بانک اطلاعات پزشکی پاراسات Medical Database Parasat

شمایل

* تشریح بیماریها * اخبار روز پزشکی * مسائل خانوادگی * خواندنیها از شهرستانها

ورزش در بيماران قلبي

عليرضا امين لاري
فيزيوتراپ

شروع نشانه‌ها وشدت ورزش
همه‌ي روشهاي گذشته براي کنترل شدت تمرينها کارايي دارند اما بروز علائم بيماري در طي انجام تمرين‌ها معيار مطلق تعيين حد نهايي شدت تمرين‌ها مي‌باشد و چنانچه در حين تمرينها تغييرات يا علائم ايسکمي بروز نمود تمرين‌ها بايد درحد پايين‌تر ازاين ميزان محدود گردد.به طور معمول حد بالايH.R را 10 تا 20 عدد پايين‌تر از آستانه‌ي تغييرات وعلائم ايسکمي در نظر مي‌گيرند. اما H.R به تنهايي ملاک واقع شود بلکه

Rate Pressure Product (R.P.P) ممکن است حد بالاي تمرين‌ها را تعيين کند زيرا اين بهتر Vo2 را نشان دهد.
با اين وجود هيچيک از اين اعداد قدر مطلق آستانه‌ي شدت تمرينها نيستند زيرا فاکتور‌هاي مختلفي مانند نحوه‌ي Warm -up و وضعيت وروحي و جسمي بيمار در هر جلسه و حتي آب و هوا روي اين مسأله تأثير گذار است.
مدت: مدت زمان اين دوره بين 15 تا 60 دقيقه به طور معمول به طول مي‌انجامد و براساس اهداف برنامه و توانايي بيمار تغيير مي‌کند، حداقل زمان 15 دقيقه تمرينهاي aerobic براي بهبود F.C لازم است و در بيشتر بيماران قلبي اين زمان بين 20 تا 40 دقيقه مي‌باشد در صورتي که شدت کاهش يابد و هدف از اين پريود مصرف بيشتر کالري باشد اين زمان ممکن است طولاني‌تر شود.
براي بيشتر بيماران هدف اصلي انجام فعاليت در شدت معين و به صورت يکنواخت در طول زمان اين پريود است با اين وجود بيماران داراي F.Cپايين يا دچار ضعف عمومي و يا مشکل لنگيدن زياد، توانايي انجام تمرينهاي يکنواخت را ندارند و لذا در اين موارد برنامه‌هاي فاصله پيشنهاد مي‌گردد که در اين برنامه بيمار ورزش را تا زماني که علائم بيماري، تنگي نفس، خستگي‌زيادو… ظاهر گردد ادامه مي‌دهدو سپس برنامه تا بازگشت حالت طبيعي قطع مي‌گردد و دوباره شروع به ورزش مي‌نمايد تا مجددا» علائم ظاهر گردد و اين برنامه آنقدر ادامه مي‌يابد تا کل زمان انجام ورزش برابري کند با مدت در نظر گرفته شده براي آن بيمار.
روند: بايد توجه داشت دربيماران مختلف بسته به نياز، حرفه و علاقه‌شان گروههاي مختلف عضلاني مورد تقويت قرار مي‌گيرند، بيماري که بيشتر با اندامهاي فوقاني در حرفه‌اش سرو کار دارد ممکن است با
arm ergometer کار کند و لذا اطلاع کافي و کامل ازشرايط زندگي و روحيات و فرهنگ بيمار در انتخاب روش‌هاي بازتواني قلبي نقش مهمي دارد.
براي بيشتر افراد Tread mill بالاترين F.Cو H.R را به دست مي‌آورد. Cycle ergometer حدود F.C 85%تريد ميل را به دست مي‌دهد و H.R95% که با تريدميل به دست آمده با cycle ergometer ديده مي شود.
در مورد arm ergometer، اوج F.C باز هم پايين‌تر و فقط 50 تا70% F.C of tread mill را به دست مي‌دهد و H.R of tread mill 85 تا90%.
اين اختلاف در طراحي برنامه‌هاي ورزشي بسيار حائز اهميت است به عنوان مثال بيماري که با تريد ميل F.C 10 METs داشته است و قراراست 70% شدت ماکزيمم را در تمرينها انجام دهد بايد حدود7 METs روي تريد ميل ورزش کند حال اگر اين بيمار تصميم بگيرد با cycle ergometer کار کند و اين اختلاف در نظر گرفته نشود F.C82% روي Cycle به دست مي‌آيد.
لذا پيشنهاد مي‌شود هرگاه Exe.Test با تريد ميل انجام شده و بيمارقصد دارد روي cycleکار کند F.C 85% اوج تريد ميل را به عنوان F.C ماکزيمم در نظر بگيريم سپس مثلا» 70% آن را تعيين کنيم و چنانچه از arm ergometer استفاده مي‌نمائيم 60% از cycle peak رامعيار قرار دهيم.
درحالت عکس يعني چنانچه
cycle graded exe,Test شده و بازتواني را روي تريدميل انجام مي‌دهد F.C براي تريد ميل با فرمول زير به دست مي آيد:
cycle METS)+1.85ھ0.98).
سير پيشرفت: شايد مشکل‌ترين قسمت برنامه‌هاي بازتواني قلبي تجويز سرعت و مقدار افزايش ورزش در جلسات متمادي باشد که بسته به فاکتورهاي زيادي ازجمله ميزان توان فعلي بيمار، تاريخچه، فعاليتهاي قبلي بيمار، ميزان سلامتي ، سن، جنس، اهداف برنامه‌هاي بازتواني و حتي مسائل فرهنگي و شخصيتي بيمار بستگي دارد.بيماراني که قبل از ارجاع به بازتواني قلبي چندان فعال نبوده‌اند داراي ريسک بالاي صدمات ارتوپدي هستند و يا بيماراني که F.C پايين دارند بايد با برنامه‌هاي با شدت کم شروع نمايند و مثلا» با 10% پايين‌تر از شدت محاسبه شده در جلسه اول شروع کنند.
بيماراني را که قبلا» فعال نبوده‌اند بايد آگاه نمود که اوايل 24 تا 48 ساعت بعد از هر جلسه‌ي بازتواني قلبي ممکن است دچار کوفتگي و درد عضلاني گردند که اين مشکل را کمي حرکات کششي و نرمشي مرتفع مي‌نمايد.
يکي از اهداف اصلي بازتواني قلبي به دست آوردن ميزان فعاليت قابل قبول در زندگي بيمار است و لذا ورزشهاي سخت و افزايش شدت و مدت آن درجلسات اول باعث ناراحتي بيمار، افزايش احتمال صدمات ارتوپدي و دلزدگي او از ادامه‌ي درمان مي‌گردد، فيزيوتراپيست و بيمارهر دو بايد اين واقعيت را درک کنند که بازتواني و تطبيق با ورزشها يک پروسه‌ي طولاني است و افزايش توانايي به مرور و به آرامي امکان پذير است و در ابتداي شروع بازتواني بايد به بيمار تفهيم شود که انتظار تغيير قابل ملاحظه‌ را ممکن است بعد ازسه ماه انجام بازتواني قلبي داشته باشد.
درجلسات ابتدايي بايد مدت افزايش يابد نه شدت به خصوص درمورد بيماراني که کمتر از 15 دقيقه دوره‌ي ‌شرطي شدن
Conditioning period داشته‌اند که بايد ابتدا اين زمان به 20 تا 30 دقيقه برسد، براي بيماران بدون علائم افزايش مدت10 تا 30% در هفته يا در طول دو هفته تا زماني که مدت کل به 30 تا 40 دقيقه برسد بايد هدف اوليه باشد. در ابتدا که زمان تمرين‌ها کوتاه است افزايش سريعتر و به مرور که زمان به اندازه‌ي قابل قبول رسيد اين افزايش کندتر خواهد شد.
دربيماراني که به علت آنژين، کلوديکاسيون و يا بيماري ريه نمي‌توانند بيش از 15 دقيقه فعاليت ممتد داشته باشند فعاليت فاصله انجام مي‌گيرد و افزايش زمان ورزش بسيار کندترخواهد بود و بهترين علامت براي افزايش مدت زمان تمرين‌ها بروز علائم بيماري است.

بعد از اينکه زمان شرطي شدن به 20 تا 40 دقيقه رسيد،شدت ممکن است به آرامي افزايش يابد، واين بارنيز RPE,H.R ونشانه‌ها بهترين علائم براي افزايش شدت خواهد بود.بايد به خاطر داشت که فقط يکي از فاکتورها درهرزمان افزايش يابدوتغييرات نه دريک هفته بلکه هردو تا سه هفته انجام شود. بيشترين تغييرات و سريعترين افزايش توان بيمار در 4 تا 6 ماه اول ديده مي‌شود و بعد از اين زمان تغييرات بسيار کند خواهد شد تا جايي که بيمار به يک ميزان صفحه يا پلاتو مي‌رسد. درک اين سرعت تغييرات و رسيدن به پلاتوPlateau توسط بيمار بسيار اهميت دارد.
دوره‌ي سرد سازي: اين مرحله بايد بلافاصله بعداز دوره‌ي شرطي شدن درهرجلسه انجام گيرد و حدود 3 تا 10 دقيقه به طول مي‌انجامد و بسته به علاقه بيمار، نياز و شدت مرحله‌ي قبل دارد.
دراين مرحله بيماري بايد حرکات ريتميک ، باشدت پايين و aerobic و يا دوچرخه با مقاومت کم را انجام دهد تا B.P,H.R به سطح مرحله‌ي گرم سازي برسد.
اين حرکات برگشت خون سياهرگي را افزايش داده وافت فشار خون زياد بعد از ورزش و همچنين آريتمي را کاهش مي‌دهد و دررفع و دفع لاکتات ازخون نيزکمک مي‌کند.
بعد از انجام حرکات aerobic کششي و استاتيک و نيز به خصوص در عضلاتي که دچار سفتي هستند و يا در صورت وجود محدوديت حرکتي در بعضي از مفاصل مفيد خواهد بود.
ارزيابي صرف کالري
کاهش وزن يکي از اهداف بازتواني قلبي است ،براي کاهش وزن، کالري ورودي به بدن بايد کمتر ازکالري مصرفي باشد، ورزش در اين راستا نقش مهمي بازي مي‌کند، برنامه‌هاي ورزشي وساختار رژيم درماني بايد با يکديگر کاملا» هماهنگ باشد. برنامه‌ي کاهش وزن بيمار بايد طوري باشد که براي مدت زمان طولاني قابل استفاده باشد تا به موفقيت بيانجامد. اين کاهش وزن نبايد بيش از 0.5 تا 1 کيلوگرم درهفته باشد که اين هدف با مصرف انرژي حدود 500-1000 Kcal/day قابل دسترسي است.
کالج پزشکي ورزشي آمريکا ساختار زير را دراين راستا پيشنهاد مي‌دهد:
1à کالري مصرفي بايد تنظيم شده و کمتر از 1200Kcal/day نباشد.
2à کاهش کالري مصرفي نبايد ازمتوسط 500-1000Kcal/day بيشتر باشد.
3à تصحيح رفتار شامل: شناخت و حذف عادات غذايي نامناسب.
4à تنظيم برنامه‌هاي ورزشي براي مصرف کالري مساوي يا بيشتر از 300Kcal/day
5à ساختار‌برنامه‌هاي کاهش وزن بايد عادات تغذيه‌يي و ورزشي مناسب را دقيقا» نشان دهد.
براي محاسبه ميزان مصرف کالري طي ورزش فرمول زير کارايي دارد:
1MET=1Kcal/kg(body weight) per hour of activity
به عنوان مثال در يک فرد 120 کيلويي با Peak. F.C 10 METs ورزش با 5 METs براي نيم ساعت مصرف کالري برابر 300 کيلوکالري خواهد داشت.
(0.5hr)=300 Kcalھ(120Kg)ھKcal/ Session=(5METs)
مهمترين نکته دربحث بازتواني قلبي آن است که برنامه‌هاي هر بيمار بايد براساس خصوصيات همان بيمار طرح‌ريزي شود و نبايديک برنامه‌ي‌خاص و نوشته شده از قبل را براي تمام بيماران به کاربرد.

Advertisements

Filed under: قـلـب و عـروق, مطالب پزشکی سالمندان, ورزش و تـنـدرسـتـی, آخـریـن مـطـالـب پـزشـکی

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

RSS پزشکی

بخشهای تخصصی

RSS تیتر اخبار جدید پزشکی

  • خطایی رخ داد! احتمالا خوراک از کار افتاده. بعدا دوباره تلاش کنید.

آرشیو

آمار سایت

  • 2,624,118 hits
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: