونی البته هر هفته یا ماهی به بار چتر شی اشکالی ندارهااااااااا
  گم شدن تلفن هم چه دردسری میشه ! تا حالا به شماره ها فکر نکرده بودم
  شاد باشی

  نویسنده: آرش
  پنجشنبه 8 مرداد1388 ساعت: 10:45
  سلام
  فکر می کنم تاحالا برات کامنتی چیزی نذاشته باشم . تا جاییکه یادمه از اواخر دی پارسال یا شایدم بهمن بود که وبلاگتو می خوندم .

  از این صاحبخونه ها کمه . من تازه گوشیمو گم کردم که یه سری K بود . قدیمی بود اما خوشم میومد ازش تا جمعه پیش که رفتم یه گوشی دیگه گرفتم .
  هر چقدرم که گوشی باحال باشه مثل گوشی قدیم آدم نمیشه که.

  موافقم … جای خاطراته اون گوشی قبلیمو هیچ گوشیه جدیدی نمی تونه بگیره .
  وب سایت

  نویسنده: سهراب
  پنجشنبه 8 مرداد1388 ساعت: 12:56
  ببین بنده ی خدا چی کشیده بوده توی این مدت از این بی محلی ها ! یعنی یک دفعه هم بهش زنگ نزده بودی که بری یه پرینتی چیزی بگیری شمارشو کشف کنی ؟

  ولی جدا از شوخی این پست من رو وادار کرد که برم شماره های گوشیم رو یه جا بنویسم که از این مشکلات برام درست نشه .چراااا قبلنا زنگ زده بودم ولی بعدا نه به فکر پرینت و این حرفا بودم نه وقت اینکارا رو داشتم .
  وب سایت

  نویسنده: آیلار
  پنجشنبه 8 مرداد1388 ساعت: 13:24
  خوب خدارو شکر که پیداش کردی
  وب سایت

  نویسنده: كاكتوس
  پنجشنبه 8 مرداد1388 ساعت: 13:47
  چه جالب كه دوستاي سال كنكورت خوبن . من هر چي دوست تو اون سال پيدا كردم اوني نبودن كه بايد باشن كلا هميشه برام دوستاي بچه گي يك چيزه ديگه ن.i
  وب سایت پست الکترونیک

  نویسنده: ژاله
  پنجشنبه 8 مرداد1388 ساعت: 14:35
  وب سایت

  نویسنده: خانوم پاستیـــل
  پنجشنبه 8 مرداد1388 ساعت: 14:59
  آره خداییش تو این قحطی دوست باید همونایی که داری حفظ کنی
  وب سایت

  نویسنده: هلیا
  پنجشنبه 8 مرداد1388 ساعت: 15:0
  سلاااااااااااااام نیلو جونم
  اولا که خونه ی نو مبارک عزیز دل ایشالا بهترین خاطراتت توش رقم بخوره (چه جمله ای گفتم )
  دوما بازیابی دوست عزیز قدیمی هم مبارک ایشالا دیگه گمش نکنی
  وب سایت

  نویسنده: دکی بارونی
  پنجشنبه 8 مرداد1388 ساعت: 15:26
  تو خوبه بعد یه مدت کوتاه دنبال دوستات میگردی . بابا جان ما که بعد بیست سال میره این در و اون در میزنه شماره ی دوستای اون سر ایرانشو پیدا میکنه بهشون میزنگه!
  وب سایت

  نویسنده: یک دانشجوی پزشکی
  پنجشنبه 8 مرداد1388 ساعت: 15:30
  مشتاق شدیم این دختر مهربون رو ببینیم!
  من چند تا دوست خوب داشتم بعد از اومدن به دانشگاه دیگه خبری ازشون ندارم
  وب سایت

  نویسنده: مالزي نشين (مانيا)
  پنجشنبه 8 مرداد1388 ساعت: 15:38
  ناهار خوردی عزیزم ؟ شام چی ؟ اگه نخوردی درست کن بیام با هم بخوریم !!!! آخه منم نخوردم!
  راستي خواستي بپري وسط ديزي ، دست منم بگير بي زحمت!
  وب سایت

  نویسنده: ماری
  پنجشنبه 8 مرداد1388 ساعت: 16:3
  چه صابخونه خوبی …

  دوست خوب را باید دوستی چسبید ..راست می گی
  وب سایت

  نویسنده: نسرین
  پنجشنبه 8 مرداد1388 ساعت: 16:34
  فکر کنم من اگه جای بیتا بودم دلم میشکست ! منم که اوج حسسسساسیت
  وب سایت

  نویسنده: ارمان
  پنجشنبه 8 مرداد1388 ساعت: 18:39
  منم خیلی با دوستان دوران کنکورم بیشتر حال می کنم کلا !
  این صاحبخونتونم یه چیش میشه ها مشکوک میزنه !!نه همدانشگاهی هیچیش نیست فقط خانواده گی خیلی منو دوست دارن 🙂
  وب سایت

  نویسنده: متین بانو
  پنجشنبه 8 مرداد1388 ساعت: 19:49
  سلام . چه صاحب خوونه ی مهربوونی … آدم قوت قلب میگیره … همسایه های ما که زورشونن میاد به آدم سلام کنن … بابت از سرگیری ارتباطات تلفنی با دوستجوونت هم تبریک … گاهی وقتا هیچ چیزی بیشتر از پیدا کردن یه دوست جون جونی که دست روزگار دورش کرده به آدم کیف نمیده …بهتون سلام نمی کنن شما هم تحویلشون نگیرین … اصلا بهشون محل ندین P:
  وب سایت

  نویسنده: مونایی
  پنجشنبه 8 مرداد1388 ساعت: 20:35
  چه کیفی میده یه همچین اتفاقی واسه آدم بیفته … یه دوست قدیمی
  وب سایت

  نویسنده: مهدیس
  پنجشنبه 8 مرداد1388 ساعت: 20:58
  قدر این دوستی ها رو بدون
  وب سایت

  نویسنده: سایه
  پنجشنبه 8 مرداد1388 ساعت: 21:48
  آخی میبینی چه حالی داره آدم بره خونه خودش تهناااااااااااااااااااااااااا آی می چسبه آی میجسبهههههههههههههههه
  وب سایت

  نویسنده: شکیلا
  پنجشنبه 8 مرداد1388 ساعت: 22:43
  میفهممت که این پیدا کردن چه حالی بهت داده . خوشحالم که خوشی

  نویسنده: کودک فهیم
  پنجشنبه 8 مرداد1388 ساعت: 23:4
  سلام نیلو جون .. خوشحالم دوستت رو پیدا کردی . عین همین اتفاق واسه من پیش اومد چون موبایلم رو گم کردم با تمام شماره های دوستام ..
  راستی یه نصیحت دوستانه بت می کنم که امیدوارم حمل بر پارانویید بودن من نکنی … ولی تا می تونی با صاحبخونه ات صمیمی نشو .. باور کن دردسر پیش می یاد . من موقع دانشجویی سال آخر یه جا بودم که چون خیلی از من و مامانم خوششون اومد ارزون تر بم دادن . خیلی ظاهرا مهربون بودن .. برام غذا میاوردن . وسایل خونه هر چی کم داشتم می خریدن .. دخترهاش دوستای صمیمی من شدن ولی چشمت روز بد نبینه اصلا privacy حالیشون نبود . دم به ساعت تلپ می شدن. یه تلفن خصوصی نمی تونستم بزنم تازه دختره هر کار خلاف می خواست بکنه می اومد خونه من .. خلاصه بیچاره شدم . آخرشم سر یک قضیه چنان دعوایی شد که با چشم گریون ازون خونه فرار کردم !!!
  می دونم به نظر خیلی خوب می ان ولی صاحبخونه ها عادت دارن فکر کنن خونه خودشونه پس اختیار دارت هستن انگار نه انگار که داری پول اجاره می دی . مزاحمت خواهند شد . مواظب خودت باش !!! چون تجربه تلخی برام بود گفتم حواست رو جمع کنی دوست من .خیلی ممنونم از نصیحتای خوبی که بهم کردی 🙂
  وب سایت

  نویسنده: روشنک
  پنجشنبه 8 مرداد1388 ساعت: 23:38
  دوست خوب رو نباید از دست داد . باید قدرشو دونست . بیتا هم شانس بزرگی داره که دوستی به گلی تو داره
  وب سایت

  نویسنده: هانیل
  جمعه 9 مرداد1388 ساعت: 0:8
  حیف این دوستی هاست که از دست برن

  در مورد شرکت در کلاس های بیهوده هم کاممممممممملا حق داری عزیزم بهترین کارو میکنی فقط به شرط اینکه استاد این درس بیهوده گیر نباشه
  وب سایت

  نویسنده: كويريات
  جمعه 9 مرداد1388 ساعت: 1:48
  چه دوست نازي هستي تو نيلو جان… خوش به حال دوستهات… خودت خوبي كه دوستات خوبند .
  شاد باشي و خوچحال
  وب سایت

  نویسنده: پوریا منزه
  جمعه 9 مرداد1388 ساعت: 2:52
  برو بابا!

  خب بابا برو!

  اصلا می خوای نرو!

  :))))))
  وب سایت

  نویسنده: ازهار
  جمعه 9 مرداد1388 ساعت: 3:12
  خدا رو شکر که پیدا شد
  خوشحالم …..
  وب سایت

  نویسنده: جلال
  جمعه 9 مرداد1388 ساعت: 3:31
  وب سایت پست الکترونیک

  نویسنده: بابک
  جمعه 9 مرداد1388 ساعت: 3:55
  سلام
  خوب باز دم صاحبخونه تون گرم که اینقدر آدمای باحالی هستن
  پیدا کردن دوست های قدیمی هم هیجان خوبی داره .
  موفق باشید
  وب سایت

  نویسنده: رنگینک
  جمعه 9 مرداد1388 ساعت: 8:21
  موفق باشی خانوم دکتر …
  وب سایت

  نویسنده: روانپزشک نیمه دیوانه
  جمعه 9 مرداد1388 ساعت: 11:37
  اینها رو ولش !! دیزی رو بچسب !
  وب سایت

  نویسنده: آرمان
  جمعه 9 مرداد1388 ساعت: 12:26
  آدمهای خوب محصول تربیت های صحیح و رشد در محیط سالمند . نمونه اش همین دوست شما .قدر اینچنین دوستانی را هر چقدر بدانید کم است .دوستیتان پاینده باد همکار پزشک جوان !
  وب سایت

  نویسنده: شوكول
  جمعه 9 مرداد1388 ساعت: 12:47
  از اصطلاحات و كنايات زيادي استفاده مي كني خوشم مياد!!
  وب سایت

  نویسنده: تارا میرکا
  جمعه 9 مرداد1388 ساعت: 14:45
  وای چه حالی میده آدم بره دکتر ، پول نده !
  وب سایت

  نویسنده: ریحان
  جمعه 9 مرداد1388 ساعت: 16:41
  نمیگم همیشه ولی کلی از نوشته هات رو خوندم و حتی آهنگ گلنار رو هم که نمی تونستم دانلود کنم با گوشی ضبط کردم ولی فکر نمی کردم بیایی وبم رو بخونی . یه سوال : من نمی دونم کی من رو لینک کرده ! میشه بگی چه طور پیدام کردی ؟ جواب کامنتت رو دادم ولی مثل این که کامنت دونی خرابه نشون نمی ده . موفق باشی خانم دکتر عزیز یادم نیست شاید برای کسی کامنت گذاشته بودی از روی اون اومدم … به هر حال یادمه نکته ای که ترغیب شدم برات کامنت بزارم اسم وبلاگت بود . ممنون 🙂
  وب سایت پست الکترونیک

  نویسنده: مینا
  جمعه 9 مرداد1388 ساعت: 17:32
  پس قرار بود عکس خونتو بذاری خانومی … میخوام ایده بگیرم ازت آخه خونه م هنوز خونه نشده … هر وقت شد حتما عکسشو میزارم 🙂

  نویسنده: SMODES
  جمعه 9 مرداد1388 ساعت: 20:24
  درباره الی رو ندیدم…ولی تو خیلی از وبلاگها به عنوان شاهکار؟!?سینمای ایران ازش…

  در مورد این پست هم…کلا موفق باشی(:
  وب سایت

  نویسنده: دکتر ایکس
  جمعه 9 مرداد1388 ساعت: 23:16
  دوست خوب رو با دنیا نمیشه عوض کرد ، هیچی جاشو نمیگیره . کار خوبی کردی .

  من هم به روزم .
  وب سایت

  نویسنده: مینا
  جمعه 9 مرداد1388 ساعت: 23:23
  سلام نیلو جون
  1200 شدم واااااااااای الان می یام تو وبلاگ خودت …
  وب سایت

  نویسنده: محسن
  شنبه 10 مرداد1388 ساعت: 0:26
  منم وقتی اسامیه دوستام رو مرور می کنم دوری اونا ناراحتم می کنه ولی همیشه از خدا به خاطر اینهمه دوست ماه شاکرم. دوستانی به زلالیه آب و به لطافت وگرمیه نان تازه.
  دوستي“ نيز گلي است
  مثل نيلوفر و ناز
  ساقه ترد ظريفي دارد

  باغ جاني همه وقت از اثر صحبت دوست
  تازه، عطرافشان، گلباران باد
  وب سایت

 10. سامان می‌گوید:

  با تشکر از شما

 11. […] بيماری واريکوسل يا واريسی شدن عروق بيضه […]

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

RSS پزشکی

بخشهای تخصصی

RSS تیتر اخبار جدید پزشکی

 • خطایی رخ داد! احتمالا خوراک از کار افتاده. بعدا دوباره تلاش کنید.

آرشیو

آمار سایت

 • 2,626,009 hits
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: