بانک اطلاعات پزشکی پاراسات Medical Database Parasat

نقشک

* تشریح بیماریها * اخبار روز پزشکی * مسائل خانوادگی * خواندنیها از شهرستانها

آیودی هورمونی (Intrauterine System)

Intrauterine Systemدکتر عبدالوهاب حاجی سردار

توضیح

* وسیله ای T  شکل است که محتوی لوونورژسترل (Levonorgestrel) میباشد که هورمون  IUD  نیز مینامند . وسیله فوق را در رحم مسقر میکنند .

* هورمون به آرامی و به مرور زمان آزاد میشود و بر دیواره رحم تاثیر میگذارد .

* آیودی هورمونی  میتواند تا پنج سال در رحم قرار گیرد .

نحوه عمل

* اساسا از لقاح اسپرم با تخمک پیشگیری میکند .

* مانع آزاد شدن تخمک توسط تخمدان میگردد.

* با ضخیم کردن مخاط گردن رحم ، موجب دشواری در گذر اسپرم از آن میشود .

* موجب تغییر در پوشش رحم میگردد .

* در پاره ای از زنان ، از رها شدن تخمک از تخمدان پیشگیری میکند .

 

اثر

*  99.9  درصد موثر است .

 

مزایا

* اثر طولانی مدت آن حائز اهمیت است ( تا پنج سال ) .

* دارای استروژن نیست .

* در مقاربت تداخل نمیکند .

* خونریزی پریود و درد عادت را کاهش میدهد .

* خطر رشد سلولهای پیش سرطانی رحم را کاهش میدهد .

* در 20 – 30 درصد زنان ، پریود قطع میگردد . 

معایب

* خونریزی نامنظم و ایجاد لکه از عوارض جانبی این قرصها  است .

* در زمان استقرار آن ندرتا بریدگی ایجاد میشود .

* در شش درصد زنان ممکن است خارج شود .

* از بیماریهای عفونی مقاربتی پیشگیری نمیکند .

* قرار دادن و خارج کردن آن توسط دکتر صورت میگیرد .

 جهت مطالعه متن کامل به اینجا کلیک نمائید 

ترکمن مدیکال

************************

در همین ارتباط

روش ريتم (دوره های مطمئن(

استفاده از دوره های مطمئن بعنوان روش جلوگيری بدين مفهوم است که نزديکی جنسی فقط در روزهائی انجام شود که خطر بارور شدن اندک است. در اينموارد زن بايستی روز تخمک گذاری و دوره بادوری خودرا بداند. زن و مرد بايستی آميزش جنسی خودرا طبق اين دوره تنظيم کنند. بسياری زن و مردها روش دوره های مطمئن را بطور مثال با کاندوم تلفيق ميکنند.

تخمک گذاری تقريباً ١۴ روز قبل از عادت ماهانه صورت ميپذيرد. نه اينکه تاريخ معينی بعد از عادت ماهانه قبل.

در صورت داشتن عادت ماهانه نامرتب، يا هنگاميکه زن اخيراً استفاده از قرص قرص ضدبارداری را خاتمه داده باشد، دانستن تاريخ تخمک گذاری بعدی غيرممکن است.

از آنجائيکه اسپرمها تا پنج شبانه روز بهد از آميزش جنسی ميتوانند در رحم زنده بمانند، دوره باروری از پنج شبانه روز قبل تا يک شبانه روز بعد از روز تخمک گذاری است.
ريتم عادت ماهانه از اولين روز عادت ماهانه تا اولين روز عادت ماهانه بعدی محاسبه ميگردد.

برای زنانی که ريتم عادت ماهانه مرتب ٢٨ روزه دارند، دوره باروری با شروع محاسبه از اولين روز عادت ماهانه، بين روزهای ٩ تا ١۵  قرار ميگيرد. در صورتيکه ريتم عادت ماهانه ٣۵ روزه باشد، دوره باروری بين روزهای ١۶ تا ٢٢ است. در مورد ريتم عادت ماهانه ٢۵ روزه دوره آمادگی باروری روزهای ۶ تا ١٢ خواهد بود و اينگونه زنان هيچ دوره مطمئنی بعد از عادت ماهانه ندارند.

بسياری از زنان زمان تخمک گذاری خودرا احساس ميکنند اما اين امر شروع دوره باروری را
مشخص نميکند.

درجه حرارت بدن زن معمولاً بخاطر هورمون پروژسترون که بعد از تخمک گذاری توليد ميگردد، حدود نيم درجه بالا ميرود. دوره مطمئن پس از تخمک گذاری را ميتوان از طريق کنترل درجه حرارت بدن
معين نمود.

زن همچنين ميتواند ترشحی را که گردن رحم طی دوره باروری ترشح می کند، شناسائی کند. البته تشخيص اين ترشح مشکل است. کتابهای ويژه ای در اين مورد وجود دارد که ميتوان از کتابخانه به امانت گرفت.

اطمينان

زوجينی که قادر به بکار بردن روش ريتمی هستند ميتوانند نسبتاً با اطمينان خوبی از آن استفاده کنند.
ولی بطور معمول ميزان اطمينان آن بيش از اين نيست که از هر ١٠٠ زن ٢٠ نفر در طی يک سال
حامله ميشوند.

نکات مثبت

اين روش بهيچ وجه روی بدن تأثير نمی گذارد.

نکات منفی

اين روش هيچ حفاظی در مقابل بيماريهای مقاربتی واگيردار نمی دهد. لازمه اين روش توجه و ديسيپلين هم از طرف مرد و هم از طرف زن است و ميتواند مانع انگيزه بدون برنامه قبلی در روابط جنسی شود.

قابليت دسترسی

اين روش فقط برای زنانی که دارای عادت ماهانه منظم هستند مناسب است.
اين روش را فقط افرادی بايستی استفاده کنند که دوره های مطمئن خودرا درست محاسبه کرده باشند.

دستگاه جلوگيری کامپپوتری

دستگاه جلوگيری کامپيوتری نوع کاملاً جديدی از روشهای جلوگيری است که ميتوان از برخی داروخانه ها خريداری نمود. دستگاه جلوگيری کامپيوتری جعبه ای به اندازه قاب جای عينک است که با باطری کار
می کند. اين دستگاه با دوره های باروری نسبی زنان برنامه ريزی شده، اما بعداً خودرا با دوره های باروری فردی زنانی که از آن استفاده ميکنند تطبيق ميدهد.
دستگاه جلوگيری کامپيوتری بايستی از روز اول عادت ماهانه هر روز روشن شود که يکی از رنگهای قرمز، سبز يا زرد را نشان ميدهد.
رنگ سبز نشاندهنده خطر خيلی کم برای حامله شدن است و رنگ قرمز نشان ميدهد که درصورت نزديکی جنسی بدون
محافظ خطر حامله شدن بسيار زياد است. هنگاميکه رنگ زرد روشن گردد کامپيوتر به اطلاعات بيشتری نياز دارد تا پس از چند دقيقه به رنگ قرمز يا سبز تغيير کند. اين اطلاعات از طريق يک کارتک آزمايش که
به ادرار صبح آغشته شده به کامپيوتر داده ميشود.
حدوداً به هشت عدد کارتک آزمايش برای هر دوره عادت ماهانه و تعداد بيشتری برای اولين دوره نياز است.
مبنای اين روش ثبت ميزان هورمون بدن طی دوره عادت ماهانه است. اين دستگاه مقدار اوستروژن (توليد شده در تخمدانها) و هورمون تخمک گذاری (توليد شده در هيپوفيز) را در ادرار اندازه گيری می کند. به اين طريق کامپيوتر دوره باروری را در کل يعنی هم دوره بقای اسپرمها قبل از تخمک گذاری و هم طول دوره باروری تخمک را در نظر ميگيرد.

اطمينان

استفاده صحيح از دستگاه جلوگيری کامپيوتری ميتواند تا ٩۴ درصد اطمينان دهد، بدين معنی که ۶ زن از هر ١٠٠ زن در يک سال حامله ميگردند.

نکات مثبت

اين روش برای زوجينی است که مايل به استفاده از روش جلوگيری هستند که به هيچ وجه روی فعاليتهای طبيعی بدن تأثير نداشته باشد.
اين روش هم به مرد و هم به زن کمک می کند که بوضوح دوره باروری را مشاهده کنند.

نکات منفی

دستگاه جلوگيری کامپيوتری فقط برای زنانی مناسب است که بين ٢٠ تا ۴۵ سال سن داشته و عادت ماهانه منظم و ريتم عادت ماهانه ٢٣ تا ٣۵ روزه دارند. دستگاه کامپيوتری در مقابل بيماريهای واگيردار
جنسی هيچگونه مصونيتی نمی دهد و فقط برای زوجينی مناسب است که دارای رابطه جنسی ثابت هستند. اين روش برای زوجينی که روش جلوگيری صددرصدی را نياز دارند، مناسب نيست.

قابليت دسترسی

دستگاه جلوگيری کامپيوتری و کارتکهای آزمايش همراه با اطلاعات در مورد طرز استفاده از آنرا ميتوان بدون نسخه از داروخانه خريداری نمود.

روش ضدبارداری از طريق شيردادن

اين نظريه که قابليت باروری زنان طی دوره شيردادن کم است، دانشی بسيار قديمی است. شيردادن به مدت طولانی هنوز هم يکی از روشهای معمولی برنامه ريزی خانواده در سراسر جهان است. تحقيقات کنو
نی نشان داده است که شيردادن ميتواند مصونيت خوبی در مقابل حاملگی بدهد مشروط بر آنکه سه شرط زير وجود داشته باشند:

١-    زن در تمامی طول شبانه روز شير بدهد و کودک هيچ غذای اضافی نخورد.

٢-    عادت ماهانه زن بعد از زايمان دوباره شروع نشده باشد.

٣-    مدتی کمتر از شش ماه از زايمان گذشته باشد.

مجموع اين سه شرط بايستی وجود داشته باشند تا روش ضدبارداری از طريق شيردادن درست عمل کند.

اطمينان

اگر زمينه تحقق سه شرط فوق فراهم باشد، خطر حامله شدن (١ تا ٢ نفر از ١٠٠ زن) بسيار اندک است. توجه داشته باشيد که روش جلوگيری بوسيله شيردادن حداکثر شش ماه پس از زايمان قابل استفاده است.
مثبت
در صورتيکه شيردادن بدون مشکل پيش برود، روشی بسيار ساده و عملی است.

نکات منفی
زنانی که از لحاظ شيردادن مشکل دارند و به کودک غذای کمکی می دهند (به مطلب بالا توجه کنيد)
نمی توانند از اين روش استفاده کنند. اين روش در مقابل بيماريهای واگيردار جنسی مصونيت ايجاد نمی
کند.

وسايل جلوگيری طی دوران شيردادن
برای کسانيکه بطور تمام وقت شير نميدهند و يا افراديکه بدلايل ديگر در زمان شيردادن مايل به استفاده از وسايل جلوگيری هستند، کاندوم، ديافراگم يا مواد کشنده اسپرمها وسائل مناسبی هستند. قرصهای ضدبارداری مينی (کوچک)، آمپول ضدبارداری، ميله های ضدبارداری، آيودی (مسی يا هورمونی) را ميتوان از ۶ تا ٨ هفته بعداز زايمان شروع به استفاده نمود. قرصهای تلفيقی ضدبارداری ميتوانند روی شير دادن مادر
تأثير بگذارند و از اينرو طی دوران شيردادن توصيه نميشوند

قرص ضدبارداری تلفيقی

عادی ترين قرصهای ضدبارداری از نوع قرصهای ضدبارداری تلفيقی هستند.
اين قرصها دارای ترکيبی از هورمونهای جنسی زنانه استروژن و پروژسترون هستند.
انواع بسيار گوناگونی از قرصهای ضدبارداری تلفيقی وجود دارند که هورمون آنها از لحاظ ميزان و نوع مختلف است. همگی در اصل يکنوع عمل ميکنند – آنها جلوی تخمک گذاری را گرفته و بدينطريق باروری صورت نميپذيرد. درست مانند موقعيکه زن حامله است يا شير ميدهد، تخمدانها استراحت ميکنند. قرصهای ضدبارداری روی ترشحات گردن رحم نيز تأثير ميگذارند بطوريکه اين ترشحات غليظ شده و
اسپرمها نميتوانند از آن عبور کنند.

شروع استفاده از قرص ضدبارداری معمولاً همزمان با عادت ماهانه است –
اولين قرص را بايستی روز اول عادت ماهانه خورد.

اگر عادت ماهانه با فاصله های زمانی طولانی بروز می کند ميتوان مصرف قرص را بدون منتظر شدن برای شروع عادت ماهانه آغاز نمود ولی بايستی در نظر داشت که قرصها طی ١٠روز اول از بارداری جلوگيری نخواهند کرد.مصرف قرص را ميتوان يك روز پس از سقط جنين يا کورتاژ نيز شروع نمود.

اطلاعات کتبی جامعی برای هرنوع قرص ضدبارداری وجود دارد.بعضی از انواع قرصهای ضدبارداری برای ٢١ روز استفاده ميشوند که بدنبال آن هفت روز نبايد قرص مصرف گردد. قرصهای ديگر را ٢٢ روز بايد استفاده کرد و شش روز بعد بدون قرص سپری ميشود. بسته بنديهای ديگری با ٢٨ قرص وجود دارند که هفت عدد از آنها بدون هورمون هستند، برای آنکه زن عادت کند هر روز يک قرص مصرف کند. هنگام مصرف اين نوع قرصها هيچ وقفه ای وجود ندارد.
بسياری از انواع قرصهای ضدبارداری دارای ميزان هورمون يکسانی در هر قرص هستند و تمام قرصها نيز يک رنگ دارند. قرصهای ديگر ضدبارداری دارای ميزانهای متفاوتی از هورمون در هر قرص هستند که با رنگهای مختلف قرصها مشخص ميگردند. بسته ای قرصهای ضدبارداری که دارای سه چهار رنگ مختلف و ميزان متفاوت هورمون هستند، اغلب قرصهای سه مرحله ای ناميده ميشوند. تمام قرصهای ضدبارداری در طی هفته بدون قرص يا بدون هورمون نيز زن را در مقابل حاملگی محافظت ميکنند. بطور کلی زن در طی اين هفته دچار خونريزی رحم ميگردد.
اگر خونريزی بيش از معمول باشد يا خونريزی شروع نشود بايستی با ماما يا پزشک تماس گرفت.
پس از آنکه زن مصرف قرص ضدبارداری را تمام کرد قابليت حامله شدن بازميگردد.
اثر قرص در اصل بعد از چند شبانه روز از بين ميرود.
البته در بعضی مواقع ميتواند اولين تخمک گذاری و اولين عادت ماهانه چندين ماه طول بکشد.
قرص ضدبارداری هرگز باعث نازائی نميشود.

اطمينان
اگر زن طبق دستور مصرف از قرصهای ضدبارداری استفاده کند وسيله ضدبارداری مطمئنی هستند. در طی يکسال با وجود استفاده از قرص از هر صد زن حدوداً يکنفر حامله ميگردد.
اشتباه در مصرف باعث کاهش ميزان اطمينان ميشود.
قرصها بايستی تقريباً هر روز در زمان معينی خورده شوند.
اگر زمان بين خوردن دو قرص بيش از ٢۶ ساعت (١٢ ساعت فراموشی) طول بکشد به وسيله مکمل ديگری برای محافظت (بطور مثال کاندوم) در طول يک هفته نياز است. اغلب قرصهای ضدبارداری مرکب مصونيت خوبی در مقابل بارداری ميدهند حتی اگر زن يک قرص را هم فراموش کند. اما مهم است که بين استفاده از هر بسته بندی مدت زيادی وقفه ايجاد نشود.
استفراغ يا اسهال باعث کاهش ايمنی اين روش ميگردد و استفاده از وسيله تکميلی برای يک هفته بعد نياز است. (از اينرو قرصهای ضدبارداری برای زنانيکه دارای بيماريهای روده ای هستند مناسب نمی باشند).

برخی داروها تأثير قرصهای ضدبارداری را تغيير ميدهند.
در اين مورد هميشه قبل از شروع استفاده از قرصهای ضدبارداری بايستی با ماما يا پزشک صحبت کرد. خونريزيهای بيش از معمول نشانه تضعيف اثر قرص است.

نکات مثبت
قرصهای ضدبارداری تلفيقی وسيله جلوگيری بسيار مطمئنی هستند، که مزاحمتی برای نزديکی جنسی فراهم نمی کنند. زن ميتواند باردارشدن خودرا تعيين کند که به محض اينکه به مصرف قرص خاتمه دهد اين قابليت باز ميگردد. نکات مثبت ديگر عبارتند از:

·        عادت ماهانه منظم، با اين امکان که زن خودش ميتواند زمان عادت ماهانه را تعيين کند.

·        خونريزی عادت ماهانه کمتر و از اينرو خطر کم خونی کاهش خواهد يافت.

·        تخمک گذاری بدون درد. کاهش خطر درد در موقع عادت ماهانه.

قرصهای ضدبارداری تلفيقی همچنين ميتوانند از چندين لحاظ تأثير مثبتی در تندرستی زن داشته باشند. بطور مثال:

·        کاهش خطر بوجود آمدن کيست در تخمدانها

·        کاهش خطر التهاب لوله های تخمدانهاف که اين امر در قابليت حامله شدن زن زمانيکه مايل به حامله شدن باشد، اهميت خاصی دارد.

·        کاهش خطر ابتلاء به آندومتريوز
endometrios (که از جمله ميتواند باعث دردهای خيلی شديد در هنگام عادت ماهانه گردد).

·        کاهش خطر حاملگی خارج از رحم (جنين خارج از رحم رشد ميکند).

·        کاهش خطر سرطان تخمدانها و رحم.

·        کاهش خطر بوجود آمدن کيستهای خوش خيم در پستانها.

·        کاهش خطر ابتلاء به برخی ناراحتيهای مفاصل

برخی از انواع قرصهای ضدبارداری تأثير خوبی روی جوشهای صورت دارند.

نکات منفی
قرصهای ضدبارداری هيچگونه مصونيتی در مقابل بيماريهای واگيردار جنسی نميدهند. حدود ٢٠ درصد از زنان در طی چندين ماه اول مصرف قرصهای ضدبارداری تلفيقی دچار مشکل گذ رای خونريزيهای بين ماه ميشوند. برخی زنان ممکن است دچار افسردگی و يا کاهش ميل جنسی شوند. تير کشيدن پستانها، حالت تهوع خفيف و افزايش وزن بخاطر ازدياد اشتها نيز مشاهده شده است.
قرصهای ضدبارداری تلفيقی خطر بروز لخته خون را تا حدودی زياد ميکنند، ولی اين خطر بسيار اندک، کمتر از يکدهم در هزار است. قرص ضدبارداری تلفيقی برای زنانی که قبلاً بخاطر لخته خون تحت مداوا قرار گرفته اند – يا زنانی که پدر، مادر يا خواهر و يا برادرشان بعلت لخته شدن خون قبل از
۵٠ سالگی مورد معالجه قرار گرفته اند – توصيه نميشود.

سيگار کشيدن خطر ابتلاء به بيماريهای قلب و عروق را افزايش ميدهد و به اين دليل برای زنان بالای 35 سال که زياد سيگار ميکشند قرص ضدبارداری تلفيقی توصيه نميگردد.
(در مورد زنان سالمی که سيگار نميکشند هيچ مرز سنی برای استفاده از قرص ضدبارداری تلفيقی وجود ندارد).

استفاده از قرص ضدبارداری تلفيقی برای زنانی که دارای اضافه وزن شديد هستند، توصيه نميشود.

برخی بيماريهای ديگر مانع استفاده از قرصهای ضدبارداری تلفيقی هستند:

·        اگر مورد عمل جراحی دريچه های قلب قرار گرفته باشد.

·        اگر سرطان سينه داشته است.

·        اگر مبتلا به بيماری حاد کبدی باشد.

·        زنی که بستری يا بدون حرکت است، مثلاً در رابطه با عملهای جراحی بزرگ يا گچگيری.

در مورد قرص ضدبارداری و خطر سرطان سينه بحثهائی صورت گرفته است. نتيجه تحقيقات ضد و نقيض بوده است. تعدادی از تحقيقات هيچگونه افزايش خطری را نشان نميدهند.

قابليت دسترسی
نسخه قرص ضدبارداری را ميتوان از ماما و يا پزشک دريافت نمود و آنرا از داروخانه خريداری کرد. هزينه قرص ضدبارداری در رابطه با انواع مختلف آن متغير است.
بسياری از شوراهای بهداری استان قيمتها را برای زنان جوان تخفيف داده اند

آمپول ضدبارداری – مانند قرص ضدبارداری مينی، ميله ضدبارداری و آيودی هورمونی –
فقط حاوی هورمون پروژسترون البته به ميزان بيشتری است.
تخمک گذاريها قطع ميگردند و رحم طوری تأثير ميپذيرد که خونريزيهای ماهانه تغيير ميکنند.
هر سه ماه يکبار يک تزريق عضلانی در باسن کافی است تا حفاظ کاملی در مقابل باردار شدن بوجود آيد. اولين تزريق بايستی هرچه زودتر در دوران خونريزی ماهانه يا بعد از کورتاژ يا سقط جنين انجام شود. آمپول ضدبارداری را ميتوان در زمان شيردادن پس از گذشت شش هفته از زايمان، تزريق نمود.

امينان
آمپول ضدبارداری وسيله ضدبارداری بسيار مطمئنی است که تقريباً صددرصد جلوی باردار شدن را ميگيرد.

نکات مثبت

اين روش راحت و مطمئن است. زن از عوارضی که استفاده از  ادستروژن بهمراه دارد رهائی می يابد، اين مسئله باعث ميشود که اين روش برای بسياری از زنلن که نبايستی از قرصهای ضدبارداری تلفيقی استفاده کنند، مناسب باشد. پس از حدود يکسال استفاده از آمپول ضدبارداری، عادت ماهانه حدود نيمی از زنان قطع ميشود و آنها طی مدت استفاده از اين روش دچار مشکلات و ناراحتيهای دوران قبل از شروع عادت ماهانه نمی شوند.

نکات منفی
آمپول ضدبارداری هيچگونه مصونيتی در مقابل بيماريهای واگيردار ايجاد نميکند.
خونريزيهای نامرتب در درجه اول در ابتدای استفاده از اين معالجه مشاهده ميگردند. دورانهای طولانی قطع عادت ماهانه نيز عادی است. بتدريج عادت ماهانه کاملا قطع ميشود.
در اينگونه موارد زنان بايستی پس از گذشت دو ماه تست بارداری انجام دهند و حدود يک ماه بعد اين تست را تکرار کنند. سپس ميتوان عليرغم عدم بروز عادت ماهانه کاملاً مطمئن بود.ممکن است پس از تزريق آمپول يک سال طول بکشد تا ضدبارداری تخمک گذاری دوباره آغاز گردد. بنابراين از اين روش برای زنان جوان که قصد دارند در آينده نزديک باردار شوند بندرت استفاده ميشود.

تغيير روحيه و خلق وخوی و همچنين اضافه وزن براثر ازدياد اشتها نيز بروز ميکند.

قابليت دسترسی

ماما يا پزشک نسخه برای آمپول ضدبارداری را تجويز ميکند و ميتوان آنرا از داروخانه خريداری نمود. تزريق آمپول توسط ماما يا پرستار انجام ميشود.

وسيله ضدبارداری اضطراری (روز بعد)

دو نوع وسيله ضدبارداری اضطراری وجود دارند – قرص و آيودی – که از آنها ميتوان بعد از نزديکی جنسی بدون استفاده از وسايل جلوگيری در زمان تخمک گذاری، بعنوان راه حل اضطراری استفاده نمود. از آنها ميتوان در مورد روشهای ديگر ضدبارداری که ناموفق بوده اند، از قبيل ترکيدن کاندوم يا فراموش کردن قرص ضدبارداری نيز استفاده نمود.
قرصهای ضدبارداری اضطراری بعد از وقوع تجاوز جنسی نيز توصيه ميشوند.

هنوز هيچگونه «قرص-روز-بعد» برای مصرف دائمی وجود ندارد

Filed under: متنوع, آخـریـن مـطـالـب پـزشـکی, بیماریهـای مقاربتـی, دانـسـتـنـیـهـا برای آقایان, دسـتـگـاه دفـع ادرار, زنـان و زایـمـان

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

RSS پزشکی

بخشهای تخصصی

RSS تیتر اخبار جدید پزشکی

  • خطایی رخ داد! احتمالا خوراک از کار افتاده. بعدا دوباره تلاش کنید.

آرشیو

آمار سایت

  • 2,640,089 hits
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: