بانک اطلاعات پزشکی پاراسات Medical Database Parasat

نقشک

* تشریح بیماریها * اخبار روز پزشکی * مسائل خانوادگی * خواندنیها از شهرستانها

تست اعتیاد به اینترنت Internet Addiction Test

تست اعتیاد به اینترنت (IAT) یكی از معتبرترین تست‌های مربوط به سنجش اعتیاد اینترنتی است كه توسط دكتر كیمبرلی یانگ (Kimberly Young) ابداع شده است.
در تست IAT هر چه نمره شما بیشتر باشد؛ اعتیاد شما به اینترنت شدیدتر است. نمرات هم به ترتیب از یك تا پنج هستند. در پایان؛ باید مجموع نمراتی را كه به 20 پرسش زیر می‌دهید جمع بزنید.
1. چقدر بیشتر از آنچه قصد دارید؛ در اینترنت می‌مانید؟
1. به ندرت     2. گاه‌گاهی  3. غالبا        4. بكرات       5. همیشه – شامل حال‌من نمی‌شود
2. چقدر به‌خاطر آنلاین ماندن؛ اعضای خانواده را نادیده‌ گرفته‌اید؟
1. به ندرت     2. گاه‌گاهی  3. غالبا        4. بكرات       5. همیشه – شامل حال‌من نمی‌شود
3. چقدر اینترنت را به بودن با همسرتان ترجیح می‌دهید؟
1. به ندرت     2. گاه‌گاهی  3. غالبا        4. بكرات       5. همیشه – شامل حال‌من نمی‌شود
4. چقدر از طریق اینترنت با كاربران دیگر رابطه ایجاد ‌می‌كنید؟
1. به ندرت     2. گاه‌گاهی  3. غالبا         4. بكرات        5. همیشه – شامل حال‌من نمی‌شود
5. چقدر دیگران از شما به خاطر میزان آنلاین بودن‌تان شاكی هستند؟
1. به ندرت     2. گاه‌گاهی  3. غالبا        4. بكرات       5. همیشه – شامل حال‌من نمی‌شود
6. چقدر به‌خاطر اینترنت؛ نمرات و كارهایتان در مدرسه افت كرده است؟
1. به ندرت     2. گاه‌گاهی  3. غالبا        4. بكرات       5. همیشه – شامل حال‌من نمی‌شود
7. چقدر ایمیل‌هایتان را پیش از كارهای ضروری دیگرتان چك می‌كنید؟
1. به ندرت     2. گاه‌گاهی  3. غالبا        4. بكرات       5. همیشه – شامل حال‌من نمی‌شود
8. چقدر عملكرد كاری و بهره‌وری شما به خاطر اینترنت آسیب دیده است؟
1. به ندرت     2. گاه‌گاهی  3. غالبا        4. بكرات       5. همیشه – شامل حال‌من نمی‌شود
9. وقتی از شما می‌پرسند كه چه‌كارهایی آنلاین انجام می‌دهید؛ چقدر در موضع تدافعی یا پنهانكاری قرار ‌می‌گیرید؟
1. به ندرت     2. گاه‌گاهی  3. غالبا        4. بكرات       5. همیشه – شامل حال‌من نمی‌شود
10. چقدر افكار آزار دهنده در زندگی را با افكار آرام‌بخش در اینترنت خنثی می‌كنید؟
1. به ندرت     2. گاه‌گاهی  3. غالبا         4. بكرات       5. همیشه – شامل حال‌من نمی‌شود
11. چقدر وقتی در اینترنت هستید؛ احساس می‌كنید توان پیش‌بینی امور را دارید؟
1. به ندرت     2. گاه‌گاهی  3. غالبا        4. بكرات       5. همیشه – شامل حال‌من نمی‌شود
12. چقدر فكر می‌كنید كه زندگی بدون اینترنت، چیزی كسالت بار؛ تهی و بی‌لذت است؟
1. به ندرت     2. گاه‌گاهی  3. غالبا        4. بكرات       5. همیشه – شامل حال‌من نمی‌شود
13. چقدر وقتی كسی هنگام آنلاین بودن مزاحم شما می‌شود؛ غر می‌زنید؛
فریاد می‌زنید یا عصبانی می‌شوید؟
1. به ندرت     2. گاه‌گاهی  3. غالبا        4. بكرات       5. همیشه – شامل حال‌من نمی‌شود
14. چقدر به خاطر قطع نكردن اینترنت؛ دچار بیخوابی هستید؟
1. به ندرت     2. گاه‌گاهی  3. غالبا        4. بكرات       5. همیشه – شامل حال‌من نمی‌شود
15. چقدر فكر می‌كنید كه در حالت آفلاین حواس پرتی دارید؛ ولی در حالت آنلاین بهتر هستید؟
1. به ندرت     2. گاه‌گاهی  3. غالبا        4. بكرات       5. همیشه – شامل حال‌من نمی‌شود
16. چقدر وقتی آنلاین هستید این جمله را به كار می‌برید: فقط چند دقیقه مونده؛ الان میام
1. به ندرت     2. گاه‌گاهی  3. غالبا         4. بكرات       5. همیشه – شامل حال‌من نمی‌شود
17. چقدر سعی كرده‌اید از میزان آنلاین بودن خود بكاهید و موفق نشده‌اید؟ 1. به ندرت   2. گاه‌گاهی  3. غالبا          4. بكرات       5. همیشه – شامل حال‌من نمی‌شود
18. چقدر سعی دارید میزان آنلاین بودنتان را از دیگران مخفی كنید؟
1. به ندرت     2. گاه‌گاهی  3. غالبا        4. بكرات       5. همیشه – شامل حال‌من نمی‌شود
19. چقدر میزان آنلاین بودن را به بیرون رفتن با دیگران؛ ترجیح می‌دهید؟
1. به ندرت     2. گاه‌گاهی  3. غالبا        4. بكرات        5. همیشه – شامل حال‌من نمی‌شود
20. چقدر وقتی آفلاین هستید؛ احساس افسردگی و عصبیت دارید كه با آنلاین شدن از بین می‌رود؟
1. به ندرت     2. گاه‌گاهی  3. غالبا        4. بكرات       5. همیشه – شامل حال‌من نمی‌شود
جمع نمرات بین 20 تا 49 = كاربر معمولی هستید
جمع نمرات بین 50 تا 79 = دارید دچار مشكل اعتیاد اینترنتی می‌شوید؛
مراقب باشید
جمع نمرات بین 80 تا 100 = شما به اكثر پرسش‌ها نمرات 4 یا 5 داده‌اید. شما دچار اعتیاد اینترنتی هستید و باید مشكل‌تان را در اسرع وقت حل كنید.
واقعا فكر كنید كه اگر در پرسش دوم؛ جواب شما 4 بوده است، چه به سر خودتان آورده اید؟
 
 

 

 How do you know if you’re already addicted or rapidly tumbling toward trouble? The Internet Addiction Test is the first validated and reliable measure of addictive use of the Internet. here to read the study. Developed by Dr. Kimberly Young, the IAT is a 20-item questionnaire that measures mild, moderate, and severe levels of Internet Addiction.

    To assess your level of addiction, answer the following questions using this scale:

        1 = Rarely
        2 = Occasionally
        3 = Frequently
        4 = Often
        5 = Always

1. How often do you find that you stay on-line longer than you intended?

    1 = Rarely
    2 = Occasionally
    3 = Frequently
    4 = Often
    5 = Always
    Does Not Apply

2. How often do you neglect household chores to spend more time on-line?

    1 = Rarely
    2 = Occasionally
    3 = Frequently
    4 = Often
    5 = Always
    Does Not Apply

3. How often do you prefer the excitement of the Internet to intimacy with your partner?

    1 = Rarely
    2 = Occasionally
    3 = Frequently
    4 = Often
    5 = Always
    Does Not Apply

4. How often do you form new relationships with fellow on-line users?

    1 = Rarely
    2 = Occasionally
    3 = Frequently
    4 = Often
    5 = Always
    Does Not Apply

5. How often do others in your life complain to you about the amount of time you spend on-line?

    1 = Rarely
    2 = Occasionally
    3 = Frequently
    4 = Often
    5 = Always
    Does Not Apply

6. How often do your grades or school work suffer because of the amount of time you spend on-line?

    1 = Rarely
    2 = Occasionally
    3 = Frequently
    4 = Often
    5 = Always
    Does Not Apply

7. How often do you check your e-mail before something else that you need to do?

    1 = Rarely
    2 = Occasionally
    3 =Frequently
    4 = Often
    5 = Always
    Does Not Apply

8. How often does your job performance or productivity suffer because of the Internet?

    1 = Rarely
    2 = Occasionally
    3 = Frequently
    4 = Often
    5 = Always
    Does Not Apply

9. How often do you become defensive or secretive when anyone asks you what you do on-line?

    1 = Rarely
    2 = Occasionally
    3 = Frequently
    4 = Often
    5 = Always
    Does Not Apply

10. How often do you block out disturbing thoughts about your life with soothing thoughts of the Internet?

    1 = Rarely
    2 = Occasionally
    3 = Frequently
    4 = Often
    5 = Always
    Does Not Apply

11. How often do you find yourself anticipating when you will go on-line again?

    1 = Rarely
    2 = Occasionally
    3 = Frequently
    4 = Often
    5 = Always
    Does Not Apply

12. How often do you fear that life without the Internet would be boring, empty, and joyless?

    1 = Rarely
    2 = Occasionally
    3 = Frequently
    4 = Often
    5 = Always
    Does Not Apply

13. How often do you snap, yell, or act annoyed if someone bothers you while you are on-line?

    1 = Rarely
    2 = Occasionally
    3 = Frequently
    4 = Often
    5 = Always
    Does Not Apply

14. How often do you lose sleep due to late-night log-ins?

    1 = Rarely
    2 = Occasionally
    3 = Frequently
    4 = Often
    5 = Always
    Does Not Apply

15. How often do you feel preoccupied with the Internet when off-line, or fantasize about being on-line?

    1 = Rarely
    2 = Occasionally
    3 = Frequently
    4 = Often
    5 = Always
    Does Not Apply

16. How often do you find yourself saying “just a few more minutes” when on-line?

    1 = Rarely
    2 = Occasionally
    3 = Frequently
    4 = Often
    5 = Always
    Does Not Apply

17. How often do you try to cut down the amount of time you spend on-line and fail?

    1 = Rarely
    2 = Occasionally
    3 = Frequently
    4 = Often
    5 = Always
    Does Not Apply

18. How often do you try to hide how long you’ve been on-line?

    1 = Rarely
    2 = Occasionally
    3 = Frequently
    4 = Often
    5 = Always
    Does Not Apply

19. How often do you choose to spend more time on-line over going out with others?

    1 = Rarely
    2 = Occasionally
    3 = Frequently
    4 = Often
    5 = Always
    Does Not Apply

20. How often do you feel depressed, moody, or nervous when you are off-line, which goes away once you are back on-line?

    1 = Rarely
    2 = Occasionally
    3 = Frequently
    4 = Often
    5 = Always
    Does Not Apply

 

                     Your Score:

Results:

After you’ve answered all the questions, add the numbers you selected for each response to obtain a final score. The higher your score, the greater your level of addiction and the problems your Internet usage causes. Here’s a general scale to help measure your score:

20 – 49 points: You are an average on-line user. You may surf the Web a bit too long at times, but you have control over your usage.

50 -79 points: You are experiencing occasional or frequent problems because of the Internet. You should consider their full impact on your life.

80 – 100 points: Your Internet usage is causing significant problems in your life. You should evaluate the  impact of the Internet on your life and address the problems directly caused by your Internet usage.

After you have identified the category that fits your total score, look back at those questions for which your scored a 4 or 5. Did you realize this was a significant problem for you? For example, if you answered 4 (often) to Question #2 regarding your neglect of household chores, were you aware of just how often your dirty laundry piles up or how empty the refrigerator gets?

Say you answered 5 (always) to Question #14 about lost sleep due to late-night log-ins. Have you ever stopped to think about how hard it has become to drag yourself out of bed every morning? Do you feel exhausted at work? Has this pattern begun to take its toll on your body and your overall health?

For immediate help, visit our Counseling Services which provides affordable and confidential counseling or review our array of Books and Tapes on Internet addiction to learn more.

 http://www.netaddiction.com/resources/internet_addiction_test.htm

Filed under: آخـریـن مـطـالـب پـزشـکی, اعـتـیـاد, روانـشناسی و خـانـواده

One Response

  1. یوسف می‌گوید:

    من از این تست خیلی خیلی خوشم آمده لطفا اگه میشه اینجور مطالب رو به ایمیل من بفرستید متشکرم

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

RSS پزشکی

RSS Medical News

بخشهای تخصصی

RSS تیتر اخبار جدید پزشکی

  • خطایی رخ داد! احتمالا خوراک از کار افتاده. بعدا دوباره تلاش کنید.

آرشیو

آمار سایت

  • 2,640,108 hits
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: