بانک اطلاعات پزشکی پاراسات Medical Database Parasat

شمایل

* تشریح بیماریها * اخبار روز پزشکی * مسائل خانوادگی * خواندنیها از شهرستانها

عوارض کنتاکت لنز

دکترمحمد حسين کوچک زاده
چشم

اگر چه مسأله‌ي کمبوداکسيژن با لنزهاي جديد که D.K بالادارند،کمتر است اما هنوز هم عوارض ناشي از استفاده‌ي ممتد ازلنزهاي سيليکوني هيدروژل به قوت خود باقي است. خبر خوب اينکه هيچکدام از عوارض لنزهاي  ممتد با D.K بالا سبب کاهش بهترين ديد اصلاح نشده نبوده و قابل اداره در حيطه‌ي چشم پزشکي هستند. کنتاکت لنز که اصولا» يک جسم خارجي است وقتي که روي چشم قرار گرفت وبه انداز‌ه‌ي 360 درجه تا ناحيه‌ي لمب Limbus را پوشانيد، پتانسيل عکس‌العمل التهابي و مکانيکي را دارا است.

يکي از راههاي کاهش عوارض توجه در فيت کردن لنز وآموزش صحيح بيمار از نظر علائم و نشانه‌هاي پيدايش عوارض به محض استفاده از کنتاکت لنز و در پيگيريهاي بعدي است. به دليل خشکي‌ لنزهاي جديد و يا شل يا سفت فيت نمودن، به دليل مکانيکي پاسخهاي التهابي روي ملتحمه‌ي پلکي يا قرنيه متحمل است.
ورم ملتحمه پاپيلري: اين ضايعه يعني ورم ملتحمه ناشي از کنتاکت لنز (CLPC) در اثر شل فيت کردن سبب تحريک مکانيکي ملتحمه تارسي گرديده  و سبب ايجاد پاپي و پرخوني به صورت موضعي يا پراکنده خواهد شد. اين پديده‌ي منتشر ايمونولوژيک (CLPC) ناشي از قرار گرفتن دراز مدت پروتئين‌هاي تقليبي بر سطح لنزهاي هيدروژل معمولي است.
البته در بعضي لنزهاي جديد اين مسأله رعايت شده و سطح آنها نسبت به اين رسوبات مقاوم ساخته شده است و به ميزان خيلي کمتري اين ذرات منتشر ايمونولوژيکي ايجاد مي‌شوند.
CLPC ناشي از تحرک مکانيکي با پاپيل‌هاي بزرگتر و لوکاليزه‌تر شبيه به CLPC در لنزهاي سخت ديده ‌مي‌شود. نشانه‌ها همانند نوع CLPC نرم بوده همراه با خارش، ترشحات مخاطي، احساس لنز وحرکت زياد آن است.
عوارض مکانيکي به سرعت رفع مي‌شوند و بهترين درمان عدم استفاده‌ي موقت ازکنتاکت لنز وفيت نمودن مجدد لنز است. درمان طبي با استفاده از ثابت کننده‌هاي ماست‌سل، آنتي‌هيستامينيک موضعي يا استروئيد بستگي به شدت و علائم بيماري است. در صورتي که پاسخ به صورت پاپيلري و يا پرخوني منتشر در سطح ملتحمه‌ي پلک فوقاني باشد عامل ايمونولوژيک در کار است.
شکاف اپي تليالي: پديده‌ي مکانيکي ديگري که ممکن است اتفاق بيفتد (با لنزهاي خشک) شکافته شدن اپي‌تليوم در قسمت فوقاني يا ضايعه‌ي قوسي اپي‌تليالي است (SEAL)، که ممکن است به صورت پارگي خطي در اپي تليوم فوقاني نيمه‌ي کناري قرنيه ديده شود. به طور مشخص در ناحيه‌يي که توسط پلک فوقاني پوشانده مي‌شود، ديده مي‌شود.به صورت نوارهاي سفيد غالبا» خشن با لبه‌هاي ضخيم، انبوهي از اپي تليوم بوده که با فلورستئين رنگ مي‌گيرند. يک ناحيه‌ي طبيعي و شفاف قرنيه بين ضايعه و ليمپوس فوقاني هم ديده مي‌شود. علت اين واکنش غالبا» مربوط به فيت کردن لنز است که در اثر نيروي تارس پلک فوقاني سبب ادامه‌ي فشار روي اپي تليوم فوقاني قرنيه گرديده و با هر بار پلک زدن تکرار مي شود.
بيماران غالبا» بدون علامت بوده ممکن است ازاحساس جسم خارجي يا تحريک ملايم گله‌مند باشند.
معمولا» بعد از 48 ساعت ازعدم استفاده ازکنتاکت لنزبهبود يافته و وجود پارگي اپي تليال همراه با ارتشاح نياز به آنتي‌بيوتيک موضعي را ايجاب مي‌نمايد. به علت پتانسيل بالاي برگشت اين پديده با همان لنز قبلي، اداره شامل فيت کردن مجدد لنز با شعاع انحناي (B.C) جديد و يا تغيير نوع لنز مي‌باشد.
واکنش‌هاي التهابي: استفاده از لنز در شب، که سطح قرنيه و لمب را کاملا» مي‌پوشاند، دبريهاي متابوليک به صورت راکد در فيلم اشکي‌گير مي‌افتند و البته سازندگان لنز با طراحي لنز خود و سطوح شيميايي آن و با اجازه‌ي حرکت بيشتر در اثر کاهش D.K لنز ممتد باز هم پتانسيل واکنش‌التهابي کماکان وجود دارد.
اين واکنش غير عفوني شامل چشم قرمز حاد کنتاکت لنز (CLARE)، زخم محيطي کنتاکت لنز (CLPU) و کراتيت ارتشاحي است (IK)
چشم حاد قرمز کنتاکت لنزي: CLARE ناشي از استفاده از لنز در شب مي‌باشد. بيمار با چشم قرمز، ناراحت همراه با اشک ريزش و ترس از نور ازخواب بيدار مي‌شود، مهمترين علامت، پرخوني ملتحمه کره‌ي چشمي، به ميزان کمي ارتشاح منتشر در محيط قرنيه مي‌باشد به طورتيپيک اوج گرفتاري اپي‌تليوم قرنيه کم بوده يا وجود ندارد و نشانه‌ها با خارج کردن لنز برطرف مي‌شوند. اتيولوژي به نظر مي‌رسد يک واکنش التهابي نسبت به آندوتوکسين باکتريهاي گرام منفي باشد اينگونه ارگانيسم‌ها ازناحيه‌ي گلو ومجراي نازولاکريمال دربيماران CLARE با نشانه‌هاي سرماخوردگي ديده مي‌شود.
عدم استفاده‌ي موقت شبانه ازلنز درحين بيماري باعث کاهش ريسک وضعيت التهابي مي‌گردد.
تا بهبودي کامل نشانه‌ها استفاده ازکنتاکت لنزبايد قطع شود.
درمان طبي به خاطر عدم گرفتاري اپي تليوم به ندرت ضرورت پيدا مي‌کند. استروئيد يا ترکيب آنتي هيستامينيک و ضد التهاب در مواردي که ارتشاح شديد يا علائم باليني شديد بوده نياز است، ولي معمولا» CLARE شايع نمي‌باشد.
برگشت در افراد مستعد محتمل است و لذا اداره‌ي دراز مدت درموارد برگشت و قطع مصرف شبانه‌ي لنز ضروري است.
زخم قرنيه‌ي محيطي ناشي ازکنتاکت لنز: مسأله‌ي التهابي ديگري که ممکن است سبب مشکلاتي براي بيمار و پزشک گردد رجعت CLUP است . به عکس باکراتيت ميکربي (MK) اين زخم‌هاي استريل در ناحيه‌ي کناري قرنيه پيدا شده ، واکنش اتاق قدامي نادر و ديد تغييري نکرده و ضايعه به مراتب از نوع عفوني کوچکتر و پراکنده‌تر است.
درمان بستگي به اين دارد که مسأله‌ي عفونت را منتفي بدانيم مخصوصا» در صورت وجود پارگي اپي‌تليال. بسياري  در شروع بيماري از آنتي‌بيوتيک همانند فلوروکينولون استفاده مي‌کنند. اين ضايعات نسبت به زخم عفوني به سرعت بهبود يافته و پس ازبه جا گذاشتن يک اسکار کوچک برطرف مي‌شوند. برگشت بيماري شايع ولذا اداره‌ي دراز مدت بيماري شامل قطع مصرف شبانه‌ي کنتاکت لنز براي بيماراني که CLUP دارند توصيه مي‌شود.
کراتيت ارتشاحي: موارد علامت‌دار و بدون علامت IK هم در لنزهاي روزانه و هم در لنزهاي هيدروژل ممتد سيليکوني ديده مي‌شود.  حمله  به صورت ارتشاح استروماي قدامي همراه» حداقل يا عدم گرفتاري اپي تليوم است. پرخوني خفيف تا متوسط ملتحمه ديده مي‌شود که ممکن است 2 طرفه باشد.
علت کاملا» مشخص نبوده و به نظر مي‌رسد عوامل متعددي همچون واکنش‌هاي التهابي يا تروماي مکانيکي موثر باشد. درمان شامل قطع موقتي استفاده ازلنز تا بهبودي بيماري و تحت نظر قرار دادن ازنظر عود بيماري که ممکن است آن را با لنز روزانه جايگزين کرد.
خطرات استفاده از لنزهاي ممتد با غربالگري بايد کاهش يافته و همچنين استفاده از لنز با فيت مناسب، پيگيري روتين و آموزش صحيح به بيمار است.
اگر بيمار احساس ناراحتي کند بايد لنز را خارج کرده تميز نموده و پس ازضد عفوني در چشم قرار داد.
اگر ناراحتي ادامه يابد قدم بعدي مسأله‌ي خرابي يا نقص در لنز است که بايد تعويض شود.
اگر باز هم مسأله‌يي بود بايد لنز خارج  وبيمار تحت معاينه قرارگيرد. پس ازشنا کردن لنز بايد خارج  ، شستشو و ضد عفوني شود عدم استفاده‌ي شبانه ازلنز تا رفع کامل ناراحتي بيمار ادامه يابد.

Advertisements

Filed under: چـشـم پـزشـکـی, آخـریـن مـطـالـب پـزشـکی

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

RSS پزشکی

بخشهای تخصصی

RSS تیتر اخبار جدید پزشکی

  • خطایی رخ داد! احتمالا خوراک از کار افتاده. بعدا دوباره تلاش کنید.

آرشیو

آمار سایت

  • 2,618,967 hits
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: